Kviečiame jus prisijungti prie VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro kolektyvo

2024, 22 kovo | Naujienos

Kviečiame jus prisijungti prie VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro kolektyvo. Šiuo metu ieškome kandidatų, darbui Socialinėse dirbtuvėse nuo 2024-04-02 iki 2024-12-31 d., šioms pozicijoms užimti:

SOCIALINIO DARBUOTOJO (Terminuota darbo sutartis, darbo krūvis 1 etatas).

Darbo užmokestis – 1378,26 Eur.

Socialinis darbuotojas turi turėti aukštąjį  socialinio darbo ar jam prilygintą išsilavinimą (universitetinis bakalauro ar profesinio bakalauro laipsnis)

Socialinis darbuotojas turi vykdyti šias funkcijas:

1.Užtikrina racionalų darbo laiko paskirstymą ir visų užduočių kvalifikuotą atlikimą;

2.rengia Asmenų, gaunančių dirbtuvių paslaugas, individualius planus ir užtikrina jų įgyvendinimą;

3.organizuoja ir koordinuoja paslaugų teikimą, taip pat paslaugų gavėjams teikia reikalingą informaciją, konsultuoja 4.rūpimais klausimais dėl paslaugų teikimo;

5.vykdo lankytojų atvykimo ir išvykimo registraciją;

6.lydi lankytojus (jei reikia) į socialines dirbtuves ir iš jų, vykstant į ekskursijas ar kitus renginius už centro ribų;

7.tinkamai parengia ir laiku pateikia už projekto įgyvendinimą atsakingoms institucijoms su projekto dalyvių 8.administravimu susijusias dokumentų formas ir kitus dokumentus;

9.fiksuoja asmenų, gaunančių paslaugas, bendradarbiavimą (telefonu ir atvykus į Centrą) su tėvais ir globėjais;

10.vertina individualius asmenų pasiekimus ir gebėjimus, dirbtuvių veiklų veiksmingumo rezultatus;

11.padeda asmenims spręsti socialines problemas, įtraukiant pačius asmenis ir jų socialinę aplinką į problemų sprendimo procesą;

12.glaudžiai bendradarbiauja su savivaldybe, darbdaviais ir kitais suinteresuotais asmenimis, organizacijomis;

13.bendradarbiauja su kitu dirbtuvių personalu;

14.dirba tik jam paskirtą darbą ir neleidžia dirbti už save pašaliniams asmenims;

15.užtikrina asmenų, gaunančių paslaugas, orumą, tarpusavio santykius grįsdamas pagarbos, supratimo ir susitarimo principais.

INDIVIDUALIOS PRIEŽIŪROS DARBUOTOJO (Terminuota darbo sutartis, darbo krūvis 1 etatas).

Darbo užmokestis – 1257,36 Eur.

Individualios priežiūros darbuotojas turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ar įgytą profesinę kvalifikaciją ir būti įgijęs socialinio darbuotojo padėjėjo ar individualios priežiūros darbuotojo profesinio mokymo programą arba socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka išklausęs 40 akademinių valandų įžanginius mokymus, o pradėjęs dirbti per 12 mėnesių – ne trumpesnius kaip 160 akademinių valandų mokymus, arba sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka įgijęs slaugytojo padėjėjo profesinę kvalifikaciją ir socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka išklausęs 40 akademinių valandų įžanginius mokymus.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. Esant poreikiui palydi asmenis į užsiėmimų vietas;
 2. atsižvelgiant į asmens savarankiškumo lygį, pagal individualius asmens poreikius prižiūri asmenis ir jiems asistuoja dirbtuvių užsiėmimų metu;
 3. padeda asmenims orientuotis aplinkoje;
 4. užtikrina asmenų, gaunančių dirbtuvių paslaugas orumą, tarpusavio santykius grįsdamas pagarbos, supratimo ir susitarimo principais;
 5. vertina visus paslaugų gavėjus vienodai ir teikia jiems pagalbą nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, tikėjimo, lyties, rasės, įsitikinimų ar pažiūrų.
 6. gerbia savo paslaugų gavėjus, stengiasi suprasti kiekvieną ir pagal galimybes jam padeda;
 7. dalyvauja įgyvendinant dirbtuvių funkcijas;
 8. vykdo kitus socialinio darbuotojo pavedimus.
 9. laiku ir kokybiškai atlieka pavestas užduotis;
 10. laikosi tarnybinės etikos, yra taktiškas su kolegomis, paslaugų gavėjais;
 11. gerbia ir gina savo įstaigos interesus;
 12. nekonfliktuoja, palaiko tinkamą emocinį klimatą darbo vietoje;
 13. argumentuotai pateikia savo nuomonę ir ją apgina;
 14. operatyviai priima sprendimus;
 15. laikosi konfidencialumo;
 16. savo kompetencijos ribose, laiku ir kokybiškai vykdo kitus Centro direktoriaus pavedimus

 

GAMYBOS MEISTRO (Terminuota darbo sutartis, darbo krūvis 1 etatas).

Darbo užmokestis – 1645,35 Eur.

Gamybos meistras turi turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą atitinkamos profesinės srities kvalifikaciją.

 Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. organizuoja gamybos ir (ar ) paslaugų teikimo veiklą;
 2. numato darbines užduotis ir jas pritaiko pagal asmens turimus gebėjimui;

3.gamybos ir (ar) paslaugų procese atkuria prarastus ir ugdo naujus asmenų bendruosius ir specialiuosius darbinius gebėjimus;

 1. dalyvauja rengiant Asmenų, gaunančių dirbtuvių paslaugas, individualius planus ir užtikrina jų įgyvendinimą;
 2. formuoja asmenų darbinius gebėjimus, moko ir organizuoja pasirengimą bei motyvuoja darbui atviroje darbo rinkoje;
 3. vertina individualius asmenų pasiekimus ir gebėjimus;
 4. vertina visus paslaugų gavėjus vienodai ir teikia jiems pagalbą nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, tikėjimo, lyties, rasės, įsitikinimų ar pažiūrų;
 5. dalyvauja įgyvendinant dirbtuvių funkcijas;
 6. teikia pasiūlymus administracijai dėl dirbtuvių veiklos organizavimo;
 7. vertina dirbtuvių veiklos rezultatus ir inicijuoja socialinių dirbtuvių sprendimų įgyvendinimą;
 8. laiku ir kokybiškai atlieka pavestas užduotis;
 9. laikosi tarnybinės etikos, yra taktiškas su kolegomis, paslaugų gavėjais;
 10. gerbia ir gina savo įstaigos interesus;
 11. nekonfliktuoja, palaiko tinkamą emocinį klimatą darbo vietoje;
 12. argumentuotai pateikia savo nuomonę ir ją apgina;
 13. operatyviai priima sprendimus;
 14. laikosi konfidencialumo;
 15. savo kompetencijos ribose, laiku ir kokybiškai vykdo kitus Centro direktoriaus pavedimus;
 16. vykdo kitus teisėtus tiesioginio vadovo pavedimus.

 

RINKODAROS VADYBININKO (Terminuota darbo sutartis, darbo krūvis 0,5 etatas).

Darbo užmokestis – 750,0 Eur.

Rinkodaros vadybininkas turi turėti įgijęs ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą  bei darbo patirtį rinkodaros srityje

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. Ieško prekių gamybos ir (ar) paslaugų užsakymų laisvoje rinkoje;
 2. atlieka rinkos tyrimus, siekiant nustatyti naujų ir esamų prekių ir paslaugų rinkos galimybes pritaikant dirbtuvių praktinėje veikloje;
 3. siekia lygiaverčio konkuravimo atviroje produktų ar paslaugų rinkoje;
 4. pristato dirbtuvėse pagamintas prekes ir paslaugas mugėse, parodose ir kituose viešuose renginiuose, įtraukdamas asmenis;
 5. atlieka prekių gamybos ir (ar) paslaugų, taip pat darbo rinkos poreikių analizę;
 6. organizuoja dirbtuvėse gaminamų prekių ir (ar) paslaugų dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose neįgaliųjų socialinės įmonės statusu;
 7. rengia reklamos strategijas ir jas koordinuoja;
 8. atlieka su veikla susijusių dokumentų analizę, apibendrinimus, rengia pristatymus;
 9. pagal kompetenciją organizuoja ir dalyvauja susitikimuose, renginiuose, skirtuose Socialinių dirbtuvių klausimams spręsti;
 10. rengia ir įgyvendina darbo planus. Sąžiningai ir racionaliai disponuoja socialinėms dirbtuvėms skirtus finansinius ir materialius išteklius;

11.vykdo kitus su įstaigos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio tiesioginio vadovo pavedimus.

Siųskite savo CV mūsų interneto svetainėje nurodytais kontaktais: j.antaneviciene@aspc.lt

Jeigu kyla klausimų, galite skambinti nurodytais kontaktais: personalo specialistė Joalita Antanevičienė, tel.  0 315 51124,  +370 611 36641