Vidaus tvarkos taisyklės klientams

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS KLIENTAMS, JŲ TĖVAMS, GLOBĖJAMS IR ARTIMIESIEMS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vidaus tvarkos taisyklės (toliau-taisyklės) klientams (toliau – klientams) apibrėžia buvimo įstaigoje (toliau Centras) normas, klientų, jų tėvų, globėjų bei artimųjų teises ir pareigas,  tarpusavio santykius su darbuotojais.

2. Socialinės paslaugos teikiamos vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu, Alytaus miesto savivaldybės direktoriaus įgalioto atstovo sprendimais ar administracijos direktoriaus įsakymais, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos, Socialinių paslaugų katalogu ir kitais teisės aktais bei VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro vidaus dokumentais.

3. Socialinės paslaugos neteikiamos nakties metu, nedarbo dienomis.

4. Centre neteikiamos socialinės paslaugos klientams:

– kurių sveikatos būklė reikalauja gydymo;

– sergantiems užkrečiamomis ligomis;

– agresyviems.

– neįgaliesiems asmenims piktnaudžiaujantiems alkoholiu, vartojantiems narkotikus ir kitas psichotropines medžiagas.

5. Klientų artimųjų bei kitų pašalinių asmenų buvimas įstaigos dienos centro klientų patalpose be administracijos leidimo griežtai draudžiamas.

                            II SKYRIUS

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

 

6. Socialinių paslaugų teikimo laikotarpiu paslaugų teikėjas turi teisę:

6.1. keisti darbuotojus teikiančius socialines paslaugas;

6.2. atsižvelgiant į paslaugų gavėjo savarankiškumo lygį ir poreikį paslaugoms laikinai sumažinti teikiamų paslaugų laiką ištikus nenumatytiems atvejams (susirgus darbuotojui, sunkiai susirgus kitam paslaugų gavėjui).

7. Socialinių paslaugų teikėjas gali atsisakyti teikti paslaugas ar vykdyti kitus klientų (jų šeimos narių, globėjų ar rūpintojų) nurodymus, jeigu jie prieštarauja įstatymams, sutarties sąlygoms, profesinės veiklos taisyklėms, etikai.

8. Socialinių paslaugų teikėjas įsipareigoja:

8.1. kokybiškai ir laiku teikti socialinių paslaugų gavėjui sutartyje nurodytas socialines paslaugas;

8.2. garantuoti duomenų apie paslaugų gavėją konfidencialumą;

8.3. teikti paslaugų gavėjui informaciją, susijusią su socialinių paslaugų teikimu;

 II SKYRIUS

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ GAVĖJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

9. Socialinių paslaugų gavėjų teisės:

9.1. gauti kokybiškas socialines paslaugas;

9.2.gauti informaciją apie socialinių paslaugų teikimą, tvarką, pasikeitimus.

9.3. aptarti socialinių paslaugų teikimo sutartyje socialinių paslaugų teikimo trukmę, dažnumą ir terminus;

9.4. pablogėjus sveikatos būklei, susiklosčius šeimyninėms aplinkybėms pateikus raštišką prašymą ir esant galimybei keisti paslaugų teikimo trukmę, dažnumą, terminus, paslaugų rūšį;

9.5. gauti socialines paslaugas nurodytu laiku įstaigoje ir asmens namuose

           10. Socialinių paslaugų gavėjų pareigos:

                      10.1. gerbti kitų įstaigos lankytojų teisę į privatumą ir konfidencialumą;

10.2. tinkamai ir korektiškai elgtis su įstaigos darbuotojais, gerbti jų teises;

10.3. sudaryti tinkamas sąlygas darbuotojui teikti socialines paslaugas;

10.4. sudaryti  darbuotojams galimybę tikrinti gyvenimo ir buities sąlygas,  užimtumą, vaikų priežiūrą ir kitas aplinkybes;

10.5. stengtis savarankiškai spręsti iškilusias šeimos problemas, geranoriškai bendradarbiauti su socialiniu darbuotoju, laiku vykdyti pasirašytus įsipareigojimus;

10.6. pateikti būtinus dokumentus bei kitą informaciją, reikalingą socialinių paslaugų  poreikiui nustatyti ar socialinių paslaugų teikimo tęstinumui užtikrinti ir atsakyti už jos teisingumą;

10.7. informuoti apie savo išvykimą, grįžimą ar gyvenimo sąlygų pasikeitimą  paslaugos teikėją raštu;

10.8. senyvo amžiaus asmenys ir neįgalieji gaunantys socialines paslaugas  namuose turi iš anksto informuoti paslaugos teikėją apie savo išvykimą, grįžimą, kitu atveju socialinės paslaugos bus neteikiamos arba teikiamos pagal galimybes;

9.9. laiku sumokėti už suteiktas socialines paslaugas (iki sekančio mėnesio 25 d);

9.10. Centre laikytis nustatytos tvarkos, elgtis kultūringai, nekelti triukšmo, laikytis bendražmogiškų moralės principų ir įprastų bendravimo taisyklių, švaros ir kitų teisėtų reikalavimų;

            9.11. laikytis šių taisyklių klientams, priėmimo į įstaigą ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkų.

10. Baigus užsiėmimą, klientai darbo vietą privalo palikti tvarkingą.

11. Be įstaigos socialinio darbuotojo/padėjėjo leidimo klientams draudžiama naudotis įstaigos technika (televizoriais, kompiuteriais, telefonais ir kita).

 III SKYRIUS

TĖVŲ, GLOBĖJŲ IR KITŲ ARTIMŲJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

            12. Tėvų, globėjų, artimųjų teisės:

12.1. Gauti informaciją apie socialinių paslaugų teikimą, tvarką, pasikeitimus.

12.2.Pablogėjus artimojo (įstaigos kliento) sveikatos būklei, susiklosčius šeimyninėms aplinkybėms pateikus raštišką prašymą ir esant galimybei keisti paslaugų teikimo trukmę, dažnumą, terminus, paslaugų rūšį;

12.3. Dalyvauti įstaigoje organizuojamose šventėse, renginiuose (gavus kvietimą).

            13. Tėvų, globėjų, artimųjų pareigos:

13.1.klientui, pradėjus įstaigoje gauti paslaugas, pateikti padalinio vadovui, socialiniams darbuotojams pilną informaciją apie jo sveikatą.

13.2. klientui sugadinus įstaigos turtą, atsako tėvai ar globėjai.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

           14. Centras atsako už kokybišką socialinių paslaugų teikimą. Siekdamas teikti efektyvias ir kokybiškas paslaugas bendradarbiauja su Alytaus miesto savivaldybės Socialinės paramos skyriumi, Alytaus miesto savivaldybės Vaikų teisės skyriumi, Alytaus apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu, Alytaus sutrikusio vystymosi kūdikių namais, vaikų globos namais, švietimo įstaigomis ir sveikatos priežiūros įstaigomis.

            15. Socialinių paslaugų centre turima informacija apie asmenis (šeimas) yra konfidenciali, išskyrus atvejus, kuriuos numato įstatymai.

   16. Taisyklės galioja įstaigą lankantiems klientams, jų tėvams, globėjams ir artimiesiems.

   17. Veiksnūs klientai su šiomis taisyklėmis supažindinami jiems suprantama forma, o tėvai/ globėjai —  pasirašytinai.

                               _________________________________