Atranka, padalinio vedėjo socialinėms paslaugoms, pareigybei užimti

2021, 5 vasario | Naujienos

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras, Naujoji g. 64, Alytus, įstaigos kodas 302591747, skelbia konkursą laisvai, padalinio vedėjo socialinėms paslaugoms, pareigybei užimti.
Neterminuota darbo sutartis, darbo krūvis 1 etatas.
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 7,61 bazinės algos dydžio.  

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybė – padalinio vedėjas, (toliau—vedėjas) yra pagal darbo sutartį dirbantis darbuotojas.

II. PASKIRTIS

2. Vedėjo pareigybė reikalinga planuoti, organizuoti ir teikti socialinės priežiūros – socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas socialinę riziką patiriančioms šeimoms ir jose augantiems vaikams jų namuose ir socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas socialinę riziką patiriančioms šeimoms institucijoje Šeimos krizių centre.

III. DARBO POBŪDIS

3. Planuoti, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro Paramos šeimai padalinio ir Šeimos krizių centro veiklą teikiant socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas socialinę riziką patiriančioms šeimoms ir jose augantiems vaikams, siekti paslaugų kokybės.
4. Vadovauti socialinių darbuotojų dirbančių su šeimomis, atvejo vadybininkų, socialinių darbuotojų padėjėjų komandiniam darbui.
5.Vykdyti socialines paslaugas gaunančių šeimų (vaikų) socialinių paslaugų poreikių vertinimo, individualaus socialinio darbo su šeimomis priežiūrą.
6. Organizuoti socialinių paslaugų teikimo procesą, socialinių darbuotojų darbo planavimą, darbo grafikų sudarymą, atsiskaitymą už atliktą darbą, veiklos vertinimą, skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą.
7. Užtikrinti Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo, Socialinių paslaugų katalogo, Viešųjų įstaigų įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymų, Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimų, VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro  įstaigos direktoriaus įsakymų, Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodekso, ir kitais teisės aktų įgyvendinimą.
8. Bendradarbiauti su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriumi, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi, kitomis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis.
9. Laiku informuoti centro direktorių, direktoriaus pavaduotoją apie iškylančias problemas.
10. Pagal kompetenciją nagrinėti valstybės institucijų, fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, skundus, prašymus, rengti atsakymus ir kitų raštų projektus.

11. Dalyvauti rengiant VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro  veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektus, VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro  direktoriaus pavedimu dalyvauti sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje.
12. Organizuoti padalinio darbuotojų susirinkimus;  

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

13. Padalinio vedėjas socialinėms paslaugoms turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:
13.1.turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą aukštąjį neuniversitetinį socialinio darbo išsilavinimą;
13.2. ne mažesnę kaip vyresniojo socialinio darbuotojo kvalifikacinę kategoriją;
13.3. turėti ne mažesnę kaip 2 metų socialinio darbo su socialinės atskirties asmenimis darbo patirtį, iš jų ne mažiau kaip 1 metai darbo su šeimomis;
13.4 turėti ne mažiau kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirties;
13.5. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;
13.6. žinoti vaiko asmenybės vystymosi raidos ypatumus, šeimos pedagogikos, vaiko teisių apsaugos įstatymo pagrindus;
13.7. išmanyti socialinio darbo pagrindus;
13.8. žinoti socialinio darbo etikos normas ir principus, jų laikytis;
13.9. žinoti Alytaus miesto socialinių paslaugų centro struktūrą, jo darbo organizavimo specifiką;
13.10. išmanyti ir gebėti taikyti praktinėje socialinėje veikloje LR įstatymus, poįstatyminius aktus, reglamentuojančius socialinių paslaugų planavimą, organizavimą, teikimą, socialinių poreikių vertinimą, paslaugų finansavimą, socialinės veiklos ir paslaugų kokybės vertinimą;
13.11. mokėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, turėti bazinius kompiuterinio raštingumo pagrindus;
13.12. dirbti sistemingai, kūrybiškai, sugebėti operatyviai ir savarankiškai priimti sprendimus, įvertinti socialinę riziką, numatyti galutinį pagalbos šeimai (vaikui) veiksmų rezultatą ir pasekmes;
13.13. gebėti įžvelgti, spręsti ir valdyti krizines situacijas darbe, dirbti komandoje ir jai vadovauti, iškilus poreikiui inicijuoti reikalingos socialinės pagalbos suteikimą;
13.14. gebėti organizuoti sociokultūrinius renginius, dalyvauti Centro labdaros akcijose, savanoriškoje veikloje;  

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

prašymą leisti dalyvauti konkurse;
asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
išsilavinimą patvirtinančio  dokumento kopiją;
kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją;
gyvenimo aprašymą;
pretendentas gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas;
užpildytą pretendento anketą.
Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu (Naujoji g. 64, Alytus) pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu info@aspc.lt nuoroda:  Dėl  laisvos padalinio vedėjo socialinėms paslaugoms darbo vietos.
Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Dokumentai priimami pirmadieniais—ketvirtadieniais 8.00—12.00 ir 12.45—17.00 val. , penktadieniais 8.00—12.00 ir 12.45—15.45 val.
Dokumentų priėmimo pabaiga 2021 m.  vasario 17 d. 17.00 val. (14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos).
Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, apie konkurso datą bus informuojami asmeniškai.
Kontaktinis tel. (8 315) 51 124, el. p. info@aspc.lt