Valandinės vaikų priežiūros kambarys jau įrengtas

2023, 19 sausio | Naujienos

Nuo sau­sio 1-osios įsi­ga­lio­jus Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mo pa­tai­soms, nu­ma­tan­čioms, kad ne ma­žiau kaip 100 pa­rei­gy­bių tu­rin­čio­se vals­ty­bės, sa­vi­val­dy­bių įmo­nė­se, įstai­go­se bei or­ga­ni­za­ci­jo­se, kai dar­buo­to­jai dir­ba vie­na­me ar ša­lia esan­čiuo­se pa­sta­tuo­se, tu­ri bū­ti įreng­ti vai­kų va­lan­di­nės prie­žiū­ros kam­ba­riai.

VŠĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre nuo 2023 m. sausio 1 d. veikia vaikų valandinės priežiūros kambarys. Kambarį  įrengė centro darbuotojai atsižvelgdami į patvirtintą LR socialinės apsaugos ir darbo ministro aprašą „Dėl vaikų valandinės priežiūros kambario minimalių reikalavimų“. Direktorė Eglė Teresevičienė, paminėjo jog Vaiko kambarys įrengtas trumpalaikei priežiūrai, tai yra ne ilgiau nei trims valandoms. Vaikų saugumu rūpinasi ir už vaikų priežiūrą yra atsakingi vaikų tėvai ar kiti atstovai pagal įstatymą. Vaikų kambaryje vaikai iki 6 metų, taip pat vaikai, turintys negalią, atsižvelgdami į specialiuosius jų poreikius  ir brandą, negali likti be jų atstovų ar vyresnių kaip 14 metų asmenų priežiūros, šiuo atveju Darbuotojų vaikus prižiūrėti pavesta  centro  darbuotojai Ingridai. Iš įstaigos lėšų  nupirkta žaidimų, spalvinimo knygelių, žaislų, baldų ir kt.

Labai dėkojame už kambario įrengimą įstaigos darbuotojams: Daivai Juškevičienei, Joalitai Antanevičienei, Kristinai Petkevičienei, Ingridai Bražinskienei, Rasai Skidzevičienei. Esant poreikiui, maloniai kviečiame, įstaigos darbuotojus turinčius vaikų naudotis valandinės vaikų priežiūros kambariu, centro darbo laiku. Kambarys įkurtas centro II korpuse šalia vaikų dienos centro patalpų. Tel. pasiteiravimui 8-315-51118 Daiva Juškevičienė, 8-679-20790 Ingrida Bražinskienė.

Administracija