VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras skelbia atranką laisvai Vyr. buhalterio pareigybei užimti

2022, 16 birželio | Naujienos

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras, Naujoji g. 64, Alytus, įstaigos kodas 302591747, skelbia atranką laisvai, vyr. buhalterio, pareigybei užimti.

Skelbimo Nr. 80481
Skelbimo data 2022-06-16
Skelbimas galioja iki 2022-07-01
Neterminuota darbo sutartis, darbo krūvis 1 etatas
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – nuo 5,4 iki 8,9 bazinės algos dydžio.

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybė B – Vyr. buhalteris, yra pagal darbo sutartį dirbantis darbuotojas.

II. PASKIRTIS

2. Pareigybės paskirtis – vykdyti VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro (toliau – Centras) finansų apskaitos politiką, užtikrinti, kad finansinė atskaitomybė teisingai atspindėtų įstaigos finansinę būklę, veiklos rezultatus bei pinigų srautus, finansinių ir ūkinių operacijų teisėtumą, valstybinių lėšų naudojimą teisės aktų nustatyta tvarka, tinkamą pavestų uždavinių bei funkcijų vykdymą.

III. DARBO POBŪDIS

3. Tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal LR buhalterinės apskaitos įstatymą, viešojo sektoriaus

apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS) ir kitus teisės aktus

4. Teikti buhalterinės apskaitos informaciją ir rengti ataskaitas, pagal pareikalavimą – apskaitos dokumentus ir registrus įstaigos direktoriui, auditoriams, asignavimų valdytojams, mokesčių administratoriams, savivaldybės skyriams.

5. Teikti įstaigos direktoriui pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos politikos parinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus, klausimais.

6. Vykdyti išankstinę finansų kontrolę remdamasis pateiktais dokumentais, prireikus– kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis.

7. Rengti Įstaigos suvestinę finansinę atskaitomybę ir direktoriui pasirašius, teikti savivaldybės Finansų ir investicijų skyriui bei kitoms institucijoms.

8. Teikti paraiškas pinigams gauti, sąmatas, ataskaitas, kreditorinius ir debitorinius įsiskolinimus.

9. Parengti ir pateikti valstybinėms institucijoms įstaigos finansinę-buhalterinę ir statistinę informaciją;

10. Laiku atsiskaityti su kreditoriais, remiantis sutartyje numatytais terminais.

11. Registruoti ūkines operacijas ir ūkinius įvykius;

12. Priima kelionės lapus, patikrina jų užpildymą, sunaudoto kuro nurašymą pagal patvirtintą normatyvą.

13. Užtikrinti teisingų inventorizacijos rezultatų, neišieškotų trūkumų bei pertekliaus įtraukimo į apskaitą.

14. Efektyviai (racionaliai) naudoti lėšas įstatuose nurodytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.

15. Metams pasibaigus, viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS) derina tarpusavio operacijų informaciją, pateikia finansinių ataskaitų rinkinio duomenų ir eliminavimo informaciją, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniui parengti.

16. Nustatytais terminais rengia konsoliduotųjų finansinių ir konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius ir direktoriui pasirašius pateikia savivaldybės skyriams (ketvirtinė, metinė).

17. Teikia pasiūlymus dėl apskaitos politikos, apskaitos registrų parinkimo, atsižvelgdamas į konkrečias sąlygas, buhalterinės apskaitos reikalavimus.

18. Tinkamai  saugomi   buhalterinės  apskaitos  dokumentai,  pagal  reikalavimus   įforminamos  jų bylos  ir   nustatyta  tvarka  perduodamos  į  archyvą.

19. Vyr. buhalteris   turi  padėti   rengti   priemones  lėšų   saugumui  užtikrinti, užkirsti  kelią  trūkumams   ir   neteisėtam  lėšų,  materialinių  vertybių   naudojimui, finansinių   ir  ūkinių   įstatymų   pažeidimams.

20. Atskleidęs  neteisėtus   darbuotojų   veiksmus (lėšų  naudojimą  ne  pagal  paskirtį, kitus  pažeidimus  bei  piktnaudžiavimą), vyr. buhalteris  praneša   apie  tai  įstaigos direktoriui

21. Pagal kompetenciją rengia įsakymų projektus.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

22. Darbuotojas, einantis vyr. buhalterio pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

22. 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam

prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesiniu bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą, arba ne žemesnį kaip aukštesnysis išsilavinimas, įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų, vadybos ir verslo administravimo, ekonomikos arba finansų krypties išsilavinimą;

22.2. ne mažiau kaip 3  metų finansinės ar buhalterinės apskaitos  praktinio   darbo  patirties su informacinės apskaitos sistemomis;

22.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Viešojo administravimo, Vietos savivaldos, Buhalterinės apskaitos, Biudžeto sandaros įstatymais, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus apskaitą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis;

22.4. gebėti savo darbe taikyti Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS);

22.5. gebėti dirbti komandoje;

22.6. gebėti priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti;

22.7. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

22.8. žinoti buhalterinės apskaitos formas ir metodus įstaigoje, buhalterinės ir finansų dokumentacijos formas ir jų užpildymo tvarką, finansinės veiklos analizės metodus;

22.9. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

22.10. gebėti kaupti, analizuoti ir sisteminti informaciją, tvarkyti, apskaityti ir saugoti dokumentus.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje siunčia el. p. personalas@aspc.lt

2. Asmens dokumentą;

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

4. Gyvenimo aprašymą;

5. Pretendentas gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas;

6. Užpildytą pretendento anketą.

7. Pretendento sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo.

Pretendento atrankos būdas – testas raštu.

Pretendentai dokumentus teikia iki 2022-07-01 d. įskaitytinai nuo konkurso paskelbimo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS).

Testui raštu bus kviečiami tik atrinkti kandidatai.

Testo data pretendentams bus pranešta prašyme nurodytais el. pašto adresais.

Kontaktinis tel. (8 315) 51 124, elektroniniu paštu: personalas@aspc.lt