Asmenų, turinčių intelekto sutrikimų, dienos užimtumo skyriuje teikiama akredituota atokvėpio paslauga

2022, 17 lapkričio | Naujienos

Laikino atokvėpio paslaugos teikimo tikslas – trumpalaikės arba dienos socialinės globos paslaugos, teikiamos laikino atokvėpio paslaugos gavėjams, siekiant sudaryti sąlygas asmenims, kurie namuose augina, prižiūri, globoja ar slaugo neįgalius kartu gyvenančius asmenis, derinti asmeninį gyvenimą ir artimojo priežiūrą, globą ar slaugą, suteikiant jiems galimybę kompensuoti šeimos interesus ir poreikius, pailsėti nuo nuolatinės namuose auginamo, prižiūrimo ar globojamo kartu gyvenančio asmens priežiūros, globos ar slaugos.

Laikino atokvėpio paslaugą gali gauti – suaugę asmenys su negalia, senyvo amžiaus asmenys su negalia ir vaikai su negalia, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme ir kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

Paslaugos teikimo trukmė – laikino atokvėpio paslauga, priklausomai nuo poreikio, gali būti teikiama iki 24 val. per parą, nepertraukiamai iki 5 parų. Bendra paslaugos teikimo trukmė negali viršyti 720 valandų per metus.

Asmuo, jo tėvai, šeimos nariai, globėjai, rūpintojai dėl laikino atokvėpio paslaugos suteikimo turi kreiptis į Alytaus  miesto savivaldybės socialinės paramos skyrių. Sprendimas dėl laikino atokvėpio paslaugų suteikimo galioja 24 mėn.