Socialinės globos padalinyje teikiama akredituota pagalbos į namus paslauga

2022, 20 lapkričio | Naujienos

Pagalbos į namus paslauga – yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui (šeimai) teikiama kompleksinė, bet nuolatinės specialistų priežiūros nereikalaujanti pagalba. Tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

Pagalbos į namus paslaugas gali gauti Lietuvos Respublikos piliečiai, gyvenamąją vietą deklaravę  ar faktinė gyvenamoji vieta Alytaus mieste.

Pagalbos į namus paslaugų gavėjai:
• Suaugę, senyvo amžiaus asmenys su negalia ir jų šeimos;
• Senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
• Vaikai su negalia ir jų šeimos;
• Kiti asmenys ir šeimos laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių netekę savarankiškumo.

Pagalbos į namus paslaugos:
• Informavimas;
• Konsultavimas;
• Atstovavimas;
• Bendravimas;
• Maitinimo organizavimas  (kai maistas pristatomas iš kitų įstaigų);
• Maisto produktų nupirkimas, pristatymas ir maisto ruošimas;
• Pagalba buityje (skalbimas, namų tvarkymas);
• Asmens higiena;
•Medicininių paslaugų organizavimas

Pagalbos į namus paslaugų teikimo organizavimas
Pagalbos į namus paslauga asmeniui teikiama iki 10 val. per savaitę, centro darbo valandomis ir darbo dienomis. Paslaugų teikimo trukmę ir sudėtį lemia šių paslaugų poreikis ir objektyvi asmens sveikatos būklė. Su asmeniu (jo globėju, įgaliotu asmeniu), kuriam bus teikiama pagalbos į namus paslauga, pasirašoma nustatytos formos sutartis.

Pagalbos į namus paslaugos sustabdomos paslaugų gavėjui (globėjui, asmeniui turinčiam įgaliojimą, kitiems suinteresuotiems asmenims) pateikus raštišką prašymą.

Pagalbos į namus paslaugos nutraukiamos:
• kuriai nors iš šalių nevykdant arba netinkamai vykdant sutartyje numatytų įsipareigojimų;
• paslaugų gavėjui mirus;
• paslaugų gavėjui apsigyvenus valstybės ar savivaldybės išlaikomoje įstaigoje;
• paslaugų gavėjui išvykus gyventi į kitą rajoną;
• paslaugų gavėjo iniciatyva, raštų pranešus paslaugų teikėjui.

Pagalbos į namus paslaugas teikia –  socialinio darbuotojo padėjėjai