Tarptautiniai Šeimos dienai paminėti  renginys ,,Mylinti šeima – laimingas vaikas“

Tarptautiniai Šeimos dienai paminėti renginys ,,Mylinti šeima – laimingas vaikas“

Tarptautiniai Šeimos dienai paminėti renginys ,,Mylinti šeima – laimingas vaikas“

Pavasaris – pats nuostabiausias metų laikas, kuomet pabundame iš žiemos tingulio. Atgimusi gamta ragina džiaugtis gyvenimu, siekti naujų troškimų įgyvendinimo, tarsi iš naujo pažvelgiame į mus supančius pačius artimiausius žmones. O arčiausiai kiekvieno iš mūsų – šeima. Kyla natūralus noras padėkoti jai už meilę, supratingumą, pagalbą. Nieko nuostabaus, juk daugumai žmonių šeima – saugumo ir laimės vieta, šiltas ir jaukus židinys, prie kurio išklausoma kiekvieno nuomonė, tvyro tarpusavio supratimo atmosfera. Kiekvienoje kultūroje šeima yra patikimiausia solidarumo forma, visuomenės stabilumo centras.

Gegužės 20 d. vaikų dienos centre vyko renginys ,, Mylinti šeima – laimingas vaikas“, skirtas Tarptautinei šeimos dienai paminėti, lankytojai intensyviai ruošėsi šiai šventei, nes norėjo nustebinti ir pradžiuginti savo šeimos narius.

„Šiandieną mes Jus pakvietėme į Šeimos šventę, kurioje kviečiame pabūti kartu, pasidžiaugti smagiomis akimirkomis ir ištarti padėkos žodžius savo brangiems tėveliams“ – šiais žodžiais buvo pasveikinti visi susirinkusieji. Sveikinimo žodį taip pat tarė VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktorė Eglė Teresevičienė.

Tą dieną į vaikų dienos centrą atvyko tėvai bei artimieji, mėgavosi lankytojų paruoštu koncertu. Renginyje skambėjo patys gražiausi ir nuoširdžiausi žodžiai tėvams, netrūko dainų. Lankytojai  sukūrė malonią ir jaukią aplinką ne tik savo tėveliams, bet ir darbuotojams,  bei draugams. Šventinį koncertą paįvairino Alytaus miesto jaunimo centro vokalinė studija šypsena su atliekamomis dainomis. Renginį užbaigė lankytojų ir tėvelių, svečių, bendrai atliekama finalinė  daina ,,Mamos suknelė“.

Tarpiinstitucinis pasitarimas VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre

Tarpiinstitucinis pasitarimas VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre

Tarpiinstitucinis pasitarimas VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre

Š.m.  gegužės 13 d. Všį Alytaus miesto socialinių paslaugų centre vyko tarpiinstitucinis pasitarimas, kuriame dalyvavo įstaigos direktorė Eglė Teresevičienė, Paramos šeimai padalinio darbuotojai, Alytaus apskrities vaiko teisų apsaugos skyriaus Alytaus mieste patarėja Žaneta Abromaitienė ir vyriausioji specialistė Agnė Malakauskaitė, bei Alytaus miesto savivaldybės socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Momėnienė. Pasitarimo metu buvo aptarta socialinių paslaugų šeimoms gerinimo kokybė, tikslinės pagalbos šeimoms teikimo būdai:  vaikų dienos centrų lankymo tvarka, kuomet popamokinis užimtumas siūlomas atvejo vadybos proceso metu; aptarti priklausomybių įveikimo klausimai ir galimybės gydytis Alytaus mieste; vaiko situacijų vertinimų esminiai aspektai, kiti aktualūs klausimai.

Prevencinė popietė „Kodėl  bendruomenei turi rūpėti smurtas artimoje aplinkoje?”

Prevencinė popietė „Kodėl bendruomenei turi rūpėti smurtas artimoje aplinkoje?”

Prevencinė popietė „Kodėl bendruomenei turi rūpėti smurtas artimoje aplinkoje?”

Šių metų gegužės 5 d. VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre lankėsi Alytaus apskrities VPK bendruomenės pareigūnė Laura Svolkinaitė, kuri susitiko su šeimomis, kalbėjo apie vieną iš aktualiausių temų – smurtą artimoje aplinkoje, pristatė vaizdinę medžiagą – tris filmukus apie smurtą, buvo analizuojamos konfliktinės situacijos, dalyviai aktyviai atsakinėjo į užduodamus klausimus.

Popietėje dalyvavusios šeimos gavo dovanų – informacinės medžiagos bei įgijo praktinių žinių: kaip atpažinti smurtinę situaciją, kaip bendruomenei (nariui) padėti smurtą patyrusiam asmeniui (suaugusiajam ar vaikui), kur kreiptis pagalbos.  

Prevencinę popietę organizavo socialinis darbuotojas darbui  su šeimomis Vilma Aliulienė.           

Paramos šeimai padalinio darbuotojai gilino žinias, išklausė programą „Konfliktiškos skyrybos ir jų pasekmės vaikams“

Paramos šeimai padalinio darbuotojai gilino žinias, išklausė programą „Konfliktiškos skyrybos ir jų pasekmės vaikams“

Paramos šeimai padalinio darbuotojai gilino žinias, išklausė programą „Konfliktiškos skyrybos ir jų pasekmės vaikams“

Skyrybos Lietuvoje yra gan dažnas reiškinys, o ginčai prieš ir po skyrybų yra neišvengiama šio reiškinio dalis. Kartais skyrybos užsitęsia ir tėvai nepajėgiai taikiai tarpusavyje susitarti, kur ir kaip gyvens jų vaikas (-ai) po skyrybų, kaip bendraus su kartu negyvenančiu vienu iš tėvų. Konfliktiškos skyrybos yra didelis iššūkis ne tik visai šeimai, bet ir įvairių sričių specialistams (teisininkams, gydytojams, psichologams, vaiko teisų apsaugos ir socialiniams darbuotojams), dalyvaujantiems tėvų ginčuose dėl vaikų gyvenamosios vietos ir bendravimo su jais tvarkos.

Tobulinimo programos „Konfliktiškos skyrybos ir jų pasekmės vaikams“.  Paramos šeimai padalinio darbuotojai įgijo kompetencijų, kurios suteiks galimybę įgytas žinias pritaikyti savo tiesioginiame darbe ir teikiant tikslinę pagalbą sunkumų patiriančioms šeimoms.

Programą vedė Šeimos santykių instituto vadovė psichiatrė, psichoterapeutė Roma Šerkšnienė ir Živilė Kerytė mediatorė, sociologė.

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras skelbia atranką laisvai personalo specialisto pareigybei užimti

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras skelbia atranką laisvai personalo specialisto pareigybei užimti

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras skelbia atranką laisvai personalo specialisto pareigybei užimti

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras, Naujoji g. 64, Alytus, įstaigos kodas 302591747, skelbia atranką laisvai, personalo specialisto, pareigybei užimti.
Skelbimo Nr. 79221
Skelbimo data 2022-05-02
Skelbimas galioja iki 2022-05-16
Neterminuota darbo sutartis, darbo krūvis 1 etatas.
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – nuo 5,8 iki 8 bazinės algos dydžio.

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybė A2 – personalo specialistas, yra pagal darbo sutartį dirbantis darbuotojas.

II. PASKIRTIS

2. organizuoti ir atlikti personalo ir kitų įstaigos dokumentų tvarkymą.

III. DARBO POBŪDIS

3.Rengia, registruoja darbo sutartis, jų pakeitimus ir nutraukimo pagrindus, teikia pasirašyti įstaigos direktoriui, supažindina darbuotojus, pildo darbo sutarčių registravimo žurnalą, ruošia rekomendacijas.
4.Sudaro ir išduoda darbuotojų darbo pažymėjimus darbuotojams, pildo darbuotojų darbo pažymėjimų registravimo žurnalą.
5. Formuoja ir tvarko  darbuotojų asmens bylas.
6. Sudaro bylas pagal Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus.
7. Atlieka priskirtos srities užbaigtų bylų apskaitos tvarkymą.
8. Atsako už personalo klausimais archyvinių bylų perdavimą ir išdavimą  iš archyvo.
9. Rengia pažymas ir kitus dokumentus personalo valdymo klausimais, kurių reikia įstaigos darbuotojų asmeniniams ir socialiniams klausimams spręsti,  atsakymus institucijoms ir pareiškėjams, ir atsako už šių duomenų teisingumą, ir išsamumą .
10. Nesant darbe dėl ligos ar atostogų pavaduoja centro administratorių.
11. Rengia įsakymų projektus veiklos norminių aktų tvirtinimo, darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis priėmimo, atleidimo, perkėlimo, skatinimo, nuobaudų skyrimo, priedų, priemokų skyrimo, vienkartinių piniginių išmokų, papildomo darbo krūvio ir pavedimo atlikti papildomas funkcijas, atostogų suteikimo, atšaukimo, perkėlimo, konkursų bei komisijų sudarymo bei kitais personalo valdymo klausimais.
12. Padeda  organizuoti priėmimo į pareigas konkursus, dalyvauja parenkant darbuotojus.
13. Analizuoja pareiginių nuostatų rengimą, dalyvauja juos rengiant, bendradarbiaujant su struktūrinių padalinių vadovais.
14. Skaičiuoja papildomas kasmetines atostogas, nepanaudotas kasmetines atostogas kompensacijai gauti.
15. Rengia bendrą įstaigos darbuotojų atostogų eiliškumą ir teikia tvirtinti įstaigos direktoriui.
16. Dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurių sudėtį yra paskirtas, veikloje.
17. Dalyvauja rengiant vidaus administracinius teisės aktus, priskirtus personalo kompetencijai.
18. Bendradarbiauja su įvairių įstaigų specialistais personalo klausimais.
19. Nustatyta tvarka tvirtina priimtų įstaigos direktoriaus įsakymų personalo klausimais, darbo sutarčių ir kitų personalo dokumentų kopijas, nuorašus, išrašus, tvirtina skyriuje saugomų dokumentų kopijas.
20.Vykdo kitus su įstaigos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio tiesioginio vadovo pavedimus.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

21. Personalo specialistas turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:
21.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities, teisės, vadybos
ir  verslo administravimo ar viešojo administravimo krypties išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesiniu bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
21.2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų  darbo patirtį personalo valdymo srityje.
22.Specialistas savo darbe vadovaujasi:
22.1.Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymais, Darbo kodeksu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais, VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro įstatais, įstaigos direktoriaus įsakymais, darbo vidaus  tvarkos taisyklėmis, bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą, tarnybinės etikos normas, Tarnybinio protokolo reikalavimus, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei teisės aktų rengimo taisykles ir Visuotinio dalininkų susirinkimo priimtais sprendimais.
22.2. komandinio darbo metodais.
23. Specialistas privalo:
23.1. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
23.2. naudotis šiuolaikinėmis ryšio priemonėmis ir technologijomis, dirbti kompiuterinėmis programomis MS Word, MS Qutlook, Internet Explorer;
23.3.Mokėti dirbti su personalo valdymo programine sistema Biudžetas VS;
23.4. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti apibendrinimus bei išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
23.5. sugebėti priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti.
23.6. pasižymėti  tokiomis savybėmis, kaip: tolerancija, geranoriškumas, sąžiningumas, atsakingumas,  iniciatyvumas, objektyvumas ir konfidencialumas.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje siunčia
2. pretendento anketa;
3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. gyvenimo aprašymą;
5. pretendentas gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas;
6. užpildytą pretendento anketą.

Pretendento atrankos būdas – testas raštu.
Pretendentai dokumentus teikia iki 2022-05-16 d. įskaitytinai nuo konkurso paskelbimo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS).
Testui raštu bus kviečiami tik atrinkti kandidatai.
Testo data pretendentams bus pranešta prašyme nurodytais el. pašto adresais.
Kontaktinis tel. (8 315) 51 124, elektroniniu paštu: d.juskeviciene@aspc.lt

Pridedadama: