Paslaugos

Mūsų įstaigos teikiamos paslaugos
 
Vidaus tvarkos taisyklės paslaugų gavėjams

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS KLIENTAMS, JŲ TĖVAMS, GLOBĖJAMS IR ARTIMIESIEMS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vidaus tvarkos taisyklės (toliau-taisyklės) klientams (toliau – klientams) apibrėžia buvimo įstaigoje (toliau Centras) normas, klientų, jų tėvų, globėjų bei artimųjų teises ir pareigas,  tarpusavio santykius su darbuotojais.

2. Socialinės paslaugos teikiamos vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu, Alytaus miesto savivaldybės direktoriaus įgalioto atstovo sprendimais ar administracijos direktoriaus įsakymais, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos, Socialinių paslaugų katalogu ir kitais teisės aktais bei VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro vidaus dokumentais.

3. Socialinės paslaugos neteikiamos nakties metu, nedarbo dienomis.

4. Centre neteikiamos socialinės paslaugos klientams:

– kurių sveikatos būklė reikalauja gydymo;

– sergantiems užkrečiamomis ligomis;

– agresyviems.

– neįgaliesiems asmenims piktnaudžiaujantiems alkoholiu, vartojantiems narkotikus ir kitas psichotropines medžiagas.

5. Klientų artimųjų bei kitų pašalinių asmenų buvimas įstaigos dienos centro klientų patalpose be administracijos leidimo griežtai draudžiamas.

                            II SKYRIUS

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

 

6. Socialinių paslaugų teikimo laikotarpiu paslaugų teikėjas turi teisę:

6.1. keisti darbuotojus teikiančius socialines paslaugas;

6.2. atsižvelgiant į paslaugų gavėjo savarankiškumo lygį ir poreikį paslaugoms laikinai sumažinti teikiamų paslaugų laiką ištikus nenumatytiems atvejams (susirgus darbuotojui, sunkiai susirgus kitam paslaugų gavėjui).

7. Socialinių paslaugų teikėjas gali atsisakyti teikti paslaugas ar vykdyti kitus klientų (jų šeimos narių, globėjų ar rūpintojų) nurodymus, jeigu jie prieštarauja įstatymams, sutarties sąlygoms, profesinės veiklos taisyklėms, etikai.

8. Socialinių paslaugų teikėjas įsipareigoja:

8.1. kokybiškai ir laiku teikti socialinių paslaugų gavėjui sutartyje nurodytas socialines paslaugas;

8.2. garantuoti duomenų apie paslaugų gavėją konfidencialumą;

8.3. teikti paslaugų gavėjui informaciją, susijusią su socialinių paslaugų teikimu;

 II SKYRIUS

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ GAVĖJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

9. Socialinių paslaugų gavėjų teisės:

9.1. gauti kokybiškas socialines paslaugas;

9.2.gauti informaciją apie socialinių paslaugų teikimą, tvarką, pasikeitimus.

9.3. aptarti socialinių paslaugų teikimo sutartyje socialinių paslaugų teikimo trukmę, dažnumą ir terminus;

9.4. pablogėjus sveikatos būklei, susiklosčius šeimyninėms aplinkybėms pateikus raštišką prašymą ir esant galimybei keisti paslaugų teikimo trukmę, dažnumą, terminus, paslaugų rūšį;

9.5. gauti socialines paslaugas nurodytu laiku įstaigoje ir asmens namuose;

10. Socialinių paslaugų gavėjų pareigos:

10.1. gerbti kitų įstaigos lankytojų teisę į privatumą ir konfidencialumą;

10.2. tinkamai ir korektiškai elgtis su įstaigos darbuotojais, gerbti jų teises;

10.3. sudaryti tinkamas sąlygas darbuotojui teikti socialines paslaugas;

10.4. sudaryti  darbuotojams galimybę tikrinti gyvenimo ir buities sąlygas,  užimtumą, vaikų priežiūrą ir kitas aplinkybes;

10.5. stengtis savarankiškai spręsti iškilusias šeimos problemas, geranoriškai bendradarbiauti su socialiniu darbuotoju, laiku vykdyti pasirašytus įsipareigojimus;

10.6. pateikti būtinus dokumentus bei kitą informaciją, reikalingą socialinių paslaugų  poreikiui nustatyti ar socialinių paslaugų teikimo tęstinumui užtikrinti ir atsakyti už jos teisingumą;

10.7. informuoti apie savo išvykimą, grįžimą ar gyvenimo sąlygų pasikeitimą  paslaugos teikėją raštu;

10.8. senyvo amžiaus asmenys ir neįgalieji gaunantys socialines paslaugas  namuose turi iš anksto informuoti paslaugos teikėją apie savo išvykimą, grįžimą, kitu atveju socialinės paslaugos bus neteikiamos arba teikiamos pagal galimybes;

9.9. laiku sumokėti už suteiktas socialines paslaugas (iki sekančio mėnesio 25 d);

9.10. Centre laikytis nustatytos tvarkos, elgtis kultūringai, nekelti triukšmo, laikytis bendražmogiškų moralės principų ir įprastų bendravimo taisyklių, švaros ir kitų teisėtų reikalavimų;

9.11. laikytis šių taisyklių klientams, priėmimo į įstaigą ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkų.

10. Baigus užsiėmimą, klientai darbo vietą privalo palikti tvarkingą.

11. Be įstaigos socialinio darbuotojo/padėjėjo leidimo klientams draudžiama naudotis įstaigos technika (televizoriais, kompiuteriais, telefonais ir kita).

 III SKYRIUS

TĖVŲ, GLOBĖJŲ IR KITŲ ARTIMŲJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 12. Tėvų, globėjų, artimųjų teisės:

12.1. Gauti informaciją apie socialinių paslaugų teikimą, tvarką, pasikeitimus.

12.2.Pablogėjus artimojo (įstaigos kliento) sveikatos būklei, susiklosčius šeimyninėms aplinkybėms pateikus raštišką prašymą ir esant galimybei keisti paslaugų teikimo trukmę, dažnumą, terminus, paslaugų rūšį;

12.3. Dalyvauti įstaigoje organizuojamose šventėse, renginiuose (gavus kvietimą).

13. Tėvų, globėjų, artimųjų pareigos:

13.1.klientui, pradėjus įstaigoje gauti paslaugas, pateikti padalinio vadovui, socialiniams darbuotojams pilną informaciją apie jo sveikatą.

13.2. klientui sugadinus įstaigos turtą, atsako tėvai ar globėjai.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14. Centras atsako už kokybišką socialinių paslaugų teikimą. Siekdamas teikti efektyvias ir kokybiškas paslaugas bendradarbiauja su Alytaus miesto savivaldybės Socialinės paramos skyriumi, Alytaus miesto savivaldybės Vaikų teisės skyriumi, Alytaus apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu, Alytaus sutrikusio vystymosi kūdikių namais, vaikų globos namais, švietimo įstaigomis ir sveikatos priežiūros įstaigomis.

15. Socialinių paslaugų centre turima informacija apie asmenis (šeimas) yra konfidenciali, išskyrus atvejus, kuriuos numato įstatymai.

16. Taisyklės galioja įstaigą lankantiems klientams, jų tėvams, globėjams ir artimiesiems.

   17. Veiksnūs klientai su šiomis taisyklėmis supažindinami jiems suprantama forma, o tėvai/ globėjai —  pasirašytinai.

_________________________________

Dienos socialinės priežiūros asmens namuose paslaugų sąrašas ir kaina

PATVIRTINTA

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro

Visuotinio dalininkų susirinkimo

2020 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. 26

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Visa paslaugos kaina, EUR
1 Informavimas 1 valandos kaina – 6,25 EUR
Konsultavimas
Bendravimas
Tarpininkavimas ir atstovavimas
2 Maitinimo organizavimas
Produktų nupirkimas ir pristatymas
Pagalba ruošiant maistą (nesudėtingus patiekalus)
Maisto pristatymas iš kitų tarnybų
3 Pagalba buityje ir namų ruošoje:
Pagalba rūpinantis asmens higiena
Skalbimo organizavimas
Apsiperkant
Atliekant būtinus namų ruošos darbus
4 Medicinos paslaugų organizavimas
Lydėjimas į įstaigas
Vaistų išrašymas
Gydytojo iškvietimas

            Socialinių paslaugų gavėjai: Senyvo amžiaus ir suaugusieji asmenys su negalia

Pastaba. Mokėjimo už socialinę priežiūrą asmens namuose dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas. Asmens (šeimos) mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį  teikiamą socialinę priežiūrą  dydis asmeniui (šeimai) neturi viršyti 20 procentų asmens (šeimos) pajamų.

PATVIRTINTA

                                                                                      VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro

                                                                                      visuotinio dalininkų susirinkimo

                                                                                      2021  m. kovo  29  d. nutarimu Nr. 29

 

VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO  LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGOS SĄRAŠAS IR KAINA

(teikiant pagalbą į namus)

 

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Visa paslaugos kaina, EUR

1

Informavimas

 

 

 

 

 

 

1 valandos kaina- 6,25  EUR

 

Konsultavimas

 

Tarpininkavimas ir atstovavimas

 

Bendravimas

2

Maitinimo organizavimas

 

maisto produktų nupirkimas

 

pristatymas ir pagalba ruošiant maistą

3

Pagalba buityje ir namų ruošoje

 

skalbiant

 

tvarkant namus

 

apsiperkant

 

rūpinantis asmens higiena ir kt.

4

Palydėjimas į įvairias įstaigas

5

Kitos paslaugos, reikalingos norint asmeniui sudaryti galimybes gyventi savo namuose

 

 

 

Gavėjai: suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, socialinę riziką patiriančios šeimos, vaikai su negalia ir jų šeimos.

*Kaina įsigalioja nuo 2021 m. balandžio 1 d.

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų sąrašas ir kaina

PATVIRTINTA

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro

Visuotinio dalininkų susirinkimo

2020 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. 26

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Visa paslaugos kaina, EUR
1 Informavimas 1 valandos kaina- 6,31 EUR
Konsultavimas
Bendravimas
Tarpininkavimas ir atstovavimas
2 Maitinimo organizavimas
3 Asmens higienos (skalbimo) paslaugų organizavimas
4 Pagalba
Rengiantis – apsirengimas
Maitinantis – pamaitinimas
Prausiantis – prausimas, išmaudymas
5 Kasdieninių gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas
Atliekant būtiniausius namų ruošos darbus
Bendraujant
Apipirkimas
Mokesčių sumokėjimas
6 Medicinos paslaugų organizavimas
Gydytojo iškvietimas
Vaistų išrašymas
Bendruomenės slaugytojo informavimas apie pasikeitusią kliento sveikatos būklę

Socialinių paslaugų gavėjai:

  1. Vaikai su sunkia negalia;
  2. Senyvo amžiaus asmenys ir suaugusieji asmenys su negalia;
  3. Senyvo amžiaus asmenys ir suaugusieji asmenys su sunkia negalia.

Pastaba. Mokėjimo už dienos socialinę globą asmens namuose dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas. Vieno gyvenančio asmens mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 20 procentų asmens pajamų. Asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui neviršija trigubo valstybės remiamų pajamų dydžio, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 20 procentų asmens pajamų.

Asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui viršija trigubą valstybės remiamų pajamų dydį, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 50 procentų asmens pajamų.

Mokėjimo už trumpiau nei kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis nustatomas proporcingai teikiamos dienos socialinės globos trukmei.

    PATVIRTINTA  

                                                                                     VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro

                                                                                     visuotinio dalininkų susirinkimo

                                                                                     2021  m. kovo  29 d. nutarimu Nr. 29

VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO  LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGOS SĄRAŠAS IR KAINA

(teikiant dienos socialinę globą asmens namuose)

 

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Visa paslaugos kaina, EUR

1

Informavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 valandos kaina-  6,31 EUR

 

Konsultavimas

 

Tarpininkavimas ir atstovavimas

2

Psichologinė pagalba ar jos organizavimas

3

Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas

4

Kasdieninių gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas

 

atliekant namų ruošos darbus

 

maisto ruošimas

 

apsipirkimas

 

tvarkant pinigų apskaitą

 

orientavimasis aplinkoje

5

Darbo įgūdžių ugdymas

6

Laisvalaikio organizavimas

7

Pamaitinimas

8

Ugdymo organizavimas (vaikams su negalia ir suaugusiems asmenims su negalia iki 21 m.)

9

Pagalba

 

rengiantis

 

maitinantis

 

prausiantis

 

kitokio pobūdžio pagalba

10

Sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas

 

11

Kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį

 

 

Gavėjai: vaikai su negalia, suaugę asmenys su negalia, senyvo amžiaus asmenys.

*Kaina įsigalioja nuo 2021 m. balandžio 1  d.

Dienos socialinės globos institucijoje paslaugų sąrašas ir kaina (su sunkia negalia)

PATVIRTINTA

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro

Visuotinio dalininkų susirinkimo

2020 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. 26

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Visa paslaugos kaina, EUR
1 Informavimas 1 valandos kaina- 4,84 EUR
  Konsultavimas
  Bendravimas
  Tarpininkavimas ir atstovavimas
2 Maitinimo organizavimas
3 Pagalba
Rengiantis
Maitinantis
Prausiantis
4 Kasdieninių gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas
Atliekant namų ruošos darbus
Bendraujant.
5 Darbinių įgūdžių ugdymas
Siuvinėjimas
Mezgimas
Audimas
Dailės dirbiniai
Keramika
Savarankiškas patalpų tvarkymas
Aplinkos tvarkymas
6 Transporto organizavimas
Atvežimas į įstaigą ir parvežimas namo
7 Dalyvavimas bendruomeniniame gyvenime
Parodų organizavimas
Dalyvavimas mugėse, koncertuose, teatro festivaliuose
Išvykos į gamtą
Švenčių organizavimas

Socialinių paslaugų gavėjai:

  1. Vaikai su sunkia negalia;
  2. Senyvo amžiaus asmenys ir suaugusieji asmenys su sunkia negalia.

Pastaba. Mokėjimo už dienos socialinę globą institucijoje dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas. Vieno gyvenančio asmens mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 20 procentų asmens pajamų. Asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui neviršija trigubo valstybės remiamų pajamų dydžio, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 20 procentų asmens pajamų.

Asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui viršija trigubą valstybės remiamų pajamų dydį, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 50 procentų asmens pajamų.

Mokėjimo už trumpiau nei kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis nustatomas proporcingai teikiamos dienos socialinės globos trukmei.

                                                                                       PATVIRTINTA

                                                                                      VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro

                                                                                      Visuotinio dalininkų susirinkimo

                                                                                      2021  m. kovo  29  d. nutarimu Nr. 29

VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO  LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGOS SĄRAŠAS IR KAINA

(teikiant dienos socialinę globą institucijoje)

 

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Visa paslaugos kaina, EUR

1

Informavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 valandos kaina- 4,48 EUR

(su sunkia negalia)

1 valandos kaina- 4,10 EUR

(su negalia)

 

Konsultavimas

 

Bendravimas

 

Tarpininkavimas ir atstovavimas

2

Laisvalaikio organizavimas

3

Ugdymo organizavimas (vaikams su negalia ir suaugusiesiems su negalia iki 21 m.)

4

Maitinimo organizavimas

5

Asmeninės higienos paslaugų organizavimas

6

Psichologinė pagalba ar jos organizavimas

7

Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar atkūrimas)

8

Kasdieninių gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas

9

Darbinių įgūdžių ugdymas

 

Tekstilės dirbinių gamyba

 

Popierinių ir kartoninių gaminių gamyba

 

Dailės dirbiniai

 

Keraminių dirbinių ir gaminių gamyba

 

Savarankiškas patalpų tvarkymas

 

Aplinkos tvarkymas

10

Sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas

11

Transporto organizavimas

 

Atvežimas į įstaigą ir parvežimas namo

12

Dalyvavimas bendruomeniniame gyvenime

 

Parodų organizavimas

 

Dalyvavimas mugėse, koncertuose, teatro festivaliuose

 

Išvykos į gamtą

 

Kūrybinė, meninė veikla

13

Kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį

 

                   Gavėjai: vaikai su sunkia negalia, senyvo amžiaus asmenys ir suaugusieji asmenys su sunkia negalia.

*Kaina įsigalioja nuo 2021 m. balandžio 1 d.

Dienos socialinės globos institucijoje paslaugų sąrašas ir kaina

PATVIRTINTA

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro

Visuotinio dalininkų susirinkimo

2020 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. 26

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Visa paslaugos kaina, EUR
1 Informavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 valandos kaina- 4,10 EUR

  Konsultavimas
  Bendravimas
  Tarpininkavimas ir atstovavimas
2 Maitinimo organizavimas
3 Pagalba
Rengiantis
Maitinantis
Prausiantis
4 Kasdieninių gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas
Atliekant namų ruošos darbus
Bendraujant.
5 Darbinių įgūdžių ugdymas
Siuvinėjimas
Mezgimas
Audimas
Dailės dirbiniai
Keramika
Savarankiškas patalpų tvarkymas
Aplinkos tvarkymas
6 Dalyvavimas bendruomeniniame gyvenime
Parodų organizavimas
Dalyvavimas mugėse, koncertuose, teatro festivaliuose
Išvykos į gamtą
Švenčių organizavimas

Socialinių paslaugų gavėjai:

  1. Vaikai su negalia;
  2. Senyvo amžiaus asmenys ir suaugusieji asmenys su negalia.

Pastaba. Mokėjimo už dienos socialinę globą institucijoje dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas. Vieno gyvenančio asmens mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 20 procentų asmens pajamų. Asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui neviršija trigubo valstybės remiamų pajamų dydžio, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 20 procentų asmens pajamų.

Asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui viršija trigubą valstybės remiamų pajamų dydį, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 50 procentų asmens pajamų.

Mokėjimo už trumpiau nei kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis nustatomas proporcingai teikiamos dienos socialinės globos trukmei.

Dienos socialinės globos institucijoje (parduodamos) paslaugų sąrašas ir kaina (su sunkia negalia)

PATVIRTINTA
VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro
Visuotinio dalininkų susirinkimo
2020 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 27
6 priedas

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Visa paslaugos kaina, EUR
1 Informavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 valandos kaina- 6,31 EUR

  Konsultavimas
  Bendravimas
  Tarpininkavimas ir atstovavimas
2 Maitinimo organizavimas
3 Pagalba
Rengiantis
Maitinantis
Prausiantis
Kitokio pobūdžio pagalba
4 Kasdieninių gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas
Atliekant namų ruošos darbus
Bendraujant
5 Darbinių įgūdžių ugdymas
Tekstilės dirbinių gamyba
Popierinių ir kartoninių gaminių gamyba
Dailės dirbiniai
Keraminių dirbinių ir gaminių gamyba
Savarankiškas patalpų tvarkymas
Aplinkos tvarkymas
6 Transporto organizavimas
Atvežimas į įstaigą ir parvežimas namo
7 Dalyvavimas bendruomeniniame gyvenime
Parodų organizavimas
Dalyvavimas mugėse, koncertuose, teatro festivaliuose
Išvykos į gamtą
Kūrybinė, meninė veikla
8 Kitos paslaugos (masažai, muzikos, judesio terapija ir pan.)

Socialinių paslaugų gavėjai:
1. Vaikai su sunkia negalia;
2. Senyvo amžiaus asmenys ir suaugusieji asmenys su sunkia negalia. 

Kainos įsigalioja nuo 2020-10-15

Dienos socialinės globos institucijoje (parduodamos) paslaugų sąrašas ir kaina

PATVIRTINTA
VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro
Visuotinio dalininkų susirinkimo
2020 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 27
7 priedas

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Visa paslaugos kaina, EUR
1 Informavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 valandos kaina- 5,35 EUR

  Konsultavimas
  Bendravimas
  Tarpininkavimas ir atstovavimas
2 Maitinimo organizavimas
3 Pagalba
Rengiantis
Maitinantis
Prausiantis
Kitokio pobūdžio pagalba
4 Kasdieninių gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas
Atliekant namų ruošos darbus
Bendraujant
5 Darbinių įgūdžių ugdymas
Tekstilės dirbinių gamyba
Popierinių ir kartoninių gaminių gamyba
Dailės dirbiniai
Keraminių dirbinių ir gaminių gamyba
Savarankiškas patalpų tvarkymas
Aplinkos tvarkymas
6 Transporto organizavimas
  Atvežimas į įstaigą ir parvežimas namo
7 Dalyvavimas bendruomeniniame gyvenime
Parodų organizavimas
Dalyvavimas mugėse, koncertuose, teatro festivaliuose
Išvykos į gamtą
Kūrybinė, meninė veikla
8 Kitos paslaugos (masažai, muzikos, judesio terapija ir pan.)

Socialinių paslaugų gavėjai:
1. Vaikai su negalia;
2. Senyvo amžiaus asmenys ir suaugusieji asmenys su negalia.

Kaina įsigalioja nuo 2020-10-15

Laikino atokvėpio paslaugų sąrašas ir kaina

  PATVIRTINTA

                                                                                      VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro

                                                                                       Visuotinio dalininkų susirinkimo

                                                                                       2021  m. kovo 29 d. nutarimu Nr. 29

                   4 priedas

 

VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO  LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGOS SĄRAŠAS IR KAINA

(teikiant trumpalaikę socialinę globą)

 

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Visa paslaugos kaina, EUR

1

Informavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 valandos kaina- 6,60 EUR

 

Konsultavimas

 

Tarpininkavimas ir atstovavimas

 

Bendravimas

2

Laisvalaikio organizavimas

3

Ugdymo organizavimas (vaikams su negalia ir suaugusiesiems su negalia iki 21 m.)

4

Maitinimo organizavimas

5

Psichologinė pagalba ar jos organizavimas

6

Pagalba

 

Rengiantis

 

Maitinantis

 

Prausiantis

 

Kitokio pobūdžio pagalba

7

Kasdieninių gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas

 

Atliekant namų ruošos darbus

 

Bendraujant

8

Darbinių įgūdžių ugdymas

 

Tekstilės dirbinių gamyba

 

Popierinių ir kartoninių gaminių gamyba

 

Dailės dirbiniai

 

Keraminių dirbinių ir gaminių gamyba

 

Savarankiškas patalpų tvarkymas

 

Aplinkos tvarkymas

9

Sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas

10

Transporto organizavimas

11

Kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį

 

 

                   Gavėjai: suaugę asmenys su negalia, vaikai su negalia, senyvo amžiaus asmenys.               

*Kaina įsigalioja nuo 2021 balandžio 1  d.

Socialinių paslaugų gavėjai:

Asmenys su proto ar (ir) psichikos negalia, jų šeimų nariai, tėvai ar globėjai, kurie dėl tam tikrų priežasčių (liga, komandiruotė, atostogos, mokymasis ar studijos ar kt.) laikinai ar darbo savaitės metu negali pasirūpinti ar prižiūrėti šių asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra ar globa, dienos centre.

Pastaba:

Mokėjimo už trumpalaikę socialinę globą (atokvėpio) dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas. Asmens mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą trumpalaikę socialinę globą dydis neturi viršyti 80 procentų asmens pajamų. Tais atvejais, kai asmuo pagal Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymą gauna slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, visa šios kompensacijos suma (100 procentų) skiriama mokėjimui už trumpalaikę socialinę globą padengti. Kai asmeniui paslaugos teikiamos ne visą mėnesį, jo mokėjimo dydis yra proporcingas suteiktai paslaugų trukmei.

Transporto paslaugos kaina

PATVIRTINTA

                                                                                      VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro

                                                                                       Visuotinio dalininkų susirinkimo

                                                                                       2019  m. balandžio 8 d. protokolu  Nr.23

Všį Alytaus miesto socialinių paslaugų centro transporto paslaugos kaina                                                    

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Paslaugos kaina, EUR

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Transporto paslauga

 

 

 

 

1 kilometro kaina – 0,46 EUR

            Socialinių paslaugų gavėjai – asmenys, kurie priklauso šioms socialinėms grupėms: vaikai su negalia, suaugę asmenys su negalia, senyvo amžiaus asmenys, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas specialiųjų poreikių lygis.

Nemokamos psicologinės pagalbos galimybės Alytaus mieste ir Lietuvoje
Psichologinė pagalba Alytaus mieste
Alytaus miesto moterų krizių centras

Tel. (8 315) 71 170, +370 611 54342

el. paštas: ammkc@aktv.lt

adresas: Topolių g. 10–18, Alytus

Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba

Tel. (8 315) 75 507

el. paštas: ampt@ppt.alytus.lm.lt

adresas: Pulko g. 1, Alytus

VšĮ Alytaus poliklinikos psichikos sveikatos centras

Tel. (8 315) 36 603

el. paštas: alytus@apoliklinika.lt

adresas: Naujoji g. 48, Alytus

Medica klinika psichikos sveikatos centras

Tel. (8 315) 24 100, +370 620 22183

el. paštas: alytus@medicaklinika.lt

adresas: Naujoji g. 76–50, Alytus

Kitos organizacijos, draugijos, asociacijos:

 

„Baltų ainiai“ Lietuvos blaivybės draugija Alytaus miesto ir rajono skyrius

Tel. (8 315) 75 724

adresas: Putinų g. 40 A, Alytus

 

LRKD Alytaus skyriaus socialinių ligų anoniminio konsultavimo kabinetas „Pasitikėjimas“

Tel. (8 315) 51 548

alytus@redcross.lt 

adresas: Ligoninės g. 3, 62114 Alytus

Anoniminių alkoholikų grupės:

„VILTIES KIBIRKŠTIS“

Tel. +370 621 80467

Savanorių g. 8, Alytus

 

„VILTIS“

Tel. +370 677 48637

Jaunimo g. 3, Alytus

 

„ŽINGSNIS“

Tel. +370 676 06000 Vilties g. 34, Alytus

Visuomenės sveikatos biuro teikiamos paslaugos:

·         Fizinio aktyvumo užsiėmimai (šiaurietiškas ėjimas, grupinės treniruotės ir kt.)

·         Paskaitos sveikos stiprinimo temomis (psichinė sveikata, sveika mityba, psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija)

Tel. (8 315) 51 653

el. paštas amsbiuras@zebra.lt

adresas: Daugų g. 5A, Alytus

Psichologinė pagalba Lietuvoje

Vaikų linija

Emocinė parama teikiama vaikams, paaugliams

Budi savanoriai konsultantai, profesionalai

 

116 111

Kasdien 11:00 – 21:00

Pokalbiai internetu

I-V 18:00 – 21:00

Registruotis ir rašyti

Atsako per 2-3 darbo dienas

 

www.vaikulinija.lt

 

Vaikų ir paauglių krizių intervencijos skyrius

 

(8-5) 275 75 64

Kasdien Visą parą

 

http://www.vaikuligonine.lt/

 

Jaunimo linija

Emocinė parama teikiama jaunimui

Budi savanoriai konsultantai

 

8 800 28888

Kasdien Visą parą

Pokalbiai internetu

I-VI 18:00 – 22:00

Parama laiškais

Atsako per 2 darbo dienas

 

 

www.jaunimolinija.lt

 

Tėvų linija

Emocinė parama teikiama tėvams

8 800 900 12  

Darbo dienomis 11–13 val. ir 17–21 val. 

 

http://www.pvc.lt/

Vilties linija

Pagalba teikiama suaugusiems

Pagalbą teikia: savanoriai ir psichikos sveikatos specialistai

 

116 123

Kasdien Visą parą

Rašyti svetainėje

Atsako per 3 darbo dienas

Rašyti el. paštu

Atsako per 3 darbo dienas

 

www.viltieslinija.lt

 

Pagalbos moterims linija

Pagalba teikiama moterims ir merginoms

Pagalbą teikia: savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai

 

8 800 66366

Kasdien Visą parą

Rašyti svetainėje

Atsako per 3 darbo dienas

 

www.moters-pagalba.lt

 

Krizių įveikimo centras

Jeigu ieškote skubios psichologinės pagalbos, kviečiame kreiptis į specialistą jo budėjimo laiku. Konsultacijos teikiamos per Skype arba atvykus į Krizių įveikimo centrą (Antakalnio g. 97, Vilnius).

Pirminė konsultacija nemokama, be išankstinės registracijos, amžiaus apribojimų nėra.

 

8 640 51555

I-V 16:00 – 20:00

VI 12:00 – 16:00

(išskyrus švenčių dienas)

 

www.krizesiveikimas.lt

 

Psichologinės paramos ir konsultavimo centras

 8 673 22562

I-IV 8;30 – 17:30

V 8:30 – 16:30

www.ppkc.lt

 

Sidabrinė linija

Pagalba teikiama vyresnio amžiaus žmonėms. Padeda spręsti vyresnio amžiaus žmonių atskirumo, vienišumo, bendravimo trūkumo problemas, suteikdama senoliams galimybę džiaugtis visaverčiu gyvenimu.

 

8 800 80020

I-V 08:00 – 17:00

www.sidabrinelinija.lt

Skambučiai visais šiais numeriais yra nemokami. Skambučius apmoka LR Socialinės apsaugos ministerija.

Skubi psichologinė ar psichinė pagalba psichikos sveikatos centre visada suteikiama be eilės

Psichologinė pagalba laiškais

„Draugo laiškai“

www.jppc.lt/draugas

Pagalba teikiama jaunimui.

Nuoroda: https://www.jaunimolinija.lt/lt/pagalba/pagalba-laiskais/  

„Klausučio šalis“

http://www.vaikulinija.lt

Pagalba teikiama vaikams, paaugliams.

Nuoroda:  https://www.vaikulinija.lt/ieskantiems-pagalbos/vaikams-ir-paaugliams/pagalba-internetu/#sidebar 

Savitarpio paramos grupė nusižudžiusio artimiesiems

(Būtina išankstinė registracija)

Asociacija „Artimiems“ laukiam@artimiems.lt

 

DVASINĖ PAGALBA

Vilniaus arkivyskupijos Caritas

Padeda surasti kunigą arba dvasininką pokalbiui

8 655 02242 info@vilniusz.caritas.lt
Atmintinė

Kainos įsigalioja nuo 2020-08-05

Informacija atnaujinta 2021-04-07

Įrašų archyvas