Atranka, psichologo, pareigybei užimti

2021, 18 vasario | Naujienos

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras, Naujoji g. 64, Alytus, įstaigos kodas 302591747, skelbia atranką laisvai, psichologo, pareigybei užimti.
Neterminuota darbo sutartis, darbo krūvis 1 etatas.
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – nuo 6,12 iki 6,36 bazinės algos dydžio.

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybė A1 – psichologas, yra pagal darbo sutartį dirbantis darbuotojas.

II. PASKIRTIS

2. Teikti psichologinę pagalbą – padėti paslaugų gavėjui atgauti dvasinę darną, ugdyti gebėjimą spręsti problemas ir socialiai integruotis visuomenėje.

III. DARBO POBŪDIS

3. Lankosi socialinę atskirtį patiriančiose šeimose kartu su socialiniu darbuotoju, arba kitu specialistu.
4. Teikia konsultacijas vaikų dienos centro „Vaikystės vaivorykštė“ lankytojams bei jų šeimos nariams, Asmenų turinčių intelekto sutrikimų, dienos užimtumo skyriaus paslaugų gavėjams ir jų šeimos nariams, Šeimos krizių centro paslaugų gavėjams ir jų šeimos nariams, įstaigos darbuotojams.
5. Teikia intensyvios krizių įveikimo ir psichosocialinės pagalbos paslaugas asmenims ir jų šeimoms, išgyvenančioms krizę ar patyrusioms stiprius emocinius išgyvenimus.
6. Operatyviai reaguoja į krizines situacijas šeimose, užtikrina vaikų apsaugą ir pagalbą visai šeimai, dalyvauja krizių įveikimo komandos veikloje, atvejo vadybos posėdžiuose.
7. Įvertina paslaugų gavėjo problemas, planuoja veiklą joms spręsti, numato ir įgyvendina tiesioginio poveikio būdus, bendradarbiauja su tėvais ar su klientu susijusiais artimais asmenimis.
8. Bendradarbiauja  su socialiniais darbuotojais, kitais specialistais, dirba su jais komandoje, sprendžia paslaugų gavėjų problemas.
9. Laiku informuoja centro direktorių, direktoriaus pavaduotoją apie iškylančias darbo problemas.
10. Atlieka aktualius įstaigoje psichologinius tikslinių grupių tyrimus, atsižvelgdamas į įstaigos poreikius.
11. Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas.
12. Organizuoja mokymus, vykdo įstaigos paslaugų gavėjų, jų tėvų ar su paslaugų gavėjais susijusių artimų asmenų psichologinį švietimą aktualiais klausimais.  

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

13. Psichologas turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:
13.1. Psichologas privalo turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą ir psichologo kvalifikacija (specialybė) ir ne žemesnis nei psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija (ne mažiau nei 240 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų).
13.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų psichologo darbo patirtį;
13.3. turėti patirties, konsultuojant socialinės atskirties grupių asmenis – vaikus ir suaugusius, bei vedant jiems mokymus;
13.4.sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;
13.5. išmanyti ir gebėti vadovautis praktinėje veikloje Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Socialinių paslaugų katalogu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais, VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro įstatais, įstaigos direktoriaus įsakymais, darbo vidaus  tvarkos taisyklėmis,  kitais teisės aktais reglamentuojančiais psichologo darbą;
13.6. mokėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, turėti bazinius kompiuterinio raštingumo pagrindus;
13.7. dirbti sistemingai, kūrybiškai, sugebėti operatyviai ir savarankiškai priimti sprendimus;
13.8. gebėti įžvelgti, spręsti ir valdyti krizines situacijas darbe, dirbti komandoje;  

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
išsilavinimą patvirtinančio  dokumento kopiją;
kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją;
gyvenimo aprašymą;
pretendentas gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas;
užpildytą pretendento anketą.
Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu (Naujoji g. 64, Alytus) pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu info@aspc.lt nuoroda:  Dėl  laisvos psichologo darbo vietos.
Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Dokumentai priimami pirmadieniais—ketvirtadieniais 8.00—12.00 ir 12.45—17.00 val. , penktadieniais 8.00—12.00 ir 12.45—15.45 val.
Dokumentų priėmimo pabaiga 2021 m.  kovo 4 d. 17.00 val. (14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo dienos).
Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, apie atrankos datą bus informuojami asmeniškai.
Kontaktinis tel. (8 315) 51 124, el. p. personalas@aspc.lt