VŠĮ Socialinių paslaugų centras skelbia atranką laisvai Bendrosios praktikos slaugytojo vietai užimti

2024, 28 balandžio | Naujienos

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras skelbia atranką laisvai bendrosios praktikos slaugytojo darbo vietai užimti nuo 2024 m. gegužės 2 d. Darbo krūvis – 1 etatas. Darbo užmokesčio pareiginės algos koeficientas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą 2017-01-17 Nr. XIII-198 įstatymą su vėlesniais pakeitimais.

Reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

 1. Slaugytojas turi turėti aukštesnįjį arba aukštąjį medicininį išsilavinimą įgytą iki 2009 metų arba valstybės pripažintą slaugos studijų baigimo diplomą ir galiojančią bendrosios praktikos slaugytojo licenciją; 
 2. turėti ne mažesnį kaip 2 metų darbo stažą; 

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:  

 1. padeda klientams saugoti ir stiprinti sveikatą;
 2. vykdo profilaktinį, prieš epidemiologinį, sanitarinį higieninį, medicininį darbą bei sanitarinį švietimą;
 3. įstaigos paslaugų gavėjams ar įstaigos darbuotojams susirgus, susižeidus, kitokio nelaimingo atsitikimo atveju suteikia pirmąją medicinos pagalbą;
 4. kvalifikuotai atlieka įteisintas slaugos procedūras, prevencines procedūras; 
 5. stebi klientų elgesį, jo sveikatos fizinę, psichinę, socialinę būklę, atkreipia dėmesį į nebūdingus požymius ir numato, kokią patologiją gali reikšti šie ženklai, simptomai ;
 6. stebėjimų duomenis rašo į slaugos istoriją ar kitus slaugos užrašus, remiantis stebėjimų duomenimis koreguoti slaugymo planą;
 7. kontroliuoja patalpų sanitarinį higieninį stovį, įrašus atlikdamas žurnale;
 8. bendradarbiauja su visuotinės sveikatos priežiūros sistemos profesionalais bei įstaigomis, kitomis institucijomis, kurių veikla turi įtakos žmonių sveikatai;
 9. atsiskaito už atliekamus sveikatos priežiūros veiksmus, rezultatus direktoriaus pavaduotojui socialiniam darbui; 
 10. organizuoja medicininių atliekų utilizavimo procesą;

Pretendentas privalo pateikti: 

 1. asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančius dokumentus (šių dokumentų kopijas);
 2. gyvenimo aprašymą.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Pretendentai, kurie atitiks skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą atrankoje, atrankos datą, vietą ir laiką bus informuoti asmeniškai.

Dokumentai priimami iki 2024 m. birželio 30 d. Pretendentas gali pateikti dokumentus tiesiogiai į VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro raštinę, Naujoji g. 64, Alytus, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu info@aspc.lt.
Išsamią informaciją apie atranką teikia personalo specialistė Joalita Antanevičienė tel. Nr. +370 315 51118