VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras, skelbia konkursą laisvai, Direktoriaus pavaduotojo socialiniam darbui, pareigybei užimti.

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras, skelbia konkursą laisvai, Direktoriaus pavaduotojo socialiniam darbui, pareigybei užimti.

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras, skelbia konkursą laisvai, Direktoriaus pavaduotojo socialiniam darbui, pareigybei užimti.

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras, Naujoji g. 64, Alytus, įstaigos kodas 302591747, skelbia konkursą laisvai, Direktoriaus pavaduotojo socialiniam darbui, pareigybei užimti.

Neterminuota darbo sutartis, darbo krūvis 1,0 etatas.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: 1,26 bazinės algos dydžio.

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybė – direktoriaus pavaduotojas socialiniam darbui, tai pagal darbo sutartį dirbantis darbuotojas.

 II. PASKIRTIS

2. Direktoriaus pavaduotojo socialiniams darbui pareigybė skirta padėti direktoriui stebėti bei prižiūrėti veiklos procesų valdymą, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti priskirtas jam veiklos sritis.

III. DARBO POBŪDIS

3. Nesant VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriui (išvykus, atostogų, komandiruotės, ligos ir kitais atvejais) pavaduotojas įgyja jo teises ir atlieka jo pareigas.

4. Neatidėliotinai vykdo teisėtus ir nenuolatinio pobūdžio socialinių paslaugų įstaigos direktoriaus pavedimus, susijusius su socialinių paslaugų įstaigos veikla.

5. Atsako už socialinių paslaugų teikimą įstaigos paslaugų gavėjams.

6. Koordinuoja įstaigos padalinių ir skyrių (išskyrus Bendrąjį skyrių ir vaikų dienos centrą „Vaikystės vaivorykštė“) darbo veiklą, teikia jiems metodinę paramą ir užtikrina glaudų bendradarbiavimą.

7. Koordinuoja sveikatos priežiūros darbuotojų teikiamas paslaugas.

8. Teikia socialinių paslaugų centro direktoriui siūlymus rengiant įsakymus, taisykles ir kitus socialinių paslaugų įstaigos veiklą reglamentuojančius vidaus teisės aktus, organizuoja socialinių paslaugų įstaigos veiklos srities teisės aktų projektų rengimą, jų svarstymą ir derinimą su kitomis institucijomis, rengia kitus socialinių paslaugų įstaigos veiklos dokumentus.

9. Rengia kuruojamų padalinių veiklos planus, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja kuruojamų padalinių veiklos tikslų įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą, kontroliuoja pavaldžių darbuotojų darbo kokybę.

10. Renka informaciją apie skelbiamus investicinius projektus, pateikia įstaigos direktoriui.

11. Inicijuoja projektus, rengia jų dokumentaciją bei atsako už jų pateikimą.

12. Analizuoja socialinių paslaugų teikimą įstaigos paslaugų gavėjams, teikia rekomendacijas, ruošia įsakymų, nutarimų ir kitų dokumentų projektus.

13. Direktoriaus nurodymu, rengia ir teikia ataskaitas, duomenis apie įstaigos vykdomą veiklą savivaldybės skyriams ir kitoms įstaigoms.

14. Direktoriaus nurodymu, pagal kompetenciją atstovauja socialinių paslaugų įstaigai valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose, bendradarbiauja su kitais Lietuvos Respublikos ar užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis socialinių paslaugų įstaigos veiklos srityje.

15. Informuoja įstaigos direktorių apie iškilusias problemas.

16. Organizuoja socialines paslaugas teikiančių padalinių ir skyrių darbuotojų susirinkimus, paslaugų teikimo, problemų sprendimo klausimais.

17.Tiria ir analizuoja įstaigos paslaugų gavėjų vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus, konfliktų priežastis, žodinius skundus, pareiškimus, pageidavimus, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą.

18. Teikia socialinių paslaugų įstaigos vadovui siūlymus dėl kuruojamų padalinių ir (ar) pavaldžių darbuotojų darbo organizavimo tobulinimo, darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo.

19. Organizuoja ir koordinuoja darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, atsako už socialinių paslaugų srities darbuotojų  kvalifikacijos atitikimą užimamoms pareigoms.

20. Organizuoja socialinio darbo studentų praktinį mokymą įstaigoje ir rengia sutartis.

21. Tinkamai reprezentuoja įstaigą Alytaus bendruomenėje.

22. Atsako už socialinių paslaugų centro veiklos viešinimą ir sklaidą.

23. Atsako už paslaugų gavėjų saugumą ir higieninių normų laikymąsi.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

24. Direktoriaus pavaduotojas socialiniam darbui turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

24.1.būti įgijęs socialinio darbo  kvalifikacinis laipsnį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) ar socialinio darbo kvalifikacija;

24.2. profesinė darbo patirtis – ne mažiau dvejų metų socialinio darbo srityje;

24.3. įgyta kompiuterinio raštingumo kvalifikacija;

24.4. privaloma būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais reguliuojančiais bendrųjų socialinių paslaugų teikimo organizavimą ir įgyvendinimą;

24.5. mokėti užsienio kalbas: (anglų, rusų).

25. Kiti specialūs reikalavimai:

25.1.  išmanyti teisės, vadybos, socialinio darbo pagrindus;

25.2. sugebėti įgyvendinti įstatymus, poįstatyminius aktus, planuoti bei organizuoti savo veiklą;

25.3.   padėti įstaigos  direktoriui užtikrinti sklandų ir efektyvų  įstaigos darbą;

25.4.   užtikrinti aukštos kokybės paslaugų teikimą paslaugų gavėjams;

25.5. vengti asmeninių ir darbo interesų konfliktų, kenkiančių įstaigos vardui bei prieštaraujančių jos veiklos tikslams, santykiuose su įstaigos paslaugų gavėjais ir kitais fiziniais bei juridiniais asmenimis. 25.6. pasižymėti tokiomis savybėmis, kaip: empatija, tolerancija, geranoriškumas, sąžiningumas, atsakingumas, kūrybiškumas, iniciatyvumas, objektyvumas, konfidencialumas;

25.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

25.8. išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, bei Dokumentų rengimo taisykles;

25.9. gebėti koordinuoti įstaigos padalinių ir skyrių veiklą;

25.10. būti išklausęs skubios pagalbos, socialinių paslaugų higienos įgūdžių mokymo programas.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje siunčia el. p. personalas@aspc.lt

2. Asmens dokumentą;

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

4. Gyvenimo aprašymą;

5. Pretendentas gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas;

6. Užpildytą pretendento anketą.

7. Pretendento sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo siunčia el. p. personalas@aspc.lt

Pretendento atrankos būdas – testas raštu.

Pretendentai dokumentus teikia iki 2024-02-20 d. įskaitytinai nuo konkurso paskelbimo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS).

Testui raštu bus kviečiami tik atrinkti kandidatai.

Testo data pretendentams bus pranešta prašyme nurodytais el. pašto adresais.

Kontaktinis tel. (8 315) 51 124, elektroniniu paštu: j.antaneviciene@aspc.lt

Pridedama:

Atvejo vadybininkė Ilona Kislienė pristatė parnešimą aktualia tema

Atvejo vadybininkė Ilona Kislienė pristatė parnešimą aktualia tema

Atvejo vadybininkė Ilona Kislienė pristatė parnešimą aktualia tema

Paauglystė – dar vienas iššūkių laikotarpis, neraminantis daugelį tėvų. Kaip bendrauti su vaiku, kuriam tėvų nuomonė tampa nebe tokia svarbi? Ką daryti, kai paauglys sugriauna jūsų pasitikėjimą? Kaip spręsti konfliktus ir pagerinti tarpusavio santykius, kurie šiuo laikotarpiu darosi vis labiau įtempti? Ar nevaldomas paauglio pyktis gali signalizuoti apie depresiją?

Paauglystė yra laikas, kai ieškoma individualumo, savasties bei tampama vis savarankiškesniu.

Todėl tėvams tampa iššūkiu atlaikyti paauglio prieštaravimus nepriimant jų asmeniškai.

Dar vienas sunkumas, kuris dažnai užklumpa tėvus – paauglio uždarumas. Šiame amžiaus tarpsnyje išauga bendraamžių svarba, kyla noras dalintis tuo, kas rūpi, nebe su tėvais, o su draugais.

15–16 m. paaugliams laisvė tampa itin svarbi ir trokštama. Jiems norisi rizikuoti, eksperimentuoti –taip jie mokosi, kas yra gyvenimas. Todėl suteikti laisvės išties yra svarbu, tai padeda jiems vystytis. Kiek įmanoma, svarbu leisti paaugliams rinktis patiems. Taigi, tėvų vaidmuo –padėti paaugliui suprasti savo vertybes bei nusibrėžti asmenines ribas, kaip yra priimtina elgtis.

Tiesa, labai svarbu, kad tos ribos ir namų taisyklės būtų kuriamos kartu, o ne primetamos, nes primestos taisyklės skatina priešiškumą, o ne bendradarbiavimą. Kuriant taisykles kartu, diegiamas atsakomybės jausmas ir kyla mažiau pykčio jas pažeidus.

Gyvenant su vaikais ir paaugliais geriausia yra jų palaikymas ir skatinimas, o ne draudimai, ribojimai, kontrolė ar panašiai.

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro Paramos šeimai padalinio atvejo vadybininkė Jolita Valentienė pristatė pranešimą tema „Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas paauglystėje: kaip padėti tėvams“

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro Paramos šeimai padalinio atvejo vadybininkė Jolita Valentienė pristatė pranešimą tema „Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas paauglystėje: kaip padėti tėvams“

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro Paramos šeimai padalinio atvejo vadybininkė Jolita Valentienė pristatė pranešimą tema „Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas paauglystėje: kaip padėti tėvams“

Statistika rodo, kad kasmet Lietuvoje ir visame pasaulyje daugėja psichotropinių medžiagų vartojimo atvejų paauglių tarpe. Šeima jaunai asmenybei yra ypač svarbi, nes joje dedami vaikų gyvenimo pamatai, t.y. ugdomos vertybės, kurios daro įtaką jų gyvenimui, todėl su VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro Paramos šeimai padalinio specialistais teikiančiais pagalbą šeimoms, buvo aptartas šeimos vaidmuo ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija ir vartojimo pasekmės jaunimui.

Pranešimo metu pristatyta, jog tėvams labai svarbu tinkamai pasiruošti apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo problemas kalbėti su vaikais. Socialines paslaugas šeimoms teikiantiems specialistams buvo pristatyta: ką daryti ir kaip patikrinti, jei įtariama, kad vaikas vartoja psichoaktyviąsias medžiagas, kaip tėvams pasiruošti pokalbiui su vaiku bei kaip paskatinti kalbėti patį vaiką. Pristatymo metu apžvelgta, kur kreiptis ir gauti reikiamą pagalbą vaikui ir šeimai.

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro Paramos šeimai padalinio atvejo vadybininkė Inga Remeikienė su kolegomis dalinosi patirtimi ir pristatė pranešimą tema „Mano profesija ir Aš“

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro Paramos šeimai padalinio atvejo vadybininkė Inga Remeikienė su kolegomis dalinosi patirtimi ir pristatė pranešimą tema „Mano profesija ir Aš“

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro Paramos šeimai padalinio atvejo vadybininkė Inga Remeikienė su kolegomis dalinosi patirtimi ir pristatė pranešimą tema „Mano profesija ir Aš“

Pranešimas pradėtas pasakojimu apie Mokytoją, kuris kiekvieną dieną mokiniams skleidžia žinias, išmintį, patirtį, dalinasi pasaulio stebuklais, per pasakojimus veda mokinius į platų, pilną nuotykių pasaulį, skatina juos domėtis gyvenimo paslaptimis, nes jų laukia pilnas nuotykių ir galimybių kelias. Pedagogo ir socialinio darbuotojo profesijos turi bendrą tikslą  – būti šalia žmogaus, bendrauti, ieškoti ir rasti pokalbiui aktualių temų klientui, domėtis kuo domisi jis, ieškoti stiprybių, pažinti žmogaus jausmus, poreikius, pastebėti galias ir gebėjimus, juos ugdyti, įgalinti patį žmogų veikti. Ne paslaptis, kad socialinio darbo profesija nėra ypač populiari, nes nepopuliaru būti su tais, kurie yra gyvenimo nuskriausti, silpni, nusivylę, nelaimingi. Kartais gyvenime būna taip, kad užtenka sutikti vieną žmogų, kuris gali tapti didžiausiu įkvėpėju, mokytoju, gyvenimo vedliu ir juo gali būti socialinis darbuotojas. Tad kokiomis asmeninėmis savybėmis turi pasižymėti socialinio darbo srities specialistas?

Tikriausiai ši profesija neatsiejama nuo humaniškumo – nors dirbant socialinį darbą tenka įvairių patirčių – skaudžių įžeidimų, neteisybės, nusivylimų, tačiau reikia rasti jėgų atleisti ir toliau stengtis padėti, profesionaliai dirbti savo darbą. Darbas yra procesas ir jis būna visoks ir lengvas, ir sunkus, sėkmingas ir nesėkmingas, linksmas ir liūdnas, pateisinantis lūkesčius arba ne. Dirbdami klystam visi, tačiau svarbu klaidų nekartoti, iš jų pasimokyti ir žinoti, kad sunkumai žmogų sustiprina, tikėti, kad  “kiekvienam žmogui duota užtektinai jėgų įvykdyti tai, kuo jis yra įsitikinęs”.

Meilė ir aistra darbui turi uždegti kiekvieną socialinį darbuotoją, žinių turime kiekvienas, tačiau jas gebėti pritaikyti praktikoje tikslui pasiekti reikia išradingumo. Teikiant pagalbą svarbu  žingeidumas, smalsumas, reiklumas sau, domėjimasis kitu žmogumi, jo situacija, noras jį suprasti.

“Kas nėra stipriausias, tas turi būti išmintingiausias” – nuolatinis tobulėjimas – viena pagrindinių socialinio darbuotojo savybių. Būna situacijų kuomet pakeisti nieko negalima, todėl žinios, patirtis, išmintis lieka vienintelis ginklas. Socialinio darbuotojo pasaulėžiūra, požiūris į gyvenimiškas situacija yra didžioji stiprybė, tai lemia darbo kokybę.  Nuolatinis savęs turtinimas, savišvieta, vertybės, padeda įvertinti gyvenimo aspektus.  Svarbu ne tik stengtis pažinti kitą, bet ir įsiklausyti į patį save, įvardinti savo vertybes, tikslus, atpažinti savo reakcijas įvairiose situacijose, mokėti kontroliuoti savo emocijas, jausmus. 

Duoti kitam viską ką gali geriausiai ir tikėti, kad žmogui gali pavykti yra viena svarbiausių socialinio darbuotojo vertybių, „mes gyvename iš to, ką gauname, bet kuriame gyvenimą iš to, ką duodame“
(V. Čerčilis). Svarbu gyvenimo iššūkius priimti tokius, kokie jie yra, išmokti gyventi su tuo kas nutiko, susitaikyt, nekaltint ir neieškot atsakymų, nes kartais jų tiesiog nėra. Svarbu padėti žmogui įsivertinti gyvenimo situacijas ir skatinti ieškoti sprendimų, siekti pokyčių.

Socialinio darbo srities tyrinėtojai dažnai kelia klausimus: socialiniu darbuotoju gimstama ar tampama? Ar tai pašaukimas ar profesija? Atsakymas yra – jei turime įgimtų savybių:  žingeidumo, vidinės motyvacijos tobulėti, jautrumo, drąsos aukotis dėl kito ir tas savybes tobuliname teorinėje ir praktinėje veikloje tikrai galima tapti profesionaliais socialiniais darbuotojais ir jausti gyvenimo pilnatvę.  Viskas yra tobula kai asmenybės savybės su profesija harmoningai sutampa.

Šventinė paslaugų gavėjų edukacija

Šventinė paslaugų gavėjų edukacija

Šventinė paslaugų gavėjų edukacija

Kiekvieną kartą, kai metų ratas apsisuka, ateina prieškalėdinis laikotarpis – stebuklingos ramybės, rimties ir susikaupimo metas.

Kalėdų švenčių stebuklas neįmanomas be ruošimosi Kūčių vakarienei. Labai svarbus vakarienės elementas – kūčiukai.

Alytaus miesto socialinių paslaugų centro paslaugų gavėjai ir darbuotojai dalyvavo šio simbolinio patiekalo gamybos edukacijoje „Dzūkijos dvare”.

Laikantis tradicijų kūčiukus reikėtų kepti patiems Kūčių dieną ar išvakarėse, nes tik pagamintas namuose, pačių rankomis šis patiekalas įgauna prasmę.

Edukacinės programos metu galėjome prisiliesti prie šios tradicijos ir išmokti išsikepti minkštus kūčiukus, kuriuos vėliau, kartu su receptu parsivežėme lauktuvių į namus. Savo rankomis minkėme tešlą, kočiojome, pjaustėme ir kepėme. Šeimininkavimas prie bendro stalo subūrė visus į didelės šeimos ratą.

Viliamės, kad sudalyvavę edukacijoje paslaugų gavėjai šią kūčiukų kepimo tradiciją pratęs savo namuose su artimaisiais.

Edukacinės programos metu sužinojome ne tik kodėl kūčiukai yra tokie svarbūs ir kodėl mes apie juos šnekame. Taip pat edukatorė papasakojo apie kitus Kūčių papročius, tradicinio stalo paruošimą, Kūčių vakaro etiketą, simboliką, ateities spėjimus, būrimus.

Užsiėmimo metu buvo skatinama ir pagalba draugui, tai betarpiškas padėjimas šalia esančiam – kam nesiseka, padėti ir kartu pasiekti norimą rezultatą. Tai ne tik asmeninis, bet kartu ir komandinis darbas.

Visa, kas vyksta Kūčių vakarą, turi savo prasmę ir paslaptį – susirinkusiųjų prie stalo dvasinis susitelkimas, pagarba vienas kitam, taip pat Kūčių valgiai ir jų valgymas.

Edukacija sukūrė kalėdinę nuotaiką kiekvieno širdyje, o bendras susėdimas prie stalo priminė apie artėjančias gražiausias metų šventes.

Asmeninių asistentų susitikimas

Asmeninių asistentų susitikimas

Asmeninių asistentų susitikimas

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro socialinio darbo organizatorė Vaida Kazlauskienė, atsakinga už asmeninės pagalbos organizavimą, sukvietė asmeninius asistentus kartu su asmeninės pagalbos gavėjais į susitikimą.

Alytaus miesto socialinių paslaugų centras suteikia galimybę gauti asmeninę pagalbą, kurią teikia asmeniniai asistentai. Svarbus aspektas, kad asmuo turi teisę pasitelkti jo poreikius atitinkantį asmeninį asistentą (ar kelis asmeninius asistentus).

Alytaus miesto socialinių paslaugų centre per 2023 m. suteikta 11933 asmeninės pagalbos valandų. Tai beveik 4000 valandų daugiau negu pernai. Asmeninę pagalbą gavo 13 asmenų. Dirbo 13 asmeninių asistentų.

Susitikimo metu asmeniniai asistentai dalinosi kokius poreikius pagalbai išsako asmeninės pagalbos gavėjas, kokią pagalbą dažniausiai tenka teikti asmeniniam asistentui.

Labai džiugu, jog į kvietimą atsiliepė ir asmeninės pagalbos gavėjai, kurie išsakė savo pastebėjimus, pasidalino gerąją patirtimi, bei iššūkiais su kuriais tenka susidurti. Vieni iš tokių, tai viešbučių ir gydytojų apžiūrų kabinetų nepritaikymas neįgaliesiems.

„Džiaugiuosi, jog asmeniniai asistentai su asmeninės pagalbos gavėjais kaip tos dvi puselės „susiklijavo“, atitiko vieni kitų lūkesčius ir poreikius, jiems pavyko užmegzti glaudų ryšį. Tai lemia geresnę paslaugos kokybę ir asmeninės pagalbos rezultatus“ – teigė socialinio darbo organizatorė Vaida Kazlauskienė.

Asmeninės pagalbos tikslas – suteikti neįgaliam asmeniui individualią pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje. Asmeninė pagalba teikiama asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis.

Dalinamės nuoroda į naują asmeninės pagalbos tvarkos aprašo redakciją, kuri įsigalios nuo 2024 m. sausio 1 dienos.

https://www.e-tar.lt/…/73f11e10da2c11eb9f09e…/eILoZOoIXz