Sveikinimai 90-mečio proga Bronislavai Maknickienei

Sveikinimai 90-mečio proga Bronislavai Maknickienei

Sveikinimai 90-mečio proga Bronislavai Maknickienei

VŠĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktorė,  Eglė Teresevičienė, bei Globos padalinio socialinė darbuotoja Dovilė Matukonienė, bei individualios priežiūros darbuotoja Ingrida Bražinskienė šiandien apsilankė Bronislavos Maknickienės  namuose ir pasveikino 90-ojo jubiliejaus proga.  Bronislava pasakojo, jog visą gyvenimą dirbo sunkius žemės ūkio darbus, vėliau viename iš Alytaus miesto darželių darbavosi skalbėja. Puikiai nusiteikusi, noriai pasakojo apie gyvenimo džiaugsmus, pasidžiaugė jog yra lankoma ir prižiūrima artimųjų bei centro darbuotojų.  Paklausus, kokia yra ilgaamžiškumo paslaptis, moteris atsakė: jog visą gyvenimą labai mylėjo ir myli žmones. Taip pat turinti pomėgį nerti vąšeliu ir megzti, šiuose kūrybiniuose darbuose randa nusiraminimą ir gyvenimą prasmę. Dabar Bronislava džiaugiasi ore senatve ir didžiuojasi savo dukromis, anūkais, proanūkiai, proproanūkiais.

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras skelbia atranką laisvai atvejo vadybininko pareigybei užimti

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras skelbia atranką laisvai atvejo vadybininko pareigybei užimti

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras skelbia atranką laisvai atvejo vadybininko pareigybei užimti

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras, Naujoji g. 64, Alytus, įstaigos kodas 302591747, skelbia konkursą laisvai, atvejo vadybininko, pareigybei užimti.
Neterminuota darbo sutartis, darbo krūvis 0,75 etatas.
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: 8,1-8,49 bazinės algos dydžio.

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybė – atvejo vadybininkas, tai pagal darbo sutartį dirbantis darbuotojas.

II. PASKIRTIS

2. Atvejo vadybininko pareigybė reikalinga koordinuoti kompleksinės pagalbos vaikui ir jo atstovams organizavimą ir teikimą, siekiant jiems padėti įveikti iškilusius socialinius sunkumus, kurių sėkmingas sprendimas sudarytų prielaidas išvengti galimų vaiko teisių pažeidimų.

III. DARBO POBŪDIS

3. Formuoti ir stiprinti šeimos narių įgūdžius ir motyvaciją naudotis esama pagalbos sistema, savarankiškai spręsti kylančias problemas.
4. Tarpusavio susitarimo principu, įtraukiant šeimą, vertinti šeimos poreikius pagalbai bei numatyti galimus pagalbos šeimai būdus.
5. Telkti pagalbos teikėjus planuojant ir teikiant pagalbą vaikui ir jo šeimai.
6. Organizuoti atvejo nagrinėjimo posėdžius, planuoti pagalbą šeimai, kartu su šeima bei atvejo vadybos procese dalyvaujančiais asmenimis sudarant ir įgyvendinant pagalbos planą.
7. Koordinuoti pagalbos plano įgyvendinimą.
8. Koordinuoti socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis, veiklą, telkiant komandą, reguliariai organizuojant bendrus pasitarimus, esant poreikiui, teikiant jiems metodinę pagalbą ir kt.
9. Inicijuoti socialinį darbą su šeimos socialine aplinka tam, kad šeima galėtų sėkmingiau integruotis visuomenėje, pagal poreikį koordinuoti prevencinę pagalbą, pasitelkiant šeimos socialinę aplinką, bendruomenę, socialinius darbuotojus ir kitus pagalbos teikėjus renkant ir analizuojant informaciją apie pagalbos teikėjus vietos bendruomenėje.
10.Bendradarbiauti su valstybės ir (ar) savivaldybių institucijomis, įstaigomis, kitomis organizacijomis.
11.Teikti siūlymus savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriui dėl pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų poreikio užtikrinimo savivaldybėje.
12. Atvejo vadybininkas tiria prašymus ir skundus, susijusius su šeimomis, kurioms teikiamos socialinės paslaugos.  Taip pat rengia  paklausimus ir atsakymus kitoms įstaigoms ir organizacijoms, klausimais susijusiais su paslaugų teikimu šeimoms.
13. Vykdo vidaus tvarkos ir kitų nustatytų taisyklių reikalavimus, nepažeidinėja darbo režimo, laikosi vidaus darbo tvarkos taisyklių, priešgaisrinės, darbo saugos ir sveikatos instrukcijų;
14. Pagal grafiką tikrinasi sveikatą.
15. Kelia kvalifikaciją ir dalyvauja socialinių darbuotojų atestacijoje.
16. Laikosi Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymų, atsako už Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių socialinių paslaugų teikimą, vykdymą.
17. Įstaigos direktoriaus pavedimu, pavaduoja kitą atvejo vadybininką atostogų, laikino nedarbingumo ir kitais atvejais.
18. Vykdyti kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

21. Atvejo vadybininkas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
21.1.būti įgijęs aukštąjį socialinio darbo (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) kvalifikacinį laipsnį ar iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgijęs kitą kvalifikacinį laipsnį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją, ar iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgijęs kitą kvalifikacinį laipsnį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) ir baigęs socialinio darbo studijų programą, ar įgijęs socialinės pedagogikos (bakalauro, magistro) kvalifikacinį laipsnį.;
21.2. turėti ne mažesnę kaip vienų metų darbo ar savanorystės dirbant su šeima ar vaikais patirtį;
21.3. turėti organizacinių gebėjimų (gebėti telkti bendram darbui su šeima ir vaiku kitus pagalbos teikėjus ir pan.).
21.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės paramos ir paslaugų teikimą, ir socialines paslaugas (paramą) teikiančių įstaigų bei organizacijų tinklu Alytaus mieste;
21.5. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų rengimo rekomendacijas;
21.6. Siekiant užtikrinti laiku teikiamą pagalbą šeimoms, pvz., tokiais atvejais, kai šeimos nariai dieną dirba, vaikai lanko ugdymo ar kitas įstaigas, atvejo vadybininkams, dirbantiems su šeima, gali būti nustatomas ir kitoks darbo laikas, nustatant kitą darbo pradžios ir pabaigos laiką ar taikant suminę darbo laiko apskaitą.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje siunčia el. p. personalas@aspc.lt
2. Asmens dokumentą;
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. Gyvenimo aprašymą;
5. Pretendentas gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas;
6. Užpildytą pretendento anketą.
7. Pretendento sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo siunčia el. p. personalas@aspc.lt

Pretendento atrankos būdas – testas raštu.
Pretendentai dokumentus teikia iki 2023-02-03 d. įskaitytinai nuo konkurso paskelbimo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS).
Testui raštu bus kviečiami tik atrinkti kandidatai.
Testo data pretendentams bus pranešta prašyme nurodytais el. pašto adresais.
Kontaktinis tel. (8 315) 51 124, elektroniniu paštu: personalas@aspc.lt 

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras skelbia atranką laisvai atvejo vadybininko pareigybei užimti

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras skelbia atranką laisvai, socialinio darbuotojo dirbančio su šeimomis, pareigybei užimti

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras skelbia atranką laisvai, socialinio darbuotojo dirbančio su šeimomis, pareigybei užimti

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras, Naujoji g. 64, Alytus, įstaigos kodas 302591747, skelbia atranką laisvai, socialinio darbuotojo dirbančio su šeimomis, pareigybei užimti.
Terminuota darbo sutartis, nuo 2023-04-03 iki 2025-04-02. Darbo krūvis 1 etatas.
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: nuo 7,8 – 8,19 bazinės algos dydžio.
Atrankos būdas – pokalbis, pateiktų dokumentų analizė.

I. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Keliami kvalifikaciniai reikalavimai kandidatui į pareigas: asmuo, įgijęs socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį arba baigęs socialinio darbo studijų krypties programą ir įgijęs socialinių mokslų kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį, arba asmuo, iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgijęs kitą kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją ar baigęs socialinio darbo studijų programą, ar socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka baigęs socialinio darbuotojo praktinei veiklai pasirengti skirtus mokymus, arba asmuo, įgijęs socialinės pedagogikos kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ar socialinio pedagogo kvalifikaciją, jeigu jis dirbs su vaikais ir (arba) šeimomis.
2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės paramos ir paslaugų teikimą  ir socialines paslaugas (paramą) teikiančių įstaigų bei organizacijų tinklu Alytaus mieste, Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinių paslaugų teikimą, vykdymą.
3. Sugebėti taikyti socialinio darbo metodus, išmanyti komandinio darbo metodus ir juos taikyti darbinėje veikloje.
4. Išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Teisės aktų rengimo rekomendacijas.
5. Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu.

II. PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Vadovaujantis žmogiškomis vertybėmis, abipusės pagarbos, tarpusavio bendradarbiavimo principais, planuoja ir teikia socialinę pagalbą šeimoms jų socialinėje aplinkoje, susitinkant su šeima socialinių paslaugų centre ar kitose sutartose vietose, palaikant kontaktą su šeima kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, telefonu.
7. Dirba socialinį darbą su vaiku ir šeima, juos konsultuojant (individualiai ir grupėmis), teikiant emocinę bei socialinę pagalbą ir didinant šeimos motyvaciją dalyvauti kompleksinės pagalbos ar prevencinės pagalbos teikimo procese, pozityvios tėvystės mokymuose, šeimos stiprinimo programose, nesmurtinio elgesio mokymo programose, priklausomybės ligų gydymo ir kitose programose.
8. Teikia šeimai reikalingą informaciją ir žinias, ugdyti tėvystės įgūdžius, socialinius įgūdžius, skatinant glaudesnį šeimos santykį su socialine aplinka, organizuoti šeimų pagalbos sau grupes, kitą prevencinę pagalbą ir kt.
9. Tarpininkauja šeimai dėl pagalbos priemonių (pvz., psichologinės pagalbos, psichosocialinės pagalbos krizių centre ar pagalbos šeimai tarnyboje, paslaugų vaikų dienos centre, piniginės socialinės paramos, užimtumo, sveikatos priežiūros, švietimo ir ugdymo, socialinio būsto, specialiųjų pagalbos priemonių, specializuotos pagalbos centrų kompleksiškai teikiamos pagalbos), parengia šeimos narius kreiptis į kitas valstybės ir (ar) savivaldybių institucijas, įstaigas ar organizacijas, kuriose šeima gali gauti pagalbą, nusiunčia ir, esant poreikiui, palydi į jas.
10.  Bendradarbiauja ir veikia kartu su atvejo vadybininku organizuojant, planuojant ir teikiant pagalbą šeimai, teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos šeimai efektyvumo, keičiasi informacija apie situaciją šeimoje su atvejo vadybininku, informuoja jį apie pokyčius šeimoje.
11. Teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos plano, jame numatytų priemonių vaikui ir jo šeimai, atsižvelgiant į pakitusius šeimos poreikius ir (ar) pakitusią šeimos situaciją, tikslinimo.
12. Dalyvauja kuriant bei plėtojant pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų sistemą  savivaldybėje.
13. Dalyvauja atvejo nagrinėjimo posėdžiuose.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
2. Gyvenimo aprašymą (CV).
3. Pretendentai gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų kopijas.

Pretendentai dokumentus siunčia elektroniniu paštu personalas@aspc.lt nuoroda: Dėl laisvos socialinio darbuotojo dirbančio su šeimomis darbo vietos.
Dokumentai priimami pirmadieniais—ketvirtadieniais 8.00—12.00 ir 12.45—17.00 val. , penktadieniais 8.00—12.00 ir 12.45—15.45 val.
Dokumentų priėmimo pabaiga 2023 m. kovo 17 d. 15.45 val. Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, apie pokalbio datą bus informuojami asmeniškai. Kontaktinis tel. (8 611) 36641, el. personalas@asp.lt

Valandinės vaikų priežiūros kambarys jau įrengtas

Valandinės vaikų priežiūros kambarys jau įrengtas

Valandinės vaikų priežiūros kambarys jau įrengtas

Nuo sau­sio 1-osios įsi­ga­lio­jus Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mo pa­tai­soms, nu­ma­tan­čioms, kad ne ma­žiau kaip 100 pa­rei­gy­bių tu­rin­čio­se vals­ty­bės, sa­vi­val­dy­bių įmo­nė­se, įstai­go­se bei or­ga­ni­za­ci­jo­se, kai dar­buo­to­jai dir­ba vie­na­me ar ša­lia esan­čiuo­se pa­sta­tuo­se, tu­ri bū­ti įreng­ti vai­kų va­lan­di­nės prie­žiū­ros kam­ba­riai.

VŠĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre nuo 2023 m. sausio 1 d. veikia vaikų valandinės priežiūros kambarys. Kambarį  įrengė centro darbuotojai atsižvelgdami į patvirtintą LR socialinės apsaugos ir darbo ministro aprašą „Dėl vaikų valandinės priežiūros kambario minimalių reikalavimų“. Direktorė Eglė Teresevičienė, paminėjo jog Vaiko kambarys įrengtas trumpalaikei priežiūrai, tai yra ne ilgiau nei trims valandoms. Vaikų saugumu rūpinasi ir už vaikų priežiūrą yra atsakingi vaikų tėvai ar kiti atstovai pagal įstatymą. Vaikų kambaryje vaikai iki 6 metų, taip pat vaikai, turintys negalią, atsižvelgdami į specialiuosius jų poreikius  ir brandą, negali likti be jų atstovų ar vyresnių kaip 14 metų asmenų priežiūros, šiuo atveju Darbuotojų vaikus prižiūrėti pavesta  centro  darbuotojai Ingridai. Iš įstaigos lėšų  nupirkta žaidimų, spalvinimo knygelių, žaislų, baldų ir kt.

Labai dėkojame už kambario įrengimą įstaigos darbuotojams: Daivai Juškevičienei, Joalitai Antanevičienei, Kristinai Petkevičienei, Ingridai Bražinskienei, Rasai Skidzevičienei. Esant poreikiui, maloniai kviečiame, įstaigos darbuotojus turinčius vaikų naudotis valandinės vaikų priežiūros kambariu, centro darbo laiku. Kambarys įkurtas centro II korpuse šalia vaikų dienos centro patalpų. Tel. pasiteiravimui 8-315-51118 Daiva Juškevičienė, 8-679-20790 Ingrida Bražinskienė.

Administracija

Tyliai ateina šventės…..

Tyliai ateina šventės…..

Tyliai ateina šventės…..

Bendrystė – neįkainojama dovana, kurią galime vienas kitam įteikti. Artėjančių švenčių proga, gruodžio 20 d. VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro savipagalbos grupės nariai bei Šeimos krizių centro gyventojos buvo pakviestos dalyvauti šventinėje popietėje „Kalėdų belaukiant“.

Į šventinę popietę susirinkusias moteris artėjančių švenčių proga pasveikino įstaigos direktorė Eglė Teresevičienė, prie sveikinimų prisidėjo Paramos šeimai padalinio vedėja socialinėms paslaugoms Jurgita Gurskienė. Šventės dalyvėms buvo įteiktos simbolinės rėmėjų dovanėles, moterys buvo pakviestos prisėsti prie vaišių stalo.  Savipagalbos grupės lankytojos buvo pakilios nuotaikos, prie vaišių stalo dalinosi pasakojimais apie jų šeimoje puoselėjamas šventines tradicijas, dalinosi pasiruošimo šventėms rūpesčiais bei idėjomis. Viena savipagalbos grupės lankytoja į popietę atsinešė savo gamybos saldžius kepinius, jais vaišino kitas šventės dalyves, pasakojo apie gamybos procesą. Popietės metu buvo aptarti metų eigoje nuveikti darbai, organizuotų veiklų nauda, pasidžiaugta kartu išgyventomis emocijomis bei patirtimis.