Asmens duomenų apsauga

Administracinė informacija

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus patvirtintomis Darbuotojų duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo priemonių tvarkos aprašu.

VŠĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro darbuotojų duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo priemonių tvarkos aprašas.

Vykdyti duomenų teisinės apsaugos reikalavimų laikymosi  Alytaus miesto paslaugų centre koordinavimo ir kontrolės funkcijas paskirtas atsakingas asmuo:Vykdyti duomenų teisinės apsaugos reikalavimų laikymosi  Alytaus miesto paslaugų centre koordinavimo ir kontrolės funkcijas paskirtas atsakingas asmuo:

  • Aušra Vasiliauskienė
  • Alytaus miesto socialinių paslaugų centro personalo specialistė
  • El. paštas info@aspc.lt,
  • Tel. (8 315) 51 124

Informacija atnaujinta: 2019-07-01

Įrašų archyvas