Paramos šeimai padalinio veiklos pristatymas ir analizė

2021, 12 rugpjūčio | Naujienos

2021 rugpjūčio 12 d. Paramos šeimai padalinio veiklos rezultatų suvestinę už 2020 metus socialiniams darbuotojams darbui su šeimomis ir atvejo vadybininkams pristatė padalinio vedėja Jurgita Gurskienė. Pristatymo metu buvo analizuojami anketiniai respondentų duomenys (apklausta 100 atstovų iš skirtingų Alytaus mieste gyvenančių šeimų) ir pristatyti gautieji rezultatai. Anketoje pateikti klausimai buvo grupuojami, kad atsispindėtų esminiai aspektai, vertinant Paramos šeimai padalinio paslaugų kokybės visumą, atskleidžiant respondetų požiūrį:

1.     Darbuotojų kompetencija;

2.     Socialinių paslaugų gavėjų įgalinimas dalyvauti procese (išorinė ir vidinė motyvacija);

3.     Socialinių paslaugų kokybės vertinimas išdiferencijuojant paslaugų kategorijas;

4.     Paramos šeimai padalinio socialinių paslaugų gavėjų naudojimasis socialinių partnerių teikiamomis tikslinėmis paslaugomis;

5.     Informacijos apie Paramos šeimai padalinio darbą/ įstaigos veiklą prieinamumas ir aiškumas;

6.     Gyvenimo kokybės pokytis naudojantis socialinėmis paslaugomis.

Atlikus kokybinę Paramos šeimai paslaugų gavėjų nuomonių apklausą apie padalinio teikiamų socialinių paslaugų kokybę buvo apibendrinti rezultatai, pateiktos išvados:

1.      Vertinant gautus respondentų apklausos duomenis išryškėjo tendencija, kad paslaugų gavėjai (šeimos, kurios patiria socialinės rizikos faktorių)  socialinių darbuotojų dirbančių su šeimomis ir atvejo vadybininkų gebėjimą spręsti problemas ir teikti tikslinę pagalbą vertina vidutiniškai;

2.      Analizuojant socialinių paslaugų gavėjų atsakymus apie tai, kaip Paramos šeimos specialistai juos įtraukia į paslaugų planavimą,  teikimą ir vertinimą, beveik pusė respondentų atsakymuose pažymėjo, kad yra skatinami dalyvauti procese iš dalies; tačiau vertinant pačių įsitraukimą į paslaugos organizavimą, teikimą ir vertinimą didžioji dalis respondentų (52) pripažįsta, kad paslaugos teikimo procese dalyvauja iš dalies.

3.      Paslaugų gavėjų socialinių paslaugų kokybės vertinimas diferencijuojant tikslines paslaugas (informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir (ar) atstovavimas, socialinių įgūdžių ugdymas ir/ar palaikymas) yra pakankamai aukštas, siekia , vidurkio rezultatą, vertinant visą apklaustųjų imtį.

4.      Didžioji dalis apklaustųjų socialinių partnerių (Alytaus mieste) paslaugomis nesinaudojo, respondentai, kurie naudojasi socialinių partnerių teikiama tikslinę pagalba jos kokybę vertino vidutiniškai.

5.      Kalbant apie Vaiko teisių apsaugos sistemos sisteminį pokytį ir naujovę atvejo vadybos procesą, bei darbuotojų įdirbį supažindinat su potencialiais paslaugos gavėjais. Pusė respondentų (51) atsakymuose paminėjo, kad su AV procesu yra susipažinę, 43 teigė, kad susipažinę su procesu iš dalies, maža dalis (6) nurodė, kad nėra supažindinti su AV procesu.

6.      Esminis klausimas į kurį atsakė respondentai, apie gyvenimo kokybės pozityvų pokytį paslaugų teikimo metu, rezultatas iš esmės yra geras didžioji šeimų atstovų dalis (59) iš dalies yra patenkinti tiek Centro, tiek socialinių partnerių teikiamomis paslaugomis, 21 apklaustąjį, socialinių paslaugų spektras tenkina, jie teigia, kad gyvenimo kokybė pagerėjo, 20 mano, kad gyvenimo kokybės pokytis neįvyko.

                     Po pristatymo su Paramos šeimai specialistais buvo diskutuojama, kaip gerinti paslaugų kokybės rodiklius, motyvuoti paslaugų gavėjus priimti ir naudotis tiksline pagalba.