Paslaugos

Mūsų įstaigos teikiamos paslaugos
 
Klientų priėmimo tvarka

Viešoji įstaiga Alytaus miesto socialinių paslaugų centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, nutarimais, Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais ir kitais teisės aktais, įstaigos įstatais bei šia tvarka.

1. Asmuo (šeimos narys), pageidaujantis naudotis VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro teikiamomis paslaugomis, raštu kreipiasi į Alytaus miesto savivaldybės socialinės paramos skyrių.

2. Socialinės rizikos šeimos į įstaigą nukreipiamos Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu ir Alytaus miesto savivaldybės socialinės paramos skyriuje įgalioto asmens sprendimu.

3. Paskyrus socialines paslaugas, asmuo (išskyrus socialinės rizikos šeimas) nukreiptas į įstaigą turi pateikti raštišką prašymą, kuriame būtų apibrėžta socialinių paslaugų trukmė ir dažnumas:

3.1. pagalbos į namus paslaugos suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims, vaikams su negalia, kt. asmenims (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekusiems asmenims) ir jų šeimoms teikiamos iki 10 val. per savaitę. Pagalbos į namus paslauga susideda ne mažiau  kaip iš 3 paslaugų

3.2. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos socialinės rizikos vaikams, vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims, socialinės rizikos asmenims ir jų šeimoms, teikiamos pagal poreikį.

3.3. dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos teikiamos nuo 2 iki 8 val. per parą iki 5 kartų per savaitę.

3.4. dienos socialinės globos paslaugos institucijoje teikiamos nuo 3 val. iki 5 dienų per savaitę.

4. Asmenys, jaunesni nei 18 metų (išskyrus socialinės rizikos šeimas), į centrą priimami raštišku tėvų (globėjų) prašymu atostogų laikotarpiui. Išimtiniais atvejais tėvų (globėjų) prašymu tas laikotarpis pratęsiamas.

5. Sutarčių pasirašymas:

5.1. Priimant asmenį į įstaigą pasirašoma mokėjimo už socialines paslaugas sutartis tarp paslaugų gavėjo (globėjo) ir Alytaus miesto savivaldybės (išskyrus socialinės rizikos šeimas).

5.2. Tarp paslaugų gavėjo (jo globėjo) ir VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro pasirašoma socialinių paslaugų teikimo sutartis (išskyrus socialinės rizikos šeimas).

6. Į įstaigą nepriimami asmenys:

6.1. agresyvūs, keliantys pavojų sau, kitiems įstaigos klientams ir darbuotojams;

6.2. sergantys ūmiais infekciniais ir somatiniais susirgimais;

6.3. sergantys aktyviąja tuberkulioze;

6.4. sergantys odos infekcinėmis ligomis;

6.5. sergantys lėtiniu alkoholizmu ir narkomanija;

6.6. piktnaudžiaujantys kvaišalais;

6.7. gyvenantys asocialiai ir nesilaikantys elementarių higieninių reikalavimų (neįgalūs)) ir senyvo amžiaus asmenys);

6.8. nekorektiškai bendraujantys su socialiniais darbuotojais ir kitais paslaugų gavėjais, žodžiais ar veiksmais žeminantys jų orumą.

Vidaus tvarkos taisyklės klientams

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS KLIENTAMS, JŲ TĖVAMS, GLOBĖJAMS IR ARTIMIESIEMS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vidaus tvarkos taisyklės (toliau-taisyklės) klientams (toliau – klientams) apibrėžia buvimo įstaigoje (toliau Centras) normas, klientų, jų tėvų, globėjų bei artimųjų teises ir pareigas,  tarpusavio santykius su darbuotojais.

2. Socialinės paslaugos teikiamos vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu, Alytaus miesto savivaldybės direktoriaus įgalioto atstovo sprendimais ar administracijos direktoriaus įsakymais, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos, Socialinių paslaugų katalogu ir kitais teisės aktais bei VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro vidaus dokumentais.

3. Socialinės paslaugos neteikiamos nakties metu, nedarbo dienomis.

4. Centre neteikiamos socialinės paslaugos klientams:

– kurių sveikatos būklė reikalauja gydymo;

– sergantiems užkrečiamomis ligomis;

– agresyviems.

– neįgaliesiems asmenims piktnaudžiaujantiems alkoholiu, vartojantiems narkotikus ir kitas psichotropines medžiagas.

5. Klientų artimųjų bei kitų pašalinių asmenų buvimas įstaigos dienos centro klientų patalpose be administracijos leidimo griežtai draudžiamas.

                            II SKYRIUS

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

 

6. Socialinių paslaugų teikimo laikotarpiu paslaugų teikėjas turi teisę:

6.1. keisti darbuotojus teikiančius socialines paslaugas;

6.2. atsižvelgiant į paslaugų gavėjo savarankiškumo lygį ir poreikį paslaugoms laikinai sumažinti teikiamų paslaugų laiką ištikus nenumatytiems atvejams (susirgus darbuotojui, sunkiai susirgus kitam paslaugų gavėjui).

7. Socialinių paslaugų teikėjas gali atsisakyti teikti paslaugas ar vykdyti kitus klientų (jų šeimos narių, globėjų ar rūpintojų) nurodymus, jeigu jie prieštarauja įstatymams, sutarties sąlygoms, profesinės veiklos taisyklėms, etikai.

8. Socialinių paslaugų teikėjas įsipareigoja:

8.1. kokybiškai ir laiku teikti socialinių paslaugų gavėjui sutartyje nurodytas socialines paslaugas;

8.2. garantuoti duomenų apie paslaugų gavėją konfidencialumą;

8.3. teikti paslaugų gavėjui informaciją, susijusią su socialinių paslaugų teikimu;

 II SKYRIUS

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ GAVĖJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

9. Socialinių paslaugų gavėjų teisės:

9.1. gauti kokybiškas socialines paslaugas;

9.2.gauti informaciją apie socialinių paslaugų teikimą, tvarką, pasikeitimus.

9.3. aptarti socialinių paslaugų teikimo sutartyje socialinių paslaugų teikimo trukmę, dažnumą ir terminus;

9.4. pablogėjus sveikatos būklei, susiklosčius šeimyninėms aplinkybėms pateikus raštišką prašymą ir esant galimybei keisti paslaugų teikimo trukmę, dažnumą, terminus, paslaugų rūšį;

9.5. gauti socialines paslaugas nurodytu laiku įstaigoje ir asmens namuose;

10. Socialinių paslaugų gavėjų pareigos:

10.1. gerbti kitų įstaigos lankytojų teisę į privatumą ir konfidencialumą;

10.2. tinkamai ir korektiškai elgtis su įstaigos darbuotojais, gerbti jų teises;

10.3. sudaryti tinkamas sąlygas darbuotojui teikti socialines paslaugas;

10.4. sudaryti  darbuotojams galimybę tikrinti gyvenimo ir buities sąlygas,  užimtumą, vaikų priežiūrą ir kitas aplinkybes;

10.5. stengtis savarankiškai spręsti iškilusias šeimos problemas, geranoriškai bendradarbiauti su socialiniu darbuotoju, laiku vykdyti pasirašytus įsipareigojimus;

10.6. pateikti būtinus dokumentus bei kitą informaciją, reikalingą socialinių paslaugų  poreikiui nustatyti ar socialinių paslaugų teikimo tęstinumui užtikrinti ir atsakyti už jos teisingumą;

10.7. informuoti apie savo išvykimą, grįžimą ar gyvenimo sąlygų pasikeitimą  paslaugos teikėją raštu;

10.8. senyvo amžiaus asmenys ir neįgalieji gaunantys socialines paslaugas  namuose turi iš anksto informuoti paslaugos teikėją apie savo išvykimą, grįžimą, kitu atveju socialinės paslaugos bus neteikiamos arba teikiamos pagal galimybes;

9.9. laiku sumokėti už suteiktas socialines paslaugas (iki sekančio mėnesio 25 d);

9.10. Centre laikytis nustatytos tvarkos, elgtis kultūringai, nekelti triukšmo, laikytis bendražmogiškų moralės principų ir įprastų bendravimo taisyklių, švaros ir kitų teisėtų reikalavimų;

9.11. laikytis šių taisyklių klientams, priėmimo į įstaigą ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkų.

10. Baigus užsiėmimą, klientai darbo vietą privalo palikti tvarkingą.

11. Be įstaigos socialinio darbuotojo/padėjėjo leidimo klientams draudžiama naudotis įstaigos technika (televizoriais, kompiuteriais, telefonais ir kita).

 III SKYRIUS

TĖVŲ, GLOBĖJŲ IR KITŲ ARTIMŲJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 12. Tėvų, globėjų, artimųjų teisės:

12.1. Gauti informaciją apie socialinių paslaugų teikimą, tvarką, pasikeitimus.

12.2.Pablogėjus artimojo (įstaigos kliento) sveikatos būklei, susiklosčius šeimyninėms aplinkybėms pateikus raštišką prašymą ir esant galimybei keisti paslaugų teikimo trukmę, dažnumą, terminus, paslaugų rūšį;

12.3. Dalyvauti įstaigoje organizuojamose šventėse, renginiuose (gavus kvietimą).

13. Tėvų, globėjų, artimųjų pareigos:

13.1.klientui, pradėjus įstaigoje gauti paslaugas, pateikti padalinio vadovui, socialiniams darbuotojams pilną informaciją apie jo sveikatą.

13.2. klientui sugadinus įstaigos turtą, atsako tėvai ar globėjai.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14. Centras atsako už kokybišką socialinių paslaugų teikimą. Siekdamas teikti efektyvias ir kokybiškas paslaugas bendradarbiauja su Alytaus miesto savivaldybės Socialinės paramos skyriumi, Alytaus miesto savivaldybės Vaikų teisės skyriumi, Alytaus apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu, Alytaus sutrikusio vystymosi kūdikių namais, vaikų globos namais, švietimo įstaigomis ir sveikatos priežiūros įstaigomis.

15. Socialinių paslaugų centre turima informacija apie asmenis (šeimas) yra konfidenciali, išskyrus atvejus, kuriuos numato įstatymai.

16. Taisyklės galioja įstaigą lankantiems klientams, jų tėvams, globėjams ir artimiesiems.

   17. Veiksnūs klientai su šiomis taisyklėmis supažindinami jiems suprantama forma, o tėvai/ globėjai —  pasirašytinai.

                               _________________________________

VŠĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro dienos socialinės priežiūros asmens namuose paslaugų sąrašas ir kaina

PATVIRTINTA

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro

Visuotinio dalininkų susirinkimo

2020 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. 26

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Visa paslaugos kaina, EUR
1 Informavimas 1 valandos kaina – 6,25 EUR
Konsultavimas
Bendravimas
Tarpininkavimas ir atstovavimas
2 Maitinimo organizavimas
Produktų nupirkimas ir pristatymas
Pagalba ruošiant maistą (nesudėtingus patiekalus)
Maisto pristatymas iš kitų tarnybų
3 Pagalba buityje ir namų ruošoje:
Pagalba rūpinantis asmens higiena
Skalbimo organizavimas
Apsiperkant
Atliekant būtinus namų ruošos darbus
4 Medicinos paslaugų organizavimas
Lydėjimas į įstaigas
Vaistų išrašymas
Gydytojo iškvietimas

            Socialinių paslaugų gavėjai: Senyvo amžiaus ir suaugusieji asmenys su negalia

Pastaba. Mokėjimo už socialinę priežiūrą asmens namuose dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas. Asmens (šeimos) mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį  teikiamą socialinę priežiūrą  dydis asmeniui (šeimai) neturi viršyti 20 procentų asmens (šeimos) pajamų.

VŠĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų sąrašas ir kaina

PATVIRTINTA

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro

Visuotinio dalininkų susirinkimo

2020 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. 26

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Visa paslaugos kaina, EUR
1 Informavimas 1 valandos kaina- 6,31 EUR
Konsultavimas
Bendravimas
Tarpininkavimas ir atstovavimas
2 Maitinimo organizavimas
3 Asmens higienos (skalbimo) paslaugų organizavimas
4 Pagalba
Rengiantis – apsirengimas
Maitinantis – pamaitinimas
Prausiantis – prausimas, išmaudymas
5 Kasdieninių gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas
Atliekant būtiniausius namų ruošos darbus
Bendraujant
Apipirkimas
Mokesčių sumokėjimas
6 Medicinos paslaugų organizavimas
Gydytojo iškvietimas
Vaistų išrašymas
Bendruomenės slaugytojo informavimas apie pasikeitusią kliento sveikatos būklę

Socialinių paslaugų gavėjai:

  1. Vaikai su sunkia negalia;
  2. Senyvo amžiaus asmenys ir suaugusieji asmenys su negalia;
  3. Senyvo amžiaus asmenys ir suaugusieji asmenys su sunkia negalia.

Pastaba. Mokėjimo už dienos socialinę globą asmens namuose dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas. Vieno gyvenančio asmens mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 20 procentų asmens pajamų. Asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui neviršija trigubo valstybės remiamų pajamų dydžio, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 20 procentų asmens pajamų.

Asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui viršija trigubą valstybės remiamų pajamų dydį, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 50 procentų asmens pajamų.

Mokėjimo už trumpiau nei kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis nustatomas proporcingai teikiamos dienos socialinės globos trukmei.

VŠĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro dienos socialinės globos institucijoje paslaugų sąrašas ir kaina

PATVIRTINTA

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro

Visuotinio dalininkų susirinkimo

2020 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. 26

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Visa paslaugos kaina, EUR
1 Informavimas 1 valandos kaina- 4,48 EUR
  Konsultavimas
  Bendravimas
  Tarpininkavimas ir atstovavimas
2 Maitinimo organizavimas
3 Pagalba
Rengiantis
Maitinantis
Prausiantis
4 Kasdieninių gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas
Atliekant namų ruošos darbus
Bendraujant.
5 Darbinių įgūdžių ugdymas
Siuvinėjimas
Mezgimas
Audimas
Dailės dirbiniai
Keramika
Savarankiškas patalpų tvarkymas
Aplinkos tvarkymas
6 Transporto organizavimas
Atvežimas į įstaigą ir parvežimas namo
7 Dalyvavimas bendruomeniniame gyvenime
Parodų organizavimas
Dalyvavimas mugėse, koncertuose, teatro festivaliuose
Išvykos į gamtą
Švenčių organizavimas

Socialinių paslaugų gavėjai:

  1. Vaikai su sunkia negalia;
  2. Senyvo amžiaus asmenys ir suaugusieji asmenys su sunkia negalia.

Pastaba. Mokėjimo už dienos socialinę globą institucijoje dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas. Vieno gyvenančio asmens mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 20 procentų asmens pajamų. Asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui neviršija trigubo valstybės remiamų pajamų dydžio, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 20 procentų asmens pajamų.

Asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui viršija trigubą valstybės remiamų pajamų dydį, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 50 procentų asmens pajamų.

Mokėjimo už trumpiau nei kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis nustatomas proporcingai teikiamos dienos socialinės globos trukmei.

VŠĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro dienos socialinės globos institucijoje paslaugų sąrašas ir kaina

PATVIRTINTA

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro

Visuotinio dalininkų susirinkimo

2018  m. spalio 16 d. nutarimu Nr.20

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Visa paslaugos kaina, EUR
1 Informavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 valandos kaina- 4,10 EUR

  Konsultavimas
  Bendravimas
  Tarpininkavimas ir atstovavimas
2 Maitinimo organizavimas
3 Pagalba
Rengiantis
Maitinantis
Prausiantis
4 Kasdieninių gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas
Atliekant namų ruošos darbus
Bendraujant.
5 Darbinių įgūdžių ugdymas
Siuvinėjimas
Mezgimas
Audimas
Dailės dirbiniai
Keramika
Savarankiškas patalpų tvarkymas
Aplinkos tvarkymas
6 Dalyvavimas bendruomeniniame gyvenime
Parodų organizavimas
Dalyvavimas mugėse, koncertuose, teatro festivaliuose
Išvykos į gamtą
Švenčių organizavimas

Socialinių paslaugų gavėjai:

  1. Vaikai su negalia;
  2. Senyvo amžiaus asmenys ir suaugusieji asmenys su negalia.

Pastaba. Mokėjimo už dienos socialinę globą institucijoje dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas. Vieno gyvenančio asmens mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 20 procentų asmens pajamų. Asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui neviršija trigubo valstybės remiamų pajamų dydžio, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 20 procentų asmens pajamų.

Asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui viršija trigubą valstybės remiamų pajamų dydį, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 50 procentų asmens pajamų.

Mokėjimo už trumpiau nei kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis nustatomas proporcingai teikiamos dienos socialinės globos trukmei.

VŠĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro laikino atokvėpio paslaugų sąrašas ir kaina

PATVIRTINTA

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro

Visuotinio dalininkų susirinkimo

2018  m. spalio 16 d. nutarimu Nr.20

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Visa paslaugos kaina, EUR
1 Informavimas

 

 

 

 

 

1 valandos kaina- 6,60 EUR

  Konsultavimas
  Bendravimas
  Tarpininkavimas ir atstovavimas
2 Maitinimo organizavimas
3 Pagalba
Rengiantis
Maitinantis
Prausiantis
4 Užimtumo veikla
5 Transporto organizavimas
6 Kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį
 

Socialinių paslaugų gavėjai:

Asmenys su proto ar (ir) psichikos negalia, jų šeimų nariai, tėvai ar globėjai, kurie dėl tam tikrų priežasčių (liga, komandiruotė, atostogos, mokymasis ar studijos ar kt.) laikinai ar darbo savaitės metu negali pasirūpinti ar prižiūrėti šių asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra ar globa, dienos centre.

Pastaba:

Mokėjimo už trumpalaikę socialinę globą (atokvėpio) dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas. Asmens mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą trumpalaikę socialinę globą dydis neturi viršyti 80 procentų asmens pajamų. Tais atvejais, kai asmuo pagal Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymą gauna slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, visa šios kompensacijos suma (100 procentų) skiriama mokėjimui už trumpalaikę socialinę globą padengti. Kai asmeniui paslaugos teikiamos ne visą mėnesį, jo mokėjimo dydis yra proporcingas suteiktai paslaugų trukmei.

Všį Alytaus miesto socialinių paslaugų centro transporto paslaugos kaina

PATVIRTINTA

                                                                                      VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro

                                                                                       Visuotinio dalininkų susirinkimo

                                                                                       2019  m. balandžio 8 d. protokolu  Nr.23

Všį Alytaus miesto socialinių paslaugų centro transporto paslaugos kaina                                                    

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Paslaugos kaina, EUR
 

 

 

 

1

 

 

 

 

Transporto paslauga

 

 

 

 

1 kilometro kaina – 0,46 EUR

            Socialinių paslaugų gavėjai – asmenys, kurie priklauso šioms socialinėms grupėms: vaikai su negalia, suaugę asmenys su negalia, senyvo amžiaus asmenys, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas specialiųjų poreikių lygis.

Kainos įsigalioja nuo 2020-08-01

Informacija atnaujinta 2020-08-04

Versija neįgaliesiems

  • A  A  A  A  

Įrašų archyvas