VŠĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro darbuotojams pristatyta metinė veiklos ataskaita, finansinis ataskaitų rinkinys bei 2023 m. veiklos planas

2023, 26 balandžio | Naujienos

VŠĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre vyko darbuotojų susirinkimas, kurio metu buvo pristatyta: 2022 m. metinė veiklos ataskaita, finansinių ataskaitų rinkinys bei  2023 m. veiklos planas. Direktorė Eglė Teresevičienė paminėjo, jog centrui 2022 m. suteikta teisė 3 metus teikti akredituotą socialinės priežiūros paslaugą šeimoms.  Atliktas akredituotų socialinės priežiūros paslaugų kokybės vertinimas. Atsižvelgiant į LR darbo kodekso pakeitimus parengta tvarka, siekiant apsaugoti darbuotojus nuo galimo smurto ir priekabiavimo. Daug dėmesio skirta darbuotojų kvalifikacijos tobulinimuisi. Socialinių paslaugų teikimo gerinimui, naujų metodų taikymui. Didelis dėmesys buvo skirtas neįgaliųjų asmenų patekimui į įstaigą: atnaujintas pandusas, kurio pagalba užtikrinamas savarankiškas ir saugus patekimas į įstaigą. Infrastruktūros gerinimui, centro erdvių atnaujinimui bei naujų įkūrimui.

2022 m. centras įgyvendino projektą pagal klimato kaitos programos priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių ( saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams Nr. KK-AM-SVV01-0044“. Įgyvendinus projektą įrengta 26,98 KW saulės jėgainė. Taip pat įgyvendintas projektas „Padidinti žmonių su negalia Alytuje mobilumą Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-02-0007. Iš ES struktūrinių fondų  įgyvendintas projektas „Sociokultūrinės, laisvalaikio ir užimtumo veiklos, nukreiptos į darbingą jaunimą iš socialinės rizikos šeimų, organizavimą ir įgyvendinimą“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-02-0008.

Centro vyr. buhalterė Č. Sužiedėlienė pristatė 2022 m. finansinę ataskaitą,  bei finansinį ataskaitų rinkinį.

Struktūrinių padalinių vadovai pristatė socialines paslaugas, kurias organizuoja bei teikia padalinių darbuotojai, socialinių paslaugų gavėjams, apžvelgė per 2022 metus pasiektus rezultatus, įgyvendintas veiklas, spręstas problemas, organizuotas iniciatyvas, renginius, edukacijas, išvykas ir kt.

Pristačius ataskaitą, darbuotojai galėjo užduoti klausimus, išsakyti savo nuomonę ir pateikti siūlymus.

Numatomos veiklos kryptys: paslaugų teikimo tobulinimas ir nuoseklus jų veikimo modelio sukūrimas, naujų darbo formų teikiant paslaugas paieška, bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis vystymas.