Profesinių žinių stiprinimas kvalifikacijos kėlimo mokymuose

2023, 30 birželio | Naujienos

Socialinės paslaugos šiandien  yra aktualios ir svarbios. Ši sritis taip pat reikalauja nuolatinio profesinio tobulėjimo t.y. gilinti žinias, ugdyti gebėjimus ir įgūdžius. Specialistai turi kompetentingai taikyti žinias, įgūdžius  praktinėje veikloje, taip padėdami paslaugų gavėjams  tapti pilnaverčiais visuomenės nariais.

Kompetencijų stiprinimas vienas iš būdų, galintis padėti pasiekti šį tikslą. Žinios yra viena sudėtinių kompetencijos dalių.

Viešoji įstaiga Alytaus miesto socialinių paslaugų centras, vadovaudamasis Profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašo nuostatomis, sudaro sąlygas darbuotojams  profesines žinias stiprinti kvalifikacijos kėlimo mokymuose, organizuoja paskaitas darbuotojams aktualiais klausimais dėl kokybiško, sklandaus paslaugų teikimo.

Siekiant gerinti Alytaus miesto socialinių paslaugų centro individualios priežiūros ir socialinių darbuotojų žinias ir įgūdžius teikiant asmeniui diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena bei kitas reikalingas paslaugas pagal jo savarankiškumo lygį, organizuoti mokymai, kuriuos vedė slaugos konsultacijų centro „Sidabra“ atstovai.

Susitikimo metu buvo pristatyta techninės pagalbos ir slaugos priemonės, profesionalūs odos priežiūros produktai. Specialistai supažindinti su higienos priemonėmis, skirtomis išvengti pragulų bei kitų lėtinių žaizdų atsiradimo, praktiškai išbandytas keltuvas, neįgaliesiems kelti, ištestuotos higienos priemones, kurios palengvina asmenų priežiūrą.

Vykdyti kvalifikacijos tobulinimo mokymai individualios priežiūros darbuotojoms apie streso valdymo būdus bei jų praktinio panaudojimo įgūdžių stiprinimas.

Darbuotojos įgavo teorinių ir praktinių žinių, kaip sau padėti stresą keliančiose situacijose. Visi streso valdymo būdai yra ne vienkartiniai, kuriais būtų „kovojama” tik su streso sukeltomis pasekmėmis. Metodai yra orientuoti į gilesnį streso reiškinio pažinimą ir pritaikomi ilgalaikėje perspektyvoje. Metodai skirti atsipalaiduoti, stiprinti atsparumą stresinėms situacijoms bei orientuoti į gilesnį savęs pažinimą, kad suprasti tikrąsias savo reakcijų priežastis ir jas keisti.

Mokymų metu individualios priežiūros darbuotojos, įdėmiai išklausiusios mokymus, atliko praktines užduotis, kurios leido gautą informaciją geriau įsisavinti.

Individualios priežiūros darbuotojai teikdami paslaugas susiduria ne tik su verbaline, bet ir su fizine paslaugų gavėjų agresija. Darbuotojai turi gebėti ne tik atpažinti ankstyvas galimos agresijos apraiškas, bet ir mokėti tinkamai sureaguoti į įvykį. Šiuo tikslu Socialinės globos padalinio darbuotojai dalyvavo kvalifikacijos kėlimo mokymuose tema „Darbas su agresyvaus elgesio klientais“.

Mokymų metu dalyviai buvo supažindinti su agresijos teorijomis, formomis ir apraiškomis. Buvo nagrinėjama agresijos pasireiškimo priežastys. Jas bandyta susieti su paslaugų gavėjų lytimi, amžiumi bei ligomis.

Mokymų metu darbuotojai buvo suskirstyti į grupes, kuriose atliko praktines užduotis. Praktinių užduočių metu individualios priežiūros darbuotojai aiškinosi agresijos pažinimo būdus, ieškojo agresyvaus elgesio keitimo galimybių. Buvo analizuoti realūs, aktualūs darbuotojams atvejai.

Paramos šeimai padalinio darbuotojai tobulino savo žinias psichikos sveikatos sutrikimų srityje. Mokymų tema „Psichikos sveikatos sutrikimai, savižudybių prevencija ir tinkamas nukreipimas pagalbos“  specialistams suteikė informacijos apie psichikos sveikatos sutrikimų rūšis, priežastis, rizikos veiksnius bei bendravimo ypatumus ir pagalbos galimybes asmenims, turintiems psichikos sveikatos sutrikimų. Aptarta svarbi tema apie suicidinį elgesį – prevenciją, intervenciją ir postvenciją. Aktualizuotas psichikos sveikatos raštingumo, visuomenės sąmoningumo didinimas bei diskriminacijos mažinimas psichikos sveikatos klausimais.

Mokymuose pateikta informacija buvo aktuali ir naudinga. Darbuotojai dalyvavo aktyviai, vyko diskusijos, patirties, pastebėjimų pasidalijimas.

Profesinės kompetencijos tobulinimas privalo būti vykdomas periodiškai. Per kalendorinius metus darbuotojas turi dalyvauti  mokymuose ne mažiau kaip 16 akademinių valandų. Alytaus miesto socialinių paslaugų centras užtikrina šią darbuotojų teisę ir pareigą, skatina darbuotojus įgyti profesines kompetencijas, padėsiančias pasiekti numatytus darbo rezultatus. Kartu skatinama domėtis socialinio darbo naujovėmis ir jas diegti įstaigoje. Taip darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimas prisideda prie  įstaigos veiklos ir teikiamų paslaugų kokybės valdymo ir gerinimo.