VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras, skelbia konkursą laisvai, Direktoriaus pavaduotojo socialiniam darbui, pareigybei užimti.

2024, 6 vasario | Naujienos

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras, Naujoji g. 64, Alytus, įstaigos kodas 302591747, skelbia konkursą laisvai, Direktoriaus pavaduotojo socialiniam darbui, pareigybei užimti.

Neterminuota darbo sutartis, darbo krūvis 1,0 etatas.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: 1,26 bazinės algos dydžio.

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybė – direktoriaus pavaduotojas socialiniam darbui, tai pagal darbo sutartį dirbantis darbuotojas.

 II. PASKIRTIS

2. Direktoriaus pavaduotojo socialiniams darbui pareigybė skirta padėti direktoriui stebėti bei prižiūrėti veiklos procesų valdymą, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti priskirtas jam veiklos sritis.

III. DARBO POBŪDIS

3. Nesant VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriui (išvykus, atostogų, komandiruotės, ligos ir kitais atvejais) pavaduotojas įgyja jo teises ir atlieka jo pareigas.

4. Neatidėliotinai vykdo teisėtus ir nenuolatinio pobūdžio socialinių paslaugų įstaigos direktoriaus pavedimus, susijusius su socialinių paslaugų įstaigos veikla.

5. Atsako už socialinių paslaugų teikimą įstaigos paslaugų gavėjams.

6. Koordinuoja įstaigos padalinių ir skyrių (išskyrus Bendrąjį skyrių ir vaikų dienos centrą „Vaikystės vaivorykštė“) darbo veiklą, teikia jiems metodinę paramą ir užtikrina glaudų bendradarbiavimą.

7. Koordinuoja sveikatos priežiūros darbuotojų teikiamas paslaugas.

8. Teikia socialinių paslaugų centro direktoriui siūlymus rengiant įsakymus, taisykles ir kitus socialinių paslaugų įstaigos veiklą reglamentuojančius vidaus teisės aktus, organizuoja socialinių paslaugų įstaigos veiklos srities teisės aktų projektų rengimą, jų svarstymą ir derinimą su kitomis institucijomis, rengia kitus socialinių paslaugų įstaigos veiklos dokumentus.

9. Rengia kuruojamų padalinių veiklos planus, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja kuruojamų padalinių veiklos tikslų įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą, kontroliuoja pavaldžių darbuotojų darbo kokybę.

10. Renka informaciją apie skelbiamus investicinius projektus, pateikia įstaigos direktoriui.

11. Inicijuoja projektus, rengia jų dokumentaciją bei atsako už jų pateikimą.

12. Analizuoja socialinių paslaugų teikimą įstaigos paslaugų gavėjams, teikia rekomendacijas, ruošia įsakymų, nutarimų ir kitų dokumentų projektus.

13. Direktoriaus nurodymu, rengia ir teikia ataskaitas, duomenis apie įstaigos vykdomą veiklą savivaldybės skyriams ir kitoms įstaigoms.

14. Direktoriaus nurodymu, pagal kompetenciją atstovauja socialinių paslaugų įstaigai valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose, bendradarbiauja su kitais Lietuvos Respublikos ar užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis socialinių paslaugų įstaigos veiklos srityje.

15. Informuoja įstaigos direktorių apie iškilusias problemas.

16. Organizuoja socialines paslaugas teikiančių padalinių ir skyrių darbuotojų susirinkimus, paslaugų teikimo, problemų sprendimo klausimais.

17.Tiria ir analizuoja įstaigos paslaugų gavėjų vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus, konfliktų priežastis, žodinius skundus, pareiškimus, pageidavimus, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą.

18. Teikia socialinių paslaugų įstaigos vadovui siūlymus dėl kuruojamų padalinių ir (ar) pavaldžių darbuotojų darbo organizavimo tobulinimo, darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo.

19. Organizuoja ir koordinuoja darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, atsako už socialinių paslaugų srities darbuotojų  kvalifikacijos atitikimą užimamoms pareigoms.

20. Organizuoja socialinio darbo studentų praktinį mokymą įstaigoje ir rengia sutartis.

21. Tinkamai reprezentuoja įstaigą Alytaus bendruomenėje.

22. Atsako už socialinių paslaugų centro veiklos viešinimą ir sklaidą.

23. Atsako už paslaugų gavėjų saugumą ir higieninių normų laikymąsi.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

24. Direktoriaus pavaduotojas socialiniam darbui turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

24.1.būti įgijęs socialinio darbo  kvalifikacinis laipsnį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) ar socialinio darbo kvalifikacija;

24.2. profesinė darbo patirtis – ne mažiau dvejų metų socialinio darbo srityje;

24.3. įgyta kompiuterinio raštingumo kvalifikacija;

24.4. privaloma būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais reguliuojančiais bendrųjų socialinių paslaugų teikimo organizavimą ir įgyvendinimą;

24.5. mokėti užsienio kalbas: (anglų, rusų).

25. Kiti specialūs reikalavimai:

25.1.  išmanyti teisės, vadybos, socialinio darbo pagrindus;

25.2. sugebėti įgyvendinti įstatymus, poįstatyminius aktus, planuoti bei organizuoti savo veiklą;

25.3.   padėti įstaigos  direktoriui užtikrinti sklandų ir efektyvų  įstaigos darbą;

25.4.   užtikrinti aukštos kokybės paslaugų teikimą paslaugų gavėjams;

25.5. vengti asmeninių ir darbo interesų konfliktų, kenkiančių įstaigos vardui bei prieštaraujančių jos veiklos tikslams, santykiuose su įstaigos paslaugų gavėjais ir kitais fiziniais bei juridiniais asmenimis. 25.6. pasižymėti tokiomis savybėmis, kaip: empatija, tolerancija, geranoriškumas, sąžiningumas, atsakingumas, kūrybiškumas, iniciatyvumas, objektyvumas, konfidencialumas;

25.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

25.8. išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, bei Dokumentų rengimo taisykles;

25.9. gebėti koordinuoti įstaigos padalinių ir skyrių veiklą;

25.10. būti išklausęs skubios pagalbos, socialinių paslaugų higienos įgūdžių mokymo programas.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje siunčia el. p. personalas@aspc.lt

2. Asmens dokumentą;

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

4. Gyvenimo aprašymą;

5. Pretendentas gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas;

6. Užpildytą pretendento anketą.

7. Pretendento sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo siunčia el. p. personalas@aspc.lt

Pretendento atrankos būdas – testas raštu.

Pretendentai dokumentus teikia iki 2024-02-20 d. įskaitytinai nuo konkurso paskelbimo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS).

Testui raštu bus kviečiami tik atrinkti kandidatai.

Testo data pretendentams bus pranešta prašyme nurodytais el. pašto adresais.

Kontaktinis tel. (8 315) 51 124, elektroniniu paštu: j.antaneviciene@aspc.lt

Pridedama: