Gegužės viduryje minime Tarptautinę šeimos dieną

Gegužės viduryje minime Tarptautinę šeimos dieną

Gegužės viduryje minime Tarptautinę šeimos dieną

Šios dienos tikslas – atkreipti bendruomenės dėmesį į daugybę problemų, kurios iškyla šeimose. Nepaisant greitų socialinių pokyčių, šeima yra kiekvienos visuomenės stabilumo centras.

Daugeliui žmonių šeima yra neįkainojamas turtas, saugumo ir laimės vieta. Iš šeimos atsinešame gebėjimus mylėti, padėti kitam, suprasti ir užjausti, globoti mažesnį ar silpnesnį, dalintis su kitais tuo, ką turi, kartu žaisti, mokytis, sportuoti, dirbti, augti ir tobulėti, džiaugtis, kai sekasi pačiam ir kai sekasi kitam, susipykus susitaikyti ir atleisti, pastebėti, atrasti ir ugdyti savo talentus.

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro bendruomenė kartu su paslaugų gavėjais kelis metus iš eilės Šeimos dieną pamini bendrose veiklose ir išvykose.

Šeimos krizių centro paslaugų gavėjai su savo šeimomis  šios šventės proga dalyvavo meniniuose ir kulinariniuose užsiėmimuose.  Vyko spurgų kepimas ir dekoravimas bei bendras pasivaišinimas. Po šios veiklos  kiekviena šeima piešė, iš žurnalų karpė, lipdė piešinius, kurie susijungė į vieną plakatą „Mano šeima”. Šventėje dalyvaujantys vaikučiai nudžiuginti spalvingais balionais.  Šventėje dalyvaujančios šeimos, darbuotojai susijungė į vieną šeimą: bendravo, dalijosi įspūdžiais kaip leidžia laisvalaikį, ką gamina, kur keliauja. Buvo jaučiama bendrystė, jautrumas, švelnumas, gerumas vienas kitam.

Asmenų, turinčių intelekto sutrikimų, dienos užimtumo centro lankytojai bei Centro darbuotojai  Šeimos dieną paminėjo bendroje išvykoje į Druskininkus, Liškiavą, Merkinę.

Gerą nuotaiką visos kelionės metu kūrė bendros veiklos, žaidimai, dainos skirtos mamoms ir tėčiams. Centro bendruomenė aplankė žymiausias Druskininkų mieto vietas, grožėjosi Liškiavos vienuolyno ansambliu bei nuostabiu vaizdu nuo piliakalnio. Užsuko į vieną lankomiausių Dzūkijos objektų – Merkinės piramidę.

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro bendruomenė kartu su paslaugų gavėjais skatina buvimą kartu, betarpišką bendradarbiavimą, puoselėja tradicijų kūrimą ir išlaikymą.

Nuoširdžiai sveikiname Tarptautinės šeimos dienos proga. Linkime kiekvienai šeimai gyventi meilėje, dalintis savo gerumu, rūpintis vienas kitu, gerbti kito nuomonę. Kviečiame kartu spręsti kylančius sunkumus.

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras, skelbia atranką laisvai, socialinio darbuotojo dirbančio su šeimomis, pareigybei užimti.

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras, skelbia atranką laisvai, socialinio darbuotojo dirbančio su šeimomis, pareigybei užimti.

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras, Naujoji g. 64, Alytus, įstaigos kodas 302591747, skelbia atranką laisvai, socialinio darbuotojo dirbančio su šeimomis, pareigybei užimti.

Terminuota darbo sutartis, nuo 2023-05-15 iki 2025-06-02. Darbo krūvis 0,75 etatas.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: nuo 7,8 – 8,19 bazinės algos dydžio.

Atrankos būdas – pokalbis, pateiktų dokumentų analizė.

 

 1. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
 2. Keliami kvalifikaciniai reikalavimai kandidatui į pareigas: asmuo, įgijęs socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį arba baigęs socialinio darbo studijų krypties programą ir įgijęs socialinių mokslų kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį, arba asmuo, iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgijęs kitą kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją ar baigęs socialinio darbo studijų programą, ar socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka baigęs socialinio darbuotojo praktinei veiklai pasirengti skirtus mokymus, arba asmuo, įgijęs socialinės pedagogikos kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ar socialinio pedagogo kvalifikaciją, jeigu jis dirbs su vaikais ir (arba) šeimomis.
 3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės paramos ir paslaugų teikimą ir socialines paslaugas (paramą) teikiančių įstaigų bei organizacijų tinklu Alytaus mieste, Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinių paslaugų teikimą, vykdymą.
 4. Sugebėti taikyti socialinio darbo metodus, išmanyti komandinio darbo metodus ir juos taikyti darbinėje veikloje.
 5. Išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų rengimo rekomendacijas.
 6. Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu.

 1. PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

 1. Vadovaujantis žmogiškomis vertybėmis, abipusės pagarbos, tarpusavio bendradarbiavimo principais, planuoja ir teikia socialinę pagalbą šeimoms jų socialinėje aplinkoje, susitinkant su šeima socialinių paslaugų centre ar kitose sutartose vietose, palaikant kontaktą su šeima kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, telefonu.
 2. Dirba socialinį darbą su vaiku ir šeima, juos konsultuojant (individualiai ir grupėmis), teikiant emocinę bei socialinę pagalbą ir didinant šeimos motyvaciją dalyvauti kompleksinės pagalbos ar prevencinės pagalbos teikimo procese, pozityvios tėvystės mokymuose, šeimos stiprinimo programose, nesmurtinio elgesio mokymo programose, priklausomybės ligų gydymo ir kitose programose.
 3. Teikia šeimai reikalingą informaciją ir žinias, ugdyti tėvystės įgūdžius, socialinius įgūdžius, skatinant glaudesnį šeimos santykį su socialine aplinka, organizuoti šeimų pagalbos sau grupes, kitą prevencinę pagalbą ir kt.
 4. Tarpininkauja šeimai dėl pagalbos priemonių (pvz., psichologinės pagalbos, psichosocialinės pagalbos krizių centre ar pagalbos šeimai tarnyboje, paslaugų vaikų dienos centre, piniginės socialinės paramos, užimtumo, sveikatos priežiūros, švietimo ir ugdymo, socialinio būsto, specialiųjų pagalbos priemonių, specializuotos pagalbos centrųkompleksiškai teikiamos pagalbos), parengia šeimos narius kreiptis į kitas valstybės ir (ar) savivaldybių institucijas, įstaigas ar organizacijas, kuriose šeima gali gauti pagalbą, nusiunčia ir, esant poreikiui, palydi į jas.
 5. Bendradarbiauja ir veikia kartu su atvejo vadybininku organizuojant, planuojant ir teikiant pagalbą šeimai, teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos šeimai efektyvumo, keičiasi informacija apie situaciją šeimoje su atvejo vadybininku, informuoja jį apie pokyčius šeimoje.
 6. Teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos plano, jame numatytų priemonių vaikui ir jo šeimai, atsižvelgiant į pakitusius šeimos poreikius ir (ar) pakitusią šeimos situaciją, tikslinimo.
 7. Dalyvauja kuriant bei plėtojant pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų sistemą savivaldybėje.
 8. Dalyvauja atvejo nagrinėjimo posėdžiuose.

 

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 2. Gyvenimo aprašymą (CV).
 3. Pretendentai gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų kopijas.

 

Pretendentai dokumentus siunčia elektroniniu paštu j.antaneviciene@aspc.lt nuoroda: Dėl laisvos socialinio darbuotojo dirbančio su šeimomis darbo vietos.

Dokumentai priimami pirmadieniais—ketvirtadieniais 8.00—12.00 ir 12.45—17.00 val. , penktadieniais 8.00—12.00 ir 12.45—15.45 val.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, apie pokalbio datą bus informuojami asmeniškai. Kontaktinis tel. (8 611) 36641, el. j.antaneviciene@aspc.lt

 

 

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras,skelbia atranką laisvai, psichologo, pareigybei užimti.

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras,skelbia atranką laisvai, psichologo, pareigybei užimti.

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras,skelbia atranką laisvai, psichologo, pareigybei užimti.

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras, Naujoji g. 64, Alytus, įstaigos kodas 302591747, skelbia atranką laisvai, psichologo, pareigybei užimti.

Neterminuota darbo sutartis, darbo krūvis 0,25 etatas.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – nuo 9,52 iki 10,26 bazinės algos dydžio.

 1. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
 2. Pareigybė A1 – psichologas, yra pagal darbo sutartį dirbantis darbuotojas.
 3. PASKIRTIS
 4. Teikti psichologinę pagalbą – padėti paslaugų gavėjui atgauti dvasinę darną, ugdyti gebėjimą spręsti problemas ir socialiai integruotis visuomenėje.

III. DARBO POBŪDIS

 1. Lankosi socialinę atskirtį patiriančiose šeimose kartu su socialiniu darbuotoju, arba kitu specialistu.
 2. Teikia konsultacijas vaikų dienos centro „Vaikystės vaivorykštė“ lankytojams bei jų šeimos nariams, Asmenų turinčių intelekto sutrikimų, dienos užimtumo skyriaus paslaugų gavėjams ir jų šeimos nariams, Šeimos krizių centro paslaugų gavėjams ir jų šeimos nariams, įstaigos darbuotojams.
 3. Teikia intensyvios krizių įveikimo ir psichosocialinės pagalbos paslaugas asmenims ir jų šeimoms, išgyvenančioms krizę ar patyrusioms stiprius emocinius išgyvenimus.
 4. Operatyviai reaguoja į krizines situacijas šeimose, užtikrina vaikų apsaugą ir pagalbą visai šeimai, dalyvauja krizių įveikimo komandos veikloje, atvejo vadybos posėdžiuose.
 5. Įvertina paslaugų gavėjo problemas, planuoja veiklą joms spręsti, numato ir įgyvendina tiesioginio poveikio būdus, bendradarbiauja su tėvais ar su klientu susijusiais artimais asmenimis.
 6. Bendradarbiauja su socialiniais darbuotojais, kitais specialistais, dirba su jais komandoje, sprendžia paslaugų gavėjų problemas.
 7. Laiku informuoja centro direktorių, direktoriaus pavaduotoją apie iškylančias darbo problemas.
 8. Atlieka aktualius įstaigoje psichologinius tikslinių grupių tyrimus, atsižvelgdamas į įstaigos poreikius.
 9. Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas.
 10. Organizuoja mokymus, vykdo įstaigos paslaugų gavėjų, jų tėvų ar su paslaugų gavėjais susijusių artimų asmenų psichologinį švietimą aktualiais klausimais.

             

 1. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
 2. Psichologas turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

13.1. Psichologas privalo turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą ir psichologo kvalifikacija (specialybė) ir ne žemesnis nei psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija (ne mažiau nei 240 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų).

13.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų psichologo darbo patirtį;

13.3. turėti patirties, konsultuojant socialinės atskirties grupių asmenis – vaikus ir suaugusius, bei vedant jiems mokymus;

13.4.sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;

13.5. išmanyti ir gebėti vadovautis praktinėje veikloje Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Socialinių paslaugų katalogu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais, VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro įstatais, įstaigos direktoriaus įsakymais, darbo vidaus  tvarkos taisyklėmis,  kitais teisės aktais reglamentuojančiais psichologo darbą;

13.6. mokėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, turėti bazinius kompiuterinio raštingumo pagrindus;

13.7. dirbti sistemingai, kūrybiškai, sugebėti operatyviai ir savarankiškai priimti sprendimus;

13.8. gebėti įžvelgti, spręsti ir valdyti krizines situacijas darbe, dirbti komandoje;

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 2. Gyvenimo aprašymą (CV).
 3. Pretendentai gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų kopijas.

Pretendentai dokumentus siunčia elektroniniu paštu j.antaneviciene@aspc.lt nuoroda: Dėl laisvos Psichologo darbo vietos.

Dokumentai priimami pirmadieniais—ketvirtadieniais 8.00—12.00 ir 12.45—17.00 val. , penktadieniais 8.00—12.00 ir 12.45—15.45 val.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, apie pokalbio datą bus informuojami asmeniškai. Kontaktinis tel. (8 611) 36641, el. j.antaneviciene@aspc.lt 

Nuo gegužės mėnesio 8 d. startuoja nauja efektyvios tėvystės mokymų grupė

Nuo gegužės mėnesio 8 d. startuoja nauja efektyvios tėvystės mokymų grupė

Nuo gegužės mėnesio 8 d. startuoja nauja efektyvios tėvystės mokymų grupė

Kviečiame registruotis į efektyvios tėvystės įgūdžių mokymų grupę, kuri vyks Alytaus miesto socialinių paslaugų centre nuo 2022 m. gegužės mėn. 8 d. Mokymus veda socialinė darbuotoja Rasa Ruseckienė. Užsiėmimai vyksta uždaros grupės principu – tos pačios sudėties grupė kartu pradeda ir baigia mokymus. Programos trukmė – 8 kassavaitiniai susitikimai po 1,5 val. (viso 12 valandų).

Mokymų vieta: VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro, II aukšte esančioje salėje, adresu Naujoji g.64, Alytuje.

Mokymų laikas: Mokymai vyks kiekvieną pirmadienį nuo 15.30 val. iki 17.00 val.

Telefonas pasiteiravimui: 8 602 51501.

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro informacija

VŠĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro darbuotojams pristatyta metinė veiklos ataskaita, finansinis ataskaitų rinkinys bei 2023 m. veiklos planas

VŠĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro darbuotojams pristatyta metinė veiklos ataskaita, finansinis ataskaitų rinkinys bei 2023 m. veiklos planas

VŠĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro darbuotojams pristatyta metinė veiklos ataskaita, finansinis ataskaitų rinkinys bei 2023 m. veiklos planas

VŠĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre vyko darbuotojų susirinkimas, kurio metu buvo pristatyta: 2022 m. metinė veiklos ataskaita, finansinių ataskaitų rinkinys bei  2023 m. veiklos planas. Direktorė Eglė Teresevičienė paminėjo, jog centrui 2022 m. suteikta teisė 3 metus teikti akredituotą socialinės priežiūros paslaugą šeimoms.  Atliktas akredituotų socialinės priežiūros paslaugų kokybės vertinimas. Atsižvelgiant į LR darbo kodekso pakeitimus parengta tvarka, siekiant apsaugoti darbuotojus nuo galimo smurto ir priekabiavimo. Daug dėmesio skirta darbuotojų kvalifikacijos tobulinimuisi. Socialinių paslaugų teikimo gerinimui, naujų metodų taikymui. Didelis dėmesys buvo skirtas neįgaliųjų asmenų patekimui į įstaigą: atnaujintas pandusas, kurio pagalba užtikrinamas savarankiškas ir saugus patekimas į įstaigą. Infrastruktūros gerinimui, centro erdvių atnaujinimui bei naujų įkūrimui.

2022 m. centras įgyvendino projektą pagal klimato kaitos programos priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių ( saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams Nr. KK-AM-SVV01-0044“. Įgyvendinus projektą įrengta 26,98 KW saulės jėgainė. Taip pat įgyvendintas projektas „Padidinti žmonių su negalia Alytuje mobilumą Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-02-0007. Iš ES struktūrinių fondų  įgyvendintas projektas „Sociokultūrinės, laisvalaikio ir užimtumo veiklos, nukreiptos į darbingą jaunimą iš socialinės rizikos šeimų, organizavimą ir įgyvendinimą“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-02-0008.

Centro vyr. buhalterė Č. Sužiedėlienė pristatė 2022 m. finansinę ataskaitą,  bei finansinį ataskaitų rinkinį.

Struktūrinių padalinių vadovai pristatė socialines paslaugas, kurias organizuoja bei teikia padalinių darbuotojai, socialinių paslaugų gavėjams, apžvelgė per 2022 metus pasiektus rezultatus, įgyvendintas veiklas, spręstas problemas, organizuotas iniciatyvas, renginius, edukacijas, išvykas ir kt.

Pristačius ataskaitą, darbuotojai galėjo užduoti klausimus, išsakyti savo nuomonę ir pateikti siūlymus.

Numatomos veiklos kryptys: paslaugų teikimo tobulinimas ir nuoseklus jų veikimo modelio sukūrimas, naujų darbo formų teikiant paslaugas paieška, bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis vystymas.

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras,skelbia atranką laisvai, psichologo, pareigybei užimti.

Kviečiame siūlyti kandidatus į darbo tarybos narius

Kviečiame siūlyti kandidatus į darbo tarybos narius

Gerbiami įstaigos darbuotojai,
Kviečiame iki 2023 m. gegužės mėn.  8 d. siūlyti kandidatus į darbo tarybos narius.

Svarbi informacija dėl kandidatų į Darbo tarybos narius,  siūlymų teikimo:

 • Kiekvienas darbuotojas, įstaigoje nepertraukiamai dirbantis ne mažiau kaip tris mėnesius, gali siūlyti po vieną kandidatą (Darbo kodekso 171 straipsnio 1 ir 5 punktai);
 • Darbo tarybos rinkimų komisijai turi būti pateikiamas rašytinis kandidato į darbo tarybos narius siūlymas ir sutikimas būti renkamam darbo tarybos nariu (dėl siūlymų ir sutikimų kreiptis į savo padalinio vadovą, o užpildytus siūlymus ir sutikimus pristatyti Darbo tarybos rinkimų komisijos pirmininkui į 203 kab. registracijai);
 • Kandidatais į darbo tarybos narius gali būti darbuotojai, kurie įstaigoje nepertraukiamai dirba ilgiau kaip šešis mėnesius, išskyrus rinkimų komisijos narius (Darbo kodekso 170 straipsnio 2 punktas, 171 straipsnio 5 punktas).

Darbo tarybos rinkimų komisija:

Komisijos pirmininkė – administratorė Tatjana Dzenajavičienė

Nariai:

Bendrojo skyriaus vadovė Daiva Juškevičienė

Buhalterė Laima Barvainienė

Atvejo vadybininkė Ilona Kislienė