VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro darbuotojams pristatyta metinė veiklos ataskaita, finansinių ataskaitų rinkinys bei 2024 m. veiklos planas

2024, 22 balandžio | Naujienos

Alytaus miesto socialiniame paslaugų centre įvyko visuotinis įstaigos darbuotojų susirinkimas. Gausiai susirinkusius darbuotojus pasveikino Centro direktorė Eglė Teresevičienė.

Susirinkimo metu pristatyta 2023 m. metinė veiklos ataskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys, 2024 m. veiklos planas bei išrinktas darbuotojų atstovas saugai ir sveikatai.

Skyrių/padalinių vadovai bei atsakingi asmenys skaitydami pranešimus akcentavo visų įstaigos teikiamų paslaugų poreikio didėjimą, pasiektus rezultatus, atliktų akredituotų paslaugų anketinės apklausos rezultatus, vykdytas veiklas.

Vyr. buhalterė Česlova Sužiedelienė pateikė įstaigos finansavimo šaltinius ir gautas lėšas bei gautų lėšų ekonominį panaudojimą.

Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktorė Eglė Teresevičienė, pristatė veiklos plano programas ir priemones, pagal kurias iškelti metiniai įstaigos tikslai/uždaviniai. Akcentuoti laukiamų rezultatų rodikliai.

Buvo organizuoti atstovo darbuotojų sveikatai ir saugai rinkimai. Pasiūlyti du kandidatai. Balsavimas vyko atviro balsavimo būdu. Darbuotojų atstovu saugai ir sveikatai balsų dauguma išrinkta personalo specialistė Joalita Antanevičienė.

Susirinkimo metu, pristačius veiklos rezultatus bei 2024 m. veiklos ataskaitą, darbuotojai galėjo užduoti klausimus, teikti pastabas ir siūlymus.