2014 metų veiklos ataskaita

VIEŠOJI ĮSTAIGA ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

 

2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

Viešoji įstaiga Alytaus miesto socialinių paslaugų centras (toliau – viešoji įstaiga) teikia socialines paslaugas neįgaliesiems, senyvo amžiaus asmenims, socialinės rizikos šeimoms ir kitiems socialinių paslaugų reikalingiems asmenims.

Vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-11-28 sprendimu Nr. T-263, reorganizavus ir prijungus viešąją įstaigą „Mūsų atgaiva“ (kodas 301854825) prie viešosios įstaigos Alytaus miesto socialinių paslaugų centro nuo 2014-03-01 yra šios įstaigos visų teisių, pareigų ir prievolių perėmėja ir tęsėja.

Įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus, vykdant visuomenei naudingą veiklą. Įstaiga veikia socialinių paslaugų organizavimo srityje ir viešai teikia šių sričių paslaugas visuomenės nariams.

Vykdydama Alytaus miesto savivaldybės administracijos programą „Socialinė apsauga“, įstaiga įgyvendina veiklos tikslus ir uždavinius susijusius su socialinėmis paslaugomis.

Įstaiga įregistruota: Juridinių asmenų registre

Įstaigos kodas: 302591747

Buveinė: Naujoji g. 64, LT- 62384 Alytus

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

Įstaigos lėšų šaltiniai yra Alytaus miesto savivaldybės biudžeto tiksliniai finansavimai (įskaitanat valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdytti lėšas) programai vykdyti, juridinių ir fizinių asmenų teikiama parama, pajamos iš ūkinės komercinės veiklos, pajamos už teikiamas  socialines paslaugas bei kitos teisėtai gautos lėšos.

 1. Informacija apie VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro veiklos tikslus, pobūdį ir veiklos rezultatus per finansinius metus

Įstaigos veiklos tikslai: sudaryti sąlygas įvairių socialinių grupių asmenims ugdyti ir stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, padėti gerinti jų gyvenimo kokybę ir įveikti socialinę atskirtį.

Įstaigos veiklos sritys:

Socialinė priežiūra (pagalba į namus; socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas).

Socialinė globa (dienos socialinė globa institucijoje; dienos socialinė globa asmens namuose).

Aprūpinimas neįgaliųjų techninės pagalbos priemonėmis.

1.VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro dalininkas ir jo įnašo vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje:

Viešosios įstaigos steigėja – Alytaus miesto savivaldybės taryba. Įstaigos dalininkai yra:

1.1. Alytaus miesto savivaldybės taryba, įnašų vertė 2014 m. metų pradžioje – 187514 Lt. ir pabaigoje – 187714 Lt.

1.2. Visuomeninė organizacija (asociacija) specialiosios kūrybos draugija Alytaus „Guboja“, įnašų vertė 2014 m. metų pradžioje – 0 Lt. ir pabaigoje – 100 Lt.

Kiekvienas dalininkas nepriklausomai nuo įnašo dydžio turi balsavimo teisę, Alytaus miesto savivaldybės taryba 3 balsus, visuomeninė organizacija (asociacija) specialiosios kūrybos draugija Alytaus „Guboja“ 1 balsas.

 1. VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius:

Gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus  

 

             Lėšų šaltinis Suma (Lt)
Alytaus miesto savivaldybės administracija 1613937
t. s. savivaldybės lėšos (savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti) 460200
lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti 1145525
Veiklos pajamos (patalpų nuoma) 212
Visuomenės sveikatos priežiūros programa, projektai: „Galimybė Jums ir Jūsų šeimai“, „Rūpinkimės savo sveikata“, „Mokomės gyventi sveikiau“, „Propaguojam sveiką gyvenseną“ 8000
Kitas finansavimas 173027
Alytaus rajono savivaldybės administracija  (pagal finansavimo sutartį) 48012
Prienų rajono savivaldybės administracija  (pagal finansavimo sutartį) 14878
Darbo birža (viešųjų darbų įgyvendinimas, darbo įgūdžių įgijimo rėmimas) 56458
Alytaus miesto savivaldybės administracija (viešųjų darbų įgyvendinimas) 31021
Vaiko gerovės 2013-2018 metų programa, projektas „Padėkime vieni kitiems“ 4058
Šeimos gerovės ir vaiko teisių apsaugos politikos įgyvendinimas programa, projektas „Vaikystės vaivorykštė“ 18600
Iš viso 1786964

 

Gautų  lėšų panaudojimas pagal išlaidų rūšis

Išlaidų rūšis Suma (Lt)
Darbo užmokestis 1280898
Socialinio draudimo įmokos 395439
Kitiems einamiems tikslams (garantinis fondas) 2431
Ryšių paslaugos 4726
Komunalinės paslaugos 30004
Iš jų: šildymas 19846
       Elektros energija 6041
      Vandentiekis ir kanalizacija 4117
Kitos prekės 14707
Kitos paslaugos 11105
Mityba 39456
Transporto išlaikymas 8198
Iš viso 1786964

 

Gautos veiklos pajamos per finansinius metus  

Paslaugos pavadinimas Suma (Lt)
Dienos socialinė globa institucijoje 73853
Dienos socialinė globa asmens namuose 79289
Socialinė priežiūra asmens namuose 17372
Iš viso 170514

 

2. Informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus:

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas per 2014 metus – 2102 Lt.

Perleistas ilgalaikis materialusis turtas per 2014 metus – 0 Lt.

 

3. VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro veiklos sąnaudos per finansinius metus       – 1898163 Lt, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui 1679080 Lt.

 

4. VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje:

Darbuotojų skaičius 2014 metų pradžioje – 58, iš jų 1 darbuotojas yra tikslinėse atostogose.

Darbuotojų skaičius 2014 metų pabaigoje – 70, iš jų 2 darbuotojai yra tikslinėse atostogose.

  5. VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro sąnaudos valdymo išlaidoms – 0 Lt.

  6. Duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms

Direktorė –  Gita Špucienė. Įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui –  54625 Lt. ir kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms – 0 Lt.

7. VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms

Įstaiga kolegialių organų neturi.

 1. 8.      Viešosios įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims.

Išlaidų išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims ataskaitiniais metais nebuvo.

Viešosios įstaigos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir bendradarbiavimas su kitomis    įstaigomis.

2013 m. įstaiga dalyvavo studijoje „Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kompetencijų ugdymo poreikio studija“, pagal kurios rezultatus buvo parengtos specialiai įstaigos poreikį atitinkančios naujos mokymo programos. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, įgyvendindamas projektą „Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kompetencijų ugdymas“ (Projekto Nr. VP1-1.1-SADM-13-V-01-001), finansuojamą Europos socialinio fondo ir Lietuvos respublikos valstybės biudžeto lėšų, organizuoja mokymus 17 Lietuvos socialinių paslaugų įstaigų (jų tarpe ir mūsų) vadovaujančiam personalui, socialiniams darbuotojams bei socialinių darbuotojų padėjėjams. Mokymai vyksta nuo 2014 m. rugpjūčio mėnesio iki 2015 m. gegužės mėnesio.

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ministerijos organizavo dviejų mokymų ciklų pagal metodinę medžiagą „Socialinis darbas su socialinės rizikos šeimomis“ mokymus socialiniams darbuotojams dirbantiems su socialinės rizikos šeimomis, dalyvavo trys socialinės darbuotojos.

Lietuvos socialinių pedagogų asociacija, įgyvendindama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos remiamą projektą „Socioedukacinės pagalbos šeimai modeliavimas“, vykdė mokymus specialistams, dirbantiems su socialinės rizikos šeimomis ir šeimomis, kurioms trūksta pozityvios tėvystės įgūdžių, dalyvavo penkios darbuotojos.

Po įstaigos reorganizacijos, sudarius įstaigos darbuotojų saugos ir sveikatos komitetą, jo nariai dalyvavo įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto narių“ UAB Saugaus darbo garanto oganizuojamuose mokymuose.

Įstaigos psichologė dalyvavo:

a) vasario mėn. tarptautinėje – praktinėje konferencijoje „Psichologiniai ir klinikiniai perfekcionizmo aspektai“. Konferencijos organizatoriai Vytauto Didžiojo universitetas, Psichikos sveikatos institutas ir Romuvos klinika.

b) balandžio mėn. seminare „Socialinio darbuotojo vaidmuo stiprinant savigalbos grupių tinklą priklausomiems nuo psichoaktyvių medžiagų asmenims“. Seminaro organizatoriai – Vilniaus priklausomybės ligų centras.

c) gegužės mėn. Kauno miesto psichiatrų ir psichologų klubo mokymuose „Meno terapijos metodai skirti komunikacijos įgūdžių ugdymui ir fotografijų panaudojimo būdai terapiniame procese“ .

d) gruodžio mėn. Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuotame seminare „Raktas į laimingesnį gyvenimą“.

2014 m. darbuotojams, dirbantiems su klientais, buvo sudarytos visos sąlygos kelti kvalifikaciją. Mokymų programose nedalyvauja 6 darbuotojai  iš 57 (1 socialinė darbuotoja ir 5 socialinio darbuotojo padėjėjos,  iš jų 3 pensininkės, 1 sunkiai serga, 1 motinystės atostogose, 1 terminuota darbo sutartis).

Per 2014 m. įstaiga pasirašė 2 bendradarbiavimo sutartis su kitomis įstaigomis. Balandžio 30 d.  vyko  Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos „Guboja“ tarybos  posėdis, kuriame įstaiga buvo priimta į LSKD „Guboja“ tikruosius narius, po to pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su  Specialiosios kūrybos draugijos (asociacijos) „Guboja“ Alytaus skyriumi. Kita sutartis pasirašyta su Alytaus miesto visuomenės sveikatos biuru. Taip pat galioja dar 5 bendradarbiavimo sutarys pasirašytos 2013 m.

Projektinė veikla VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre

2013 m. VšĮ Alytaus miesto centras teikė  paraiškas projektams ir labdaringoms akcijoms:

Įstaiga aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje. 2014 m. buvo gautas finansavimas ir įgyvendinami šie projektai:

1. 2014 m. tęsiamas Krizių centro projekto „Padėkime vieni kitiems“ vykdymas, kuris finansuojamas pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priemonę „Organizuoti kompleksinių paslaugų teikimą krizinėse situacijose esantiems tėvams, auginantiems vaikus, ugdant tėvų socialinius ir pozityviosios tėvystės įgūdžius ir teikiant prioritetą ankstyvųjų šeimos krizių prevencijai“. Projekto tikslas – suteikti kompleksines paslaugas krizinėse situacijose esantiems tėvams, auginantiems vaikus, ugdant tėvų socialinius ir pozityviosios tėvystės įgūdžius ir teikiant prioritetą ankstyvųjų šeimos krizių prevencijai. Projekto metu krizinėse situacijose esantiems tėvams, auginantiems vaikus, nemokamai teikiama socialinė pagalba (informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, atstovavimas, asmens dokumentų tvarkymas), psichologo konsultacijos, vyksta tėvų užimtumo grupė, organizuojamas aprūpinimas būtinais medikamentais, maisto, higienos, ūkinių ir kt. prekėmis.

2. Nuo 2014 m. balandžio mėn. vykdomas Vaikų dienos centro projektas „Vaikystės vaivorykštė“, kuriam finansavimas skirtas pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 3.1 programos „Šeimos gerovės vaiko teisių apsaugos politikos įgyvendinimas“ priemonę „Plėsti vaikų dienos centrus savivaldybėse, teikiant nestacionarias dienos socialinės priežiūros paslaugas vaikams ir šeimoms, įgyvendinant Vaiko gerovės 2013-2017 m. programos ir jos įgyvendinimo priemonių planą“. Projekto tikslas – teikti dienos socialinės priežiūros paslaugas Vaikų dienos centrą lankantiems vaikams ir jų šeimoms. Projekto metu yra organizuojama kasdienė vaikų veikla, jų laisvalaikio užimtumas, kasdienių įgūdžių ir savarankiškos veiklos ugdymas bei kt. užsiėmimai.

3. 2014 m. gegužės mėn. pradėtas vykdyti projektas „Propaguojame sveiką gyvenseną“, kuris finansuojamas Alytaus miesto savivaldybės administracijos lėšomis, įgyvendinant Sveikatos apsaugos programos priemonę „Asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra“. Projekto tikslas – ugdyti socialinės rizikos šeimų nariams sveikos gyvensenos įgūdžius.

4. 2014 m. gegužės mėn. pradėtas vykdyti projektas „Rūpinkimės savo sveikata“, kuris finansuojamas Alytaus miesto savivaldybės administracijos lėšomis, įgyvendinant Sveikatos apsaugos programos priemonę „Asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra“. Projekto tikslas – ugdyti vaikų, lankančių VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre veikiantį vaikų dienos centrą, sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo įgūdžius.

5. 2014 m. gegužės mėn. pradėtas vykdyti projektas „Mokomės gyventi sveikiau“, kuris finansuojamas Alytaus miesto savivaldybės administracijos lėšomis, įgyvendinant Sveikatos apsaugos programos priemonę „Asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra“. Projekto tikslas – ugdyti neįgalių asmenų, lankančių neįgaliųjų dienos centrą, sveikos gyvensenos suvokimą ir skatinti jų sportinį aktyvumą.

6. Projektas „Galimybė Jums ir Jūsų šeimai“. Projekto tikslas: išspręsti tam tikrą problemą — padėti Centro lankytojams, jų šeimų nariams rūpintis savo dvasine, emocine ir fizine sveikata bei stiprinti visos šeimos kūrybines galias per užimtumo veiklą

Socialiniai darbuotojai apie savo vykdomą veiklą, dalyvavimą akcijose informuoja visuomenę miesto spaudoje, televizijoje, savivaldybės, LSKD „Guboja“ ir įstaigos tinklalapiuose bei įstaigos facebook.

2015 m. pateiktos 3 paraiškos projektams pagal Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą:

 1.  “Esu sveikas ir laimingas”.
 2.  “Galvok. Tikėk. Svajok. Išdrįsk”.
 3. „Galimybė Jums ir Jūsų šeimai“.

2015 m. siekiant pratęsti projekto “Padėkime vieni kitiems“, kuris finansuojamas įgyvendinant Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vaiko gerovės programą 2013‑2018 m., finansavimo pratęsimą 2015 m., buvo parengti ir rugsėjo 18 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai išsiųsti reikalingi dokumentai (prašymas finansavimui ateinantiems metams, patikslintas veiklos planas, planuojami rezultatai ir detali sąmata, pažyma).

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pratęsė projekto „Padėkime vieni kitiems“ sutarties vykdymą 2015 m. tomis pačiomis sąlygomis. Pagal skirtą finansavimą buvo paruošti ir Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateikti dokumentai, reikalingi susitarimui dėl sudarytos valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties VMT2-18, 2013-07-01, pratęsimo (2015 m. išlaidų sąmata, duomenys apie projektą ir projekto vykdytoją, detalus 2015 m. projekto išlaidų sąrašas ir 2015 m. projekto veiklų sąrašas).

Projekto tikslas – suteikti kompleksines paslaugas krizinėse situacijose esantiems tėvams, auginantiems vaikus, ugdant tėvų socialinius ir pozityvios tėvystės įgūdžius, ir teikiant prioritetą ankstyvųjų šeimos krizių prevencijai.

2014 m. gruodžio mėnesį parengta paraiška dalyvauti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamame Vaikų dienos centrų projektų vertinimo ir atrankos konkurse 2015 m., Projekto „Vaikystės vaivorykštė 2 “ tikslas – teikti dienos socialinės priežiūros paslaugas Vaikų dienos centrą lankantiems vaikams ir jų šeimoms.

 

PASIEKTŲ REZULTATŲ APIBŪDINIMAS

 

2014 metais VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai teikė  asmenims gyvybiškai svarbias paslaugas, kad asmuo galėtų oriai gyventi savo namuose. Klientų artimieji buvo konsultuojami apie specialius neįgalių ir senyvo amžiaus asmenų poreikius pagal šiuo metu galiojančius įstatymus, apmokėjimo už socialines paslaugas tvarką. Tarpininkauta tarp įvairių institucijų siekiant produktyviai suteikti socialines paslaugas. Įstaigoje pastoviai kaupiami duomenys apie teikiamų socialinių paslaugų poreikį mieste.

Viešojoje įstaigoje Alytaus miesto socialinių paslaugų centre teikiamos paslaugos: socialinės priežiūros paslaugos asmens namuose; dienos socialinės globos paslaugos institucijoje ir asmens namuose; socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos socialinės rizikos šeimoms, jų vaikams namuose ir paslaugų centre; tarpininkavimo paslaugos aprūpinant neįgaliuosius techninės pagalbos priemonėmis; teikiama pagalba asmenims krizinėse situacijose. Penkios iš paslaugų yra licencijuotos (licencijos gautos 2014 m. liepos mėnesį):

– Institucinė socialinė globa (dienos) vaikams su negalia;

– Institucinė socialinė globa (dienos) suaugusiems asmenims su negalia;

– Institucinė socialinė globa (dienos) senyvo amžiaus asmenims;

– Socialinė globa vaikams su negalia namuose;

– Socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia ar senyvo amžiaus asmenims namuose.

Įstaiga vienintelė Lietuvoje, gavusi tiek licencijų savo veiklai vykdyti.

Socialinės priežiūros paslaugomis asmens namuose 2014 m. pasinaudojo 40 asmenų, suteikta 6570 paslaugų valandų. Pagalbos į namus paslaugų gavėjai tai senyvo amžiaus  ir suaugę asmenys su negalia, kurie dėl amžiaus ar neįgalumo praradę gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

Per 2014 metus pagalbos į namus paslaugų gavėjams buvo organizuojamos maitinimo ir pagalbos namuose paslaugos – perkama maisto produktai, gaminamas maistas, atlikiemos asmens higienos paslaugos, tarpininkaujama ir atstovaujama medicininėse ir kitose įstaigose.

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugomis 2014 m. pasinaudojo 51 asmuo, suteikta 38279 paslaugų valndų.

Dienos socialinės globos institucijoje  paslaugomis 2014 m. pasinaudojo 58 sunkios ir vidutinės proto negalės asmenys, suteikta 55294 valandų paslaugų.

Sutrikusio intelekto dienos socialinės globos padalinio lankytojai, gaunantys socialines paslaugas institucijoje kiekvieną darbo dieną ryte į įstaigą atvežami, o vakare namo parvežami neįgaliesiems pritaikytu mikroautobusu. Ugdomi neįgaliųjų socialiniai, buitiniai, higieniniai, darbinio užimtumo įgūdžiai. Įstaigoje neįgalieji užsiima mėgiama veikla bendraminčių ir draugų tarpe, integruojasi į visuomenę bei turi lygiavertes galimybes dalyvaujant bendruomenės gyvenime.

Neįgaliųjų artimieji nuolat konsultuojami ir informuojami apie specialius proto negalės žmonių poreikius, neįgalaus jų šeimos nario pomėgius bei savijautą institucijoje. Informacija teikiama ir apie pasikeitimus įstaigoje. Neįgaliųjų šeimų nariai tapo mažiau priklausomi nuo šeimos nario negalės, atsirado galimybė išsilaikyti darbo rinkoje.

 

Neįgaliųjų dienos centre 2014 m. vyko šie renginiai:

Sausio 13 d. Neįgaliųjų dienos centro lankytojai dalyvavo pilietinėje akcijoje, skirtoje Sausio 13- osios aukoms paminėti.

Sausio 29 d. Neįgaliųjų dienos centro lankytojai dalyvavo Sporto šventėje ,,Sportas ,,veža“, vykusioje centre. Lankytojai varžėsi net septyniose rungtyse: badmintono ,,muselės“ metimo, futbolo sėdint, teniso kamuoliuko nešimo šaukšte, kamuolio metimo į krepšį, degtukų rinkimo, rankų lenkimo bei šaškių varžybose.

Vasario 5 d. (šv. Agotos diena) Neįgaliųjų dienos centro lankytojai vyko į Pivašiūnų amatų centrą. Edukacinėje programoje ,,Ruginės duonos kepimas“ išgirdo pasakojimą apie tai, kaip keitėsi pagarbos duonai papročiai, stebėjo, kaip formuojami duonos kepalėliai, kaip į pečių jie šaunami su liže, ragavo tik iškeptą naminę duoną.

Vasario 14 d. Neįgaliųjų dienos centro lankytojai dalyvavo popietėje, skirtoje šv. Valentino dienai,-,,Su Valentinu širdy“. Popietėje, vykusioje centre, centro lankytojai žaidė įvairius žaidimus, linksminosi, šoko, vaišinosi patys ir vaišino darbuotojas pačių iškeptais blynais.

Vasario 18 d. Neįgaliųjų dienos centro lankytojai dalyvavo išvykoje į Alytaus tautodailės dirbtuves. Pažintinėje programoje ,,Užgavėnių kaukės“ susitiko su tautodailininku, medžio drožėju iš Varėnos A. Juškevičiumi, sužinojo, kaip buvo švenčiamos Užgavėnės anksčiau Žemaitijoje, Dzūkijoje, galėjo pamatyti ir išbandyti dailininko darbasuolį, išbandyti jau pagamintas kaukes.

Kovo 4 d. Neįgaliųjų dienos centro lankytojai kartu su Vaikų dienos centro lankytojais bei VšĮ AMSPC darbuotojais surengė Užgavėnių šventę. Kepė blynus, jais vaišino Putinų bendruomenės narius, žaidė Užgavėnių žaidimus, dainavo Užgavėnių dainas, degino Morę.

Kovo 10 d. Neįgaliųjų dienos centre paminėjome Kovo 11-ąją. Centro lankytojai stebėjo Panemunės pagrindinės mokyklos dramos būrelio kompoziciją ,, Ryžtas“( vadovė A. Kibildienė).

Kovo 11 d. Neįgaliųjų dienos centro lankytojai dalyvavo Tarptautiniame būgnų ir perkusijos festivalyje, vykusiame Alytaus miesto teatre. Kartu su kamerinės muzikos atlikėju, solistu, profesoriumi, perkusinio ansamblio įkūrėju ir jo vadovu Piotr Sutt iš Lenkijos Neįgaliųjų dienos centro lankytojai grojo įvairiais mušamaisiais instrumentais.

Kovo 23 d. Neįgaliųjų dienos centro lankytojai vyko į Alytaus lėlių teatrą ir dalyvavo Lėlių teatro ,,Aitvaras“ organizuojamoje edukacinėje programoje ,,Lėlininko dirbtuvėlė“. Lankytojai susipažino su lėlių teatro specifika, lėlių gamybos technikomis ir patys gamino lėles.

Kovo 26 d. Neįgaliųjų dienos centro lankytojai vyko į Alytaus regiono gyvūnų globos namus ,,Nuaras“. Apsilankymo tikslas- aplankyti benamius gyvūnus, pagal galimybes pagelbėti jiems maistu ir dėmesiu.

Kovo mėnesį  salėje atidaryta lankytojų  G.Vadeikos, I.Šiugždaitės ir L.Beržinskaitės darbų iš krepinio popieriaus paroda „Pavasario spalvos“.

Balandžio 1-24 d. J. Kunčino viešosios bibliotekos Vidzgirio filiale  veikė Neįgaliųjų dienos centro lankytojo Dainiaus Zamblausko fotografijos paroda „Aš galiu fotografuoti“, skirta Tarptautinei fotografijos dienai. Parodos atidarymo šventėje dalyvavo Neįgaliųjų dienos centro lankytojai ir Dainiaus artimieji.

Balandžio 3 d. neįgaliųjų dienos centre vyko pirmasis mokomasis užsiėmimas kvilingo technika. Socialinė darbuotoja A. Vyšniauskienė lankytojus supažindino su darbo eiga, pristatė reikalingas priemones –  buvo pagaminti pirmieji darbai.

Balandžio 16 d. Neįgaliųjų dienos centro lankytojai vyko į Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus Patrulių kuopos Kinologijos skyrių susitikti su kinologu   Eimantu Seniku ir jo augintiniu belgų aviganiu Enzo.

Balandžio 25 d. Neįgaliųjų dienos centro lankytojai dalyvavo pavasarinėje talkoje ,,Darom 2014“. Kartu su darbuotojais tvarkė įstaigos aplinką, pasidžiaugė drauge atliktu darbu. Po darbo vaišinosi arbata, pyragėliais, vafliais.

Gegužės 2 d. neįgaliųjų dienos centre paminėta Motinos diena. Centro lankytojai kalbėjosi apie gražiausius Mamos bruožus, apie Jos kasdienius darbus. Po pokalbio šia proga savo Mamoms lankytojai ruošė dovanėles.

Gegužės 5 d. centro parodų galerijoje atidaryta neįgaliųjų dienos centro lankytojų  darbų paroda „Tokie mieli mūsų darbeliai…“

Gegužės 9 d. Neįgaliųjų dienos centro lankytojai dalyvavo XII-ame tarptautiniame neįgaliųjų vaikų ir jaunimo teatrų festivalyje  ,, Džiaugsmo ašara 2014“. Lankytojai šiam festivaliui paruošė vaidinimus ,, Būt drauge linksmiau“ ir ,, Gatvės muzikantai“.

Gegužės 13 d. Neįgaliųjų dienos centre vyko III-iasis respublikinis jaunųjų muzikos atlikėjų konkursas – festivalis ,, Perliukai“, organizatorius Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“. Centro lankytojai galėjo stebėti visus pasirodymus.

Gegužės 15 d. neįgaliųjų dienos centre vyko  tėvų (globėjų) susirinkimas, lankytojai  parodė  spektakliuką – pasaką ,, Būt drauge linksmiau“. Centro administracija padovanojo muzikos terapijos užsiėmimą darbuotojams ir  neįgaliųjų lankytojų tėvams (globėjams). Muzikos mokytoja R. Urbonienė pasakojo apie būdus atsipalaiduoti, nusiraminti ir suteikė galimybę pajusti Tibeto dubenų skambėjimo terapijos poveikį.

Birželio 17 d. Jaunimo parke neįgaliesiems organizuotas fotografijos užsiėmimas „Vaistažolės nuotraukose“. Centro darbuotoja supažindino su parke augančių vaistinių augalų rūšimis, pamokė atpažinti, fotografavo.

Birželio 23 d. Neįgaliųjų dienos centro lankytojai dalyvavo edukacinėje išvykoje ,,Pasibičiuliaukim“. Centro lankytojai vyko į Vilmanto ir Jūratės Biesevičių kaimo turizmo sodybą, Šeimininkai įdomiai papasakojo apie avilių tipus, bičių gyvenimo būdą, medaus naudą žmogui. Centro lankytojai turėjo galimybę nusilieti po žvakelę, iš paruoštos medaus torto tešlos  pasigaminti po paplotėlį.

Birželio 27 d. Neįgaliųjų dienos centro lankytojai kartu su juos lydinčiais artimaisiais vyko į Zooparką, esantį Kalvarijos aps. Trakėnų km. Čia praleido visą dieną: ne tik apžiūrėjo Zooparko gyvūnus, bet ant laužo gaminosi valgį, ilsėjosi, žaidė, bendravo.  Išvyka organizuota įgyvendinant projektą  „Galimybė Jums ir Jūsų šeimai“. Kelionės išlaidas finansavo Putinų-Likiškių vietos bendruomenės taryba.

Liepos 10 d. Neįgaliųjų dienos centro lankytojai vyko į Punios girininkijoje (Panemunininkų km.) esantį ,, Pasakų taką“. Pasigrožėjome pasakų veikėjų skulptūromis iš medžio, pakvėpavome tyru miško oru, pasivaikščiojome nutiestais pėsčiųjų takais.

Liepos 25 d. Neįgaliųjų dienos centro lankytojai vyko į ekskursiją į Druskininkus. Išvykos dalyviai aplankė ,,Girios aidą“, pasigrožėjo Druskininkų puošmena-šokančiu fontanu, esančiu Gydyklų parke, pasivaikščiojo pėsčiųjų takais šalia Druskonio ežero.

Rugpjūčio 7 d. Neįgaliųjų dienos centro lankytojai vyko į liaudies menininkės J. Baranauskienės namą- muziejų, susipažino su jos darbais iš molio. Menininkės darbus pristatė jos dukra.

Rugpjūčio 18 d. Neįgaliųjų dienos centro lankytojai vyko į kaimo turizmo sodybą ,,Dalgedų sodyba“ ir dalyvavo edukacinėje programoje ,,Piemenėlių valgiai“.  Edukacinė programa vyko etnografiniame kambaryje, kuriame daug senovinų baldų, įvairių buities ,,rakandų“. Dalyviai patys gaminosi piemenėlių patiekalą- ,, šližikus“. Kol jie kepė senoviškame duonkepio pečiuje, šeimininkė pasakojo apie piemenėlius, jų nelengvą darbą ir mažučius džiaugsmus, apie tai, ką jie valgė, kokius žaidimus žaidė. Išvykos dalyviai galėjo savo rankomis pačiupinėti senovinius jau dabar buityje nenaudojamus ,, rakandus“, sužinoti jų paskirtį. Programa finansuojama iš projekto ,,Mokomės gyventi sveikiau“ lėšų.

Rugsėjo 7 d. Neįgaliųjų dienos centro lankytojai vyko į Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos ,,Guboja“  Vilniuje organizuojamą kasmetinę (respublikinės neįgaliųjų darbų parodos-mugės-koncerto)  šventę ,,Tau, Vilniau“. Buvo puiki nuotaika: saulė nešykštėjo šilumos,  Katedros aikštėje karaliavo įvairių žanrų neįgaliųjų meno saviveiklos kolektyvai ir, kaip visada, viliojo labai skani  kareiviška košė.

Rugsėjo 11 d. Neįgaliųjų dienos centro lankytojai vyko į Alytaus kraštotyros muziejaus darbuotojų organizuotą užsiėmimą- ,,Archeologo laboratorija“. Išvykos dalyviai, gavę pagrindinius archeologų darbo įrankius- vaikišką kastuvėlį ir šepetėlį,-  patys smėlyje ieškojo radinių, tada, padedami darbuotojo, bandė įminti paslaptis- įspėti, kokio tai daikto šukė, koks galėtų būti laikotarpis. Po to neįgalieji iš smėlyje atrastų šukių ,,lipdė“ indą.

Rugsėjo 19 d. Neįgaliųjų dienos centro lankytojai vyko į Vaclovo Jankausko sodybą, esančią Alytaus rajono SB. ,,Nemunas“, kur sodybos šeimininkas jau dešimtmetį renka akmenis iš visos Lietuvos. Išvykos dalyviai stebėjosi, kaip vienas žmogus, turintis fantazijos, savo sodybą gali paversti muziejumi, į kurį užsukti įdomu visiems.

Rugsėjo 27 d. švenčiama socialinio darbuotojo diena. Šiai šventei Neįgaliųjų dienos centro lankytojai vadovaujami Alytaus miesto teatro režisierės L. Liausaitės kartu su aktorėmis vaidino spektaklyje „Sulamita“. Tai Teigiamo meno poveikio žmogaus sveikatai ir socialinei gerovei skatinimo programos, projekto „Kūrybos pievos“ partnerių Alytaus miesto teatro ir VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro bendras darbas. Spektaklyje vaidino Neįgaliųjų dienos centro lankytojai Nerijus, Linas, Daiva, Neringa, Rūta, Dainius. Rugsėjo 25 d. paminėti šią progą,

pabendrauti ir tiesiog pabūti drauge atvyko į įstaigą Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir  socialinių įstaigų atstovai. Buvo atidaryta įstaigos darbuotojų rankdarbių paroda.

spalio 16 d. dalyvavo Policijos ir visuomenės šventėje, kuri vyko Alytaus sporto ir rekreacijos centro aikštėje. Neįgalieji turėjo galimybę susipažinti su policijos ekipuote, darbo priemonėmis: rankose palaikyti ginklus, pamatyti policijos katerį ir sužinoti apie jo paskirtį, pasidaryti pirštų antspaudus. Bet labiausiai neįgalieji džiaugėsi kinologų ir tarnybinių šunų- Kokso ir Enzo pasirodymais. Centro lankytojai skanavo karštą kareivišką košę.

Spalio 22 d. Neįgaliųjų dienos centro lankytojai ir juos lydinčios įstaigos darbuotojos vyko į Kraštotyros muziejuje veikiančią uteniškio Vytauto Valiušio keramikos darbų parodą. Išvykos dalyvius žavėjo savamokslio puodžiaus įspūdingi darbai: įvairių dydžių ir  formų puodai, puodynės, ąsočiai, molio interjero dekoratyviniai dirbiniai.

Spalio 30 d. Neįgaliųjų dienos centre buvo organizuota Sporto ir menų diena. Įstaigos erdvėse vyko įvairūs užsiėmimai: muzikos, sporto, piešimo, jogos. Bet labiausiai centro lankytojai laukė svečio – Lietuvos lengvosios atletikos disko metiko, parolimpinių žaidynių prizininko, daugkartinio pasaulio ir Europos čempionatų prizininko, žmogaus, metusio iššūkį sau,- A. Tatulio. Svečias papasakojo apie savo veiklą, pakvietė bendradarbiauti, be to, suorganizavo smiginio varžybas, kurias laimėjo Dainius, Lukas, Ineta. Šventę vainikavo vaistažolių arbata ir obuolių pyragas.

Lapkričio 10 d. – 14 d. Neįgaliųjų dienos centre buvo organizuota Tolerancijos savaitė. Neįgalieji aiškinosi tolerancijos sąvoką, kalbėjo apie tolerancijos ir netolerantiškumo pavyzdžius centre, namuose, gatvėje. Klausėsi skaitomos pasakos ,,Pelenė“, žiūrėjo animacinį filmuką ,,Bjaurusis ančiukas“, charakterizavo veikėjus, vertino veikėjų poelgius. O kadangi šių metų Tolerancijos dienos simbolis – knyga, – neįgalieji piešė ir iš visų piešinių surišo Savo Knygą. Be to, centro lankytojai rinko tolerantiškiausiąjį ir tolerantiškiausiąją. Jais tapo Nerijus, Vaidas, Neringa ir Marytė.

Lapkričio 25 d. Neįgaliųjų dienos centre buvo organizuota popietė ,,Mokausi gyventi sveikai“. Renginys finansuojamas iš Alytaus miesto savivaldybės 2014 metų Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos pagal projektą ,,Mokomės gyventi sveikai“. Renginyje dalyvavo Alytaus visuomenės sveikatos centro specialistė R. Kuodienė. Centro lankytojai kartu su viešnia sudarė Sveikos mitybos piramidę, vaišinosi obuoliais, apelsinais, bananais, trapučiais, medumi, riešutais, skanavo viešnios čia pat išspaustų morkų, obuolių, apelsinų, bananų sultis.

Lapkričio 26 d. 14 VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų Neįgaliųjų dienos centro lankytojų ir dvi juos lydinčios įstaigos darbuotojos vyko į Alytaus tautodailės dirbtuvėse rengiamus užsiėmimus ir mokėsi gaminti šiaudinukus – eglės žaisliukus –  bei susipažino su čia eksponuojama Aukso vainiko laureatės iš Utenos O. Tumėnaitės – Bražėnienės popieriaus karpinių ir grafikos paroda.

Lapkričio 28 d. 6 Neįgaliųjų dienos centro lankytojai ir dvi juos lydinčios įstaigos darbuotojos vyko į Alytaus sporto ir rekreacijos centrą ir dalyvavo čia vykusiame bendruomenių renginyje – ,,Lietuvos regionų pažintuvės“. Šventėje Lietuvos regionų – Žemaitijos, Aukštaitijos, Dzūkijos ir Suvalkijos – atstovai vaišino gardžiausiais tradiciniais valgiais, džiugino linksmais šokiais ir skambiomis dainomis. Čia buvo visko: smagių žaidimų, dirbtuvių, linksmų varžytuvių ir konkursų. Neįgalieji atliko įvairias užduotis, gavo daug prizų.

Lapkričio 29 d. Neįgaliųjų dienos centro lankytojai dalyvavo Spalvoto meduolio dienos šventėje, kurią organizavo „101 kepyklėlė“. Neįgalieji kartu su artimaisiais ir padedami Centro socialinės darbuotojos Angelės  buvo kviečiami spalvota glazūra papuošti meduolius. Kepyklėlės darbuotojai vaišino ką tik  iškeptomis šiltomis bandelėmis ir kvapnia arbata.

Lapkričio 30 d. Neįgaliųjų dienos centro lankytojai kartu su savo artimaisiais lankėsi Alytaus miesto bendruomenių renginyje  „Baltą rožę auginkime drauge“,  kuris vyko Alytaus miesto teatre, ir klausėsi dainininko V. Šiškausko bei Alytaus ,,De  Žavu“ choro nuotaikingų dainų.

Gruodžio 3 d., minint Tarptautinę neįgaliųjų žmonių dieną ir Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos „Guboja“ pirmininkei V. Vitaitei pakvietus, dalyvauta Lietuvos Respublikos seime vykusiame neįgaliųjų kūrybiniame sambūryje „Sugriaukime sienas!“ Renginyje kartu su socialine darbuotoja A. Gaveliene dalyvavo mūsų centro neįgalieji: Vilma, Tomas, Nerijus. Iš Vilniaus išvykos dalyviai parsivežė ir išdidumo jausmą, ir padėką.

Gruodžio 3 d., minint Tarptautinę neįgaliųjų žmonių dieną, Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos Vidzgirio filialo bibliotekininkės Rasa Armanavičienė ir Marytė Molderienė organizavo renginį „Iš širdies į širdį. Renginį kartu su šventine programa bibliotekininkės dovanojo  Neįgaliųjų dienos centro lankytojams. Šventinėje programoje dalyvavo Kauno miesto A. Kačanausko muzikos mokyklos akordeono klasės mokinė M. Romeikaitė (mokytoja A. Baigienė) ir Alytaus „Volungės“

pagrindinės mokyklos bendruomenė. Centro neįgalieji su dideliu susidomėjimu žiūrėjo pagal Kristijoną Donelaitį  pastatytą spektaklį „Gandro ir lapės čėsnis“. Jį parengė Alytaus „Volungės“ pagrindinės mokyklos teatriukas (mokytoja L. Naruševičienė).  Po spektaklio  skambėjo keletas dainų, kurias atliko Mi. Stankevičiūtė ir M. Rauličkis (mokinius parengė mokytoja A. Šmigelskienė).

Gruodžio 5 d. Alytaus dailiųjų amatų mokykloje vykusioje kalėdinėje mugėje ,,Kalėdinio angelo belaukiant“ dalyvavo Neįgaliųjų dienos centro lankytojai. Neįgaliesiems buvo įdomu pasižiūrėti į kitų mokyklų, kolektyvų, įstaigų pagamintus darbelius: žaislus puošti  eglutei ar iš įvairiausių medžiagų pagamintas pačias eglutes, kalėdinius sveikinimus, įdomius  papuošalus, darbelius iš vilnos, molio, medžio, popieriaus, tekstilės, bei pristatyti savo gaminius.

Gruodžio 22 d. Neįgaliųjų dienos centre vyko lankytojų ir jų šeimų Kalėdų šventė „Dryžuotos Kalėdos“ Neįgalieji parodė muzikinę istoriją iš jūreivio gyvenimo, tėvai ir centro darbuotojai paruošė ,,dryžuotus“ vaišių stalus, Kalėdų senelis atnešė dryžuotas dovanas. Vyko smagi diskoteka.

Gruodžio 23 d. Alytaus miesto savivaldybėje buvo pristatoma Neįgaliųjų dienos centro lankytojų paroda ,,Baltos vilnos pasaka“. Jaukią popietę susirinkusiems dovanojo A. Ramanausko – Vanago gimnazijos grojančios ir dainuojančios merginos: Aurelija, Kristina, Dainora, Angelė, Monika (mokytoja I. Muzikevičienė). Parodos pristatyme dalyvavo Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoja Nijolė Makštutienė, savivaldybės administracijos direktorius Kęstutis Ąžuolas, patys neįgalieji bei jų artimieji.

Nuo 2014 m. vasario 17 d. įstaigoje dirba sveikatos priežiūros specialistas – slaugytojas. Slaugytoja atsakinga už patalpų sanitarinį, higieninį stovį. Kiekvieną dieną buvo atsakinga ir ruošė tirpalus valymui ir dezinfekcijai. Organizuoja neįgaliųjų dienos centro lankytojų  maitinimą: užsakė reikiamą porcijų kiekį, matavo maisto temperatūrą, vertino jo išvaizdą, pasirašė krovinio važtaraštyje, stebėjo ir skirstė dietinį maitinimą.

Neįgaliųjų dienos centre dirbančios slaugytojos vykdė programą, kurios tikslas – ugdyti asmens higienos įgūdžius ir įpročius, mokyti laikytis būtiniausių asmens higienos taisyklių. Užsiėmimuose buvo kalbama apie rankų, burnos higieną, lankytojai galėjo žiūrėti tomis temomis įvairius filmukus. Teikė sveikatos priežiūros paslaugas pagal savo kompetenciją paslaugų gavėjams centre ir klientų namuose.

Lankytojams  įstaigoje vartojantiems  gydytojo paskirtus medikamentus,  skirstė ir sudavė  pagal tėvų/globėjų raštiškus prašymus.

 

PER 2014 M. SLAUGYTOJO SUTEIKTOS PASLAUGOS

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Asmenų gavusių naudą skaičius Paslaugos suteikimas kartais
1 Medikamentų sudavimas 79 1838
2 Kraujospūdžio matavimas 50 401
3 Kūno temperatūros matavimas 23 32
4 Pirmos pagalbos suteikimas 10 13
5 Klientų lankymas namuose  (pragulų prevencija): 1 5
6 Žaizdų perrišimas po operacijos 1 5
7 Tarpininkavimas su gydymo  įstaigomis (registracija ir  palydėjimas pas gydytoją) 6 6

 

PARAMOS ŠEIMAI PADALINIO SOCIALINIŲ

DARBUOTOJŲ PREVENCINIS DARBAS SU ŠEIMOMIS

2014 m. socialinių įgūdžių ugdymo ir plaikymo paslaugos buvo suteiktos 149 socialinės rizikos šeimoms, 6590 kartai. Paramos šeimai padalinyje socialiniai darbuotojai socialinės rizikos šeimų narius skatina, prireikus padeda atkurti jų savarankiškumą atliekant įvairias asmeniame ir visuomeniniame gyvenime reikalingas funkcijas (padeda tvarkant pinigų apskaitą, mokant mokesčius, prižiūrint ir auklėjant vaikus). Šeimos yra informuojamos ir konsultuojamos socialinės paramos, gydymo nuo priklausomybės ligų klausimais. Socialiniai darbuotojai tarpininkauja šeimoms tvarkant reikalingus dokumentus (piniginei socialinei paramai, įmokoms už vaikus, mokinių socialinei paramai, socialiniam būstui, nemokamai teisinei pagalbai gauti ir kt.).

2014 m. sausio 29 d. Alytaus miesto socialinių paslaugų centre vyko susitikimas, kurio metu įstaigos psichologė skaitė paskaitą tema „Stresas. Streso valdymas“. Paskaitos tikslas – supažindinti tėvus su stresą sukeliančiais veiksniais, streso požymiais, jo žala organizmui ir streso valdymo rekomendacijomis. Paskaitos dalyviai sužinojo apie streso sukeliamą žalą, kas stiprus ar užsitęsęs stresas gali turėti neigiamų psichinių ir fiziologinių padarinių žmogaus sveikatai. Dalyviai taip pat dalinosi savo streso valdymo patirtimi.

Vasario 13 d. į Alytaus miesto socialinių paslaugų centrą buvo pakviesta Alytaus miesto savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė V.Piščikienė ir socialinės rizikos šeimų nariai. Susitikimo tema „Piniginės socialinės paramos teikimo sąlygos“. Jo metu vyriausioji specialistė V. Piščikienė kalbėjo apie naujiausius įstatymų ir sprendimų pasikeitimus piniginės socialinės paramos teikimo srityje.

Vasario 28 d. socialinė darbuotoja I. Šeškutė susirinkusiems tėvams pravedė praktinį kūrybinį užsiėmimą – stalo puošybos elementai. Popietės dalyviai buvo mokomi stalo serviravimo

ir puošybos būdų – įrankių parinkimas ir jų dėjimo būdai, įvairūs lininių, popierinių servetėlių lankstymas.

Kovo 21 d. buvo mokomasi  Iris technika kurti aplikacijas. Iris technika – popierinė meninė lankstymo technika. Praktinį – kūrybinį užsiėmimą pravedė svečias iš Alytaus rajono Kumečių pagrindinės mokyklos dailės ir technologijų vyr. mokytoja D. Kundrotienė. Visi dalyviai džiaugėsi, kad turėjo galimybę sudalyvauti meno terapijos užsiėmime.

2014 m. balandžio 23 d. Alytaus miesto socialinių paslaugų centre vyko susitikimas, kurio metu tėvai stebėjo filmą „Kūdikiai“. Filmo tema, kūdikių amžiaus tarpsnio (nuo gimimo iki 1 metų amžiaus) gyvenimo akimirkos. Susitikimo tikslas stebėti ir susipažinti su kitų šalių kūdikių auginimo ypatumais, bei palyginti su mūsų šalyje auginamais kūdikiais. Aptarti filme užfiksuotas ypatingas situacijas, pasidalinti įspūdžiais, patirtimi.

Gegužės 22 d.  Alytaus miesto socialinių paslaugų centro socialinė darbuotoja            R. Ruseckienė kartu su socialinės rizikos šeimų nariais vyko į Alytaus kraštotyros muziejų į V.Kasiulio asmenybės ir kūrybos pristatymo renginį „Vienos dienos paroda“.

Birželio 4 d. Alytaus miesto socialinių paslaugų centre vyko susitikimas su Alytaus miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro specialistė I. Modėjūte. Susitikimo tikslas – supažindinti tėvus, kaip apsisaugoti nuo erkių ir ką daryti jai įkandus.

Birželio 26 d. VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre organizuotas socialinės rizikos šeimos narių susitikimas su Alytaus VPK prevencijos skyriaus specialiste I. Jevdokūnina. Susitikimas organizuotas vykdant projektą ,, Propaguojame sveiką gyvenseną“, kuris finansuojamas Alytaus miesto savivaldybės administracijos lėšomis, įgyvendinant Sveikatos apsaugos programos priemonę ,,Asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra“. Šeimoms, kurios augina paauglius vaikus, tema buvo itin aktuali- ,,Paauglių nusikalstamumas ir delinkventiškas elgesys“. Susirinkusieji susidomėję klausėsi viešnios kalbos, buvo aktyvūs diskutuodami. Savo gyvenimo patirtimi dalijosi ir vaišindamiesi sveikais užkandžiais, gerdami kvapnią žolelių  arbatą.

Liepos 22 d. vyko susitikimas su Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialiste, vykdančia vaikų ir jaunimo sveikatos prižiūrą, R. Kuodiene, tema „Pirmoji pagalba“. Susitikimo metu buvo daug kalbama apie pirmos pagalbos būtinybę ir svarbą. Taip pat buvo padalinti lankstinukai, atsakinėjama į klausimus.

Rugpjūčio 19 d. į Alytaus miesto socialinių paslaugų centrą buvo pakviesta Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja V. Vaitkevičienė. Susitikimo tema „Vaiko teisių apsaugos skyriaus rekomendacijos teisiniu pobūdžiu“. Susirinkusieji aktyviai dalyvavo diskusijoje, uždavinėjo jiems aktualius klausimus.

Rugsėjo 17 d.  centre vyko susitikimas su VšĮ Alytaus rajono poliklinikos gydytoja-ginekologe V. Adomaitiene. Gydytoja-ginekologė susirinkusioms moterims skaitė paskaitą tema „Kontracepcija, moters higiena ir ginekologinės ligos“. Paskaitos metu susirinkusios vaišinosi kava, arbata, saldumynais  – vyko laisva diskusija.

Spalio 15 d. Socialinių paslaugų centre vyko popietė tema „ Vaikų nusikalstamumas ir priežastys“, kurios metu dalyvavo šeimos nariai ir svečia iš Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Prevencijos poskyrio specialistės I. Rinkevičiūtė-Jevdokūnina ir I. Baziukevičienė. Į popietę atvykusios šeimos aktyviai dalijosi vaikų auklėjimu, patirtimi, uždavinėjo klausimus pareigūnėms.

Lapkričio 4 d. vyko popietė su tėvais ir Lietuvos Caritas socialinėmis darbuotojomis tema „Prekyba žmonėmis“. Susirinkusieji buvo supažindinti su šiandieninėmis aktualijomis prekybos žmonėmis tema,  aptartos egzistuojančios šios nusikalstamos veikos formos. Daugumą sudomino informacija apie galimus pagalbos būdus jau patyrus išnaudojimą, bei esamos atsargumo priemonės, galbūt padėsiančios apsisaugoti nuo šio reiškinio.

Gruodžio 8 d. Alytaus miesto socialinių paslaugų centro darbuotojos ir lankytojai jau  gyveno Kūčių ir Kalėdų nuotaikomis. Skambant Kalėdinėms dainoms, centro darbuotojos kartu su centro lankytojomis minkė ir kepė kūčiukus – tradicinį lietuvių Kūčių vakarienės patiekalą, nuo senų laikų turintį ypatingą reikšmę Kūčių stalui. ,,Tai apeiginė duonelė vėlelėms“, – taip pradėjo pokalbį apie kūčiukų paskirtį socialinės darbuotojos D. Jermalienė ir A. Klimčauskaitė. Beformuodamos pagrindinį Kūčių patiekalą, darbuotojos su moterimis kalbėjosi apie Kūčių vakarienės prasmę, tradicijas, valgius, jų simboliką. Pusdienis, kuris leido pajusti artėjančių Kalėdų dvasią, buvo smagus ir šventiškas

2014 m. vaikų dienos centrą lankė 63 vaikai iš socialinės rizikos šeimų. Kiekvieną dieną centro lankytojams buvo organizuojamas maitinimas, pagalba ruošiant pamokas, ugdomi  socialiniai ir kasdieninio gyvenimo įgūdžiai, vaikai mokomi plautis rankas prieš valgį ir po jo, išsiplauti indus pavalgius, nuvalyti stalą, susitvarkyti darbo ar žaidimo vietą. Centre jie žaidžia sportinius, lavinamuosius, kūrybiškumą skatinančius ir kompiuterinius žaidimus.

                      Vaikų dienos centre per 2014 m. buvo organizuojamos parodos, išvykos, įvairūs susitikimai, pokalbiai, užimtumo veikla:

Sausio 13 d. Lietuvoje vykusią Laisvės gynėjų dienos visuotinę pilietinę akciją „Atmintis gyva, nes liudija“ palaikė ir VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro darbuotojai ir tuo metu buvę lankytojai. Aštuntą valandą ryto dešimčiai minučių prie kiekvieno įstaigos lango uždegė po žvakelę, kuri simbolizavo gyvybę, šviesą, teisingumą, atminimą ir vienybę. Plazdant žvakių liepsnelėms Laisvės gynėjus pagerbė tylos minute. Po pamokų susirinko  vaikai į Vaikų dienos centrą, su jais buvo kalbama apie šią dieną, vyko aktyvus pokalbis, vaikai dalinosi patirtais įspūdžiais mokykloje. Šią dieną vaikai raginti visada gerbti kovojusiųjų ir žuvusiųjų už laisvę atminimą, mylėti tėvynę, džiaugtis, kad Lietuva laisva šalis.

Užgavėnės – tai žiemos šventė, kurios metu visomis išgalėmis vejame žiemą iš kiemo ir kviečiame greičiau sugrįžti pavasarį.  Tą dieną Vaikų dienos centro lankytojai žiemą vijo kartu su Neįgaliųjų dienos centro lankytojais, jų tėvais, darbuotojais. Prisijungė  Putinų bendruomenės nariai ir šiaip užsuko einantys pro šalį.

Vasario 14 d. vaikai šventė Valentino dieną – vaišinosi saldainiais, kepė širdelės formos blynus, puošė Vaikų dienos centro patalpas, žaidė įvairius žaidimus. Taip pat įstaigos psichologė išdalino sveikinimus šios dienos proga, kuriuos rašė vaikai ankščiau – psichologės vedamų užsiėmimų metu.

Vasario 17 d. Vaikų dienos centro lankytojai darė darbelius susijusius su Vasario-16–ąja – Lietuvos valstybės atkūrimo diena, vyko diskusija. Popietės tikslas – ugdyti vaikams pažinimo, tautiškumo, pagarbos, meilės tėvynei įgūdžius.

Vasario 18 d. socialiniai darbuotojai kartu su Vaikų dienos centro lankytojais vyko į Tautodailės dirbtuves, į pažintinę programą „Užgavėnių kaukės“. Popietę vedė žymus liaudies meistras, drožėjas iš Varėnos A. Juškevičius. Vaikai smalsiai apžiūrinėjo  meistro rankomis išdrožtas kaukes, matavosi jomis, nedrąsiai šmaikštavo. Drožėjui stebint, kiekvienas vaikas turėjo galimybę su kaltuku skaptuoti meistro prodėtą drožti kaukę.

Vasario 27-28 d. Vaikų dienos centre vyko stalo futbolo turnyras. Vaikai iš anksto buvo užsiregistravę turnyrui ir su nekantrumu laukė pradžios. Susidarė dvylika komandų. Pusfinalyje dalyvavo keturios komandos. Buvo visko ir džiaugsmo ir pralaimėjimo ašarų. Stalo futbolo turnyrą vainikavo nugalėtojų apdovanojimai – diplomai, saldūs medaliai, vaišės ir padėkos.

Kovo 10 d. vaikai kartu su socialinėmis darbuotojomis vyko į Anzelmo Matučio memorialinį muziejų į renginį „Nusivykime tautinę juostelę“. Išvykos tikslas – supažindinti vaikus su senąja audimo technika – vijimu. Visi noriai ir kruopčiai audė tautines juosteles, kurias muziejininkė vaikams padovanojo.

Vaikų dienos centre jie ne tik ruošia pamokas, valgo pavakarius, mokosi kasdienių

įgūdžių, bet linksmai leidžia ir savo laisvalaikį: drauge lanko kino filmus, spektaklius, organizuoja išvykas ir įvairius renginius. Kovo 20 d. socialinės darbuotojos ir centrą lankantys vaikai pakvietė tėvus, įstaigos vadovus ir darbuotojus į nuotaikingą renginį- ,,X Faktorių“. Konkurse buvo  šeši pasirodymai. Komisiją sudarė trys žmonės, bet balsavo ir žiūrovai. Konkurso vedėjas- vienuolikmetis Dominykas. Visi pasirodymai patiko. Bet didžiausia staigmena tapo Dominyko ir darbuotojos  I. Remeikienės šokis. Nugalėtojomis tapo Saima ir Viltė. Jų dueto šokis ir daina labiausiai sužavėjo ir žiūrovus, ir komisijos narius.

Kovo 25 d. Vaikų dienos centre lankėsi Karininko Antano Juozapavičiaus šaulių 1-osios rinktinės vado pavaduotojas J. Luckus ir dvi jaunosios šaulės Karolina ir Akvilė. Svečiai susirinkusiems pasakojo apie šaulių sąjungą, jos istoriją, jos įkūrimą, atkūrimą, kvietė susidomėti šia veikla. Vaikams labai patiko tokių svečių apsilankymas, todėl visi sutarė, kad kitą kartą mažieji apsilankys pas šaulius.

Jau trečius metus Alytaus miesto socialinių paslaugų centro Vaikų dienos centro lankytojai dalyvauja ,, Vaikų linijos“ paskelbtoje ,, Veiksmo savaitėje BE PATYČIŲ“. Vaikų dienos centro lankytojai organizavo akciją ,, Prisijunk ir tu“, skirtą atkreipti dėmesį į patyčias bei skatinti pozityvų bendravimą visuomenėje. Kovo 27 d. jaunieji centro aktyvistai išėjo į parką ir ten sutiktus alytiškius papuošė specialiais akcijos ženkliukais, linkėjo, kuo dažniau šypsotis, priminė, kad suaugusieji neturi likti abejingi patyčioms. O ir patys vieni kitiems dovanojo geras emocijas.

Taip pat Vaikų dienos centro lankytojai įsijungę į ,, Veiksmo savaitėje BE PATYČIŲ“ bendrą veiklą, sukurė „Draugystės knygą“. Į šią knygą vaikai sudėjo savo kūrybinius darbus – piešinius, iliustracijas – sukurtą draugystės simbolį, draugystės medį, panaudojant rankų simboliką. Vaikai užrašė savo mintis, kurios skirtos draugystei sustiprinti. Jų darbuose atsiskleidžia vienybės idėja, raginimas bendrai veiklai ir tai, kas padeda išlaikyti draugystę.

Vaikų dienos centro lankytojai taip pat sukūrė ekslibrisą – simbolinį knygos ženklą, pažymintį bendrą veiklą, siekinat mažinti patyčias.

Vaikų dienos centro lankytojai, savo veikla prisijungia ir padeda įgyventinti pagrindinius „Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ“ uždavinius:

 • bendru darbu mažinti patyčias Lietuvoje;
 • keisti visuomenės požiūrį į patyčių problemą.

Balandžio 1 d.  Vaikų dienos centre vyko pokalbis apie Pasaulinę paukščių dieną. Taip pat vaikams buvo rodomi įvairūs Lietuvos paukščiai, kuriuos jie turėjo įvardinti. Vėliau buvo klausomasi paukščių garsų, pagal kuriuos vaikai turėjo atpažinti koks tai paukštis. Popietė buvo labai įdomi ir džiugino tai, jog daugelis vaikų pažinojo nemažai Lietuvoje gyvenančių paukščių.

Balandžio 3 d.  vaikai buvo supažindinti su IRIS technika – popierinė meninė lankstymo/dėliojimo technika. Artėjant Šv. Velykų šventei buvo mokomasi padaryti rankų darbo velykinius papuošimus, darbelius, naudojant IRIS techniką. Visi įgijo pirminių praktinių įgūdžių, išmoko šios technikos eigos, kūrė dizainą, derino spalvas bei rinko popieriaus tekstūrą. Po to visi sukurti darbeliai buvo aptarti.

Vaikų dienos centre kiekvienas pirmadienis yra švaros diena – vaikai valo dulkes, laisto gėles, tvarko žaislus ir t.t. Tačiau balandžio 14 d.  socialiniai darbuotojai kartu su vaikais šią dieną paįvairino piešimu šia tema. Kiekvienas piešė tai ką labiausiai mėgsta daryti buityje.

Balandžio 29 d.  Vaikų dienos centro lankytojai pristatė savo pasirodymą pagal A.de Sent Egziuperi kūrinio „Mažasis princas“ ištrauką, įstaigos organizuojamos akcijos „Alytiškis –

alytiškiui“ renginio metu. Vaikai dėkojo rėmėjams už pagalbą jiems ir jų šeimoms. Renginio metu jie turėjo galimybę parodyti savo gebėjimus, įveikti sceninį jaudulį, stebėti kitų pasirodymus.

Alytaus miesto socialinių paslaugų Vaikų dienos centro lankytojai dalyvauja Alytaus miesto savivaldybės administracijos Leonardo da Vinci programos lėšomis iš dalies finansuojama-me projekte „Socialinių paslaugų integravimas savivaldybėje, vykdant darbuotojų mokymus“. Todėl balandžio 15-16 d. į Vaikų dienos centrą atvyko VšĮ Alytaus poliklinikos darbuotojai: vyresnioji bendrosios praktikos slaugytoja T. Draugelienė, socialinės darbuotojos D. Zarauskaitė-Remeikienė, socialinio darbuotojo padėjėja D. Rimkuvienė ir jos pacientė L. Švedaitė. Jų atvykimo tikslas – ugdyti vaikų pažinimo, visuomeniškumo įgūdžius, supažindinti vaikus su VšĮ Alytaus poliklinikos veikla, čia esančiais skyriais, darbuotojų darbu.
Vaikų dienos centro lankytojai buvo suskirstyti į dvi grupes: vaikai iki 12 metų ir vyresni vaikai. Abiejų grupių dalyviai turėjo kurti po vieną bendrą darbą, susijusį su poliklinikos veikla. Jų sukurti spalvingi darbai papuošė Vaikų dienos centrą.

Gegužės 3 d. vaikai kartu su socialinėmis darbuotojomis vyko į šiuolaikinių šokių festivalį „Kalbame šokiu“. Įspūdingų pasirodymų metu vaikai susidomėję stebėjo šokio, vaidybos, muzikos kompozicijas. Lankymosi renginyje tikslas susipažinti su įvairių šokių žanrais, sudominti vaikus turininga veikla, stebėti kokia kūrybine veikla užsiima jų bendraamžiai.

Gegužės 5-12 d. dalyvaujant Alytaus miesto savivaldybės administracijos projekte „Socialinių paslaugų integravimas savivaldybėje, vykdant darbuotojų mokymus“ , Vaikų dienos centre apsilankė Alytaus Putinų gimnazijos technologijų mokytoja M. Paužaitė. Ji supažindino mažesnius vaikus su „Airbrush Makeup“ technologija. Tačiau makiažo šia technika nedarė, bet pradžiugino kiekvieną įvairiaspalvėmis tatuiruotėmis. Veiklos metu, vaikų dienos centro lankytojai dalijosi emocijomis, aptardami laikinus išvaizdos pokyčius.

Su vyresniais vaikais M. Paužaitė kalbėjo apie veido higieną, makiažą. Kad susitikimas būtų įdomesnis ir aiškesnis, visoms mergaitėms buvo padarytas makiažas, pasakojant apie priemones, jų naudojimą, priežiūrą, makiažo tendencijas ir madą.

Gegužės 7 d. Vaikų dienos centre vyko šventė, skirta visoms mamoms. Vaikai papuošė patalpas, vaišių stalą, deklamavo eilėraščius, šoko ir dainavo. Taip pat mamoms įteikė savo pačių rankomis iš medžiagos padarytomis gėles – sages.

Gegužės 14 d. vaikai vyko į Alytaus profesinio rengimo centrą, kur vyko susitikimas su Vizualinės reklamos gamintojo profesijos mokytoja J. Būtėniene. Susitikimo tikslas — pristatyti vizualinės reklamos gamintojo profesiją. Vaikai turėjo galimybę pasigaminti reklamą, naudojant popierinius šablonus ir emulsinius dažus.

Gegužės 27-28 d. Vaikų dienos centro lankytojai Socialinių paslaugų centre ir Alytaus miesto sporto ir rekreacijos centre bendravo su savigynos treneriu Edgaru Judicku Susitikimų tikslas – ugdyti vaikų visuomeniškumo įgūdžius, supažindinti su viena iš kovos sporto rūšių, skatinti domėtis aktyviu laisvalaikio praleidimu bei ugdyti pažintinius įgūdžius.

Gegužės 30 d. vaikai, Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga, buvo pakviesti į RIMI prekybos centrą. Čia juos maloniai pasitiko su dovanomis ir vaišėmis prekybos centro darbuotojai. Mažieji atsilygino piešiniais, kurie vėliau buvo iškabinti prekybos centro salėje, ir linksmu pasirodymu

Birželio 2 d., minint Tarptautinę vaikų gynimo dieną, VšĮ Alytaus  miesto socialinių paslaugų centre svečiavosi  Alytaus apskrities Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio specialistės:  G. Stankevičiūtė, I. Rinkevičiūtė- Jevdokūnina, J. Armonienė, vyresnysis specialistas

D. Griškaitis, vyriausioji specialistė O.   Petraitienė ir Policijos bičiulis Amsis.

Susitikime dalyvavo Neįgaliųjų dienos  bei Vaikų dienos centro lankytojai.  Vaikų dienos centro lankytojai  svečiams papasakojo apie savo veiklą centre, o Amsis pakvietė visus pažaisti. Po linksmų žaidimų policijos pareigūnai  su vaikais kalbėjosi rimtomis temomis.
O tada visų centro lankytojų laukė maloni staigmena – Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga policijos bičiulis Amsis dovanojo didžiulį tortą.

Birželio 3 d. lydimi socialinių darbuotojų vaikai vyko į Trakus, dalyvauti socialinėje akcijoje „Plauk garlaiviu Trakuose“. Išvykos tikslas paminėti Vaikų gynimo dieną, akcentuoti vaikų saugumo svarbą šeimoje ir socialinėje aplinkoje. Vaikai išvykai ruošėsi kelias dienas – piešė piešinius tema „Mes piešiame Japoniją“, kurie buvo įteikti socialinės akcijos organizatoriams, kaip bilietas.

Birželio 11 d. į Vaikų dienos centrą atvyko Visuomenės sveikatos biuro specialistė. Ji vaikams pravedė mankštą su kamuoliu ir priminė, jog judėti reikia, kad būtume sveiki ir darbingi.

Birželio 18 d., vykdant Alytaus miesto savivaldybės administracijos sveikatos apsaugos programos projektą „Rūpinkimės savo sveikata“, socialiniai darbuotojai kartu su Vaikų dienos centro lankytojais vyko į Druskininkus – į Antano Česnulio skulptūrų parką, „Girios aidą“. Grožėjosi miesto gamta, sutvarkyta aplinka, muzikiniu fontanu miesto centre, ragavo natūralų mineralinį vandenį, trykštantį iš šaltinio.

Birželio 25 d. į Vaikų dienos centrą atvyko svečias – Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos skyriaus vyriausioji specialistė I. Mileišienė. Specialistė pasakojo, kad civilinės saugos specialistai turi suteikti žmonėms informaciją, ką daryti nelaimės atveju, avarijų, katastrofų metu. Su vaikais buvo diskutuojama, ką reikia daryti, kaip mieste kaukia sirenos. Taip pat vaikams papasakojo tikrus įvykius iš gaisrininkų gyvenimo. Vaikai patys pasakojo kiek jiems teko susidurti su gaisrininkų darbu. Specialistė kvietė vaikus domėtis gaisrininkų specialybe ir atvykti  į ekskursiją po Alytaus gaisrinę.

Per šį laikotarpį Vaikų dienos centro lankytojai dalyvavo Alytaus miesto teatro vykdomame projekte „Kūrybos pievos“, priemonė: „Teigiamo meno poveikio žmogaus sveikatai ir socialiniai gerovei skatinimas“. Šiame projekte Alytaus miesto socialinių paslaugų centras yra partneris. Vaikai dalyvavo 8 užsiėmimuose su Alytaus miesto teatro režisiere L. Liausaite.

Liepos 2 d. Vaikų dienos centro lankytojai aplikavo pirmojo Lietuvos vadovo Mindaugo portretą, minint Valstybės dieną. Vaikai noriai darė darbelius ta tema, diskutavo apie Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimą.

Liepos 17 d.  vaikai kartu su socialinėmis darbuotojomis Socialinių paslaugų centro šiltnamyje išrovė užaugusius ridikėlius. Vaikai ruošė ir valgė šias daržoves, kalbėjo apie jų naudą.

Liepos 24 d. vaikams buvo suorganizuota popietė tema „Sveika mityba“. Prevencinės popietės tikslas – supažindinti vaikus su Sveikos mitybos piramide, jos sandara, pagrindiniais sveikos mitybos principais bei taisyklėmis ir ugdyti vaikams įgūdžius apie sveiką gyvenseną. Kiekvienas vaikas nupiešė savo Sveikos mitybos piramidę.

Liepos 31 d. VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre vyko popietė ,,Aktyvi, bet saugi vasara“. Aktyviausi popietės dalyviai – Vaikų dienos centro lankytojai. Jų palaikymo komanda – tėveliai, Neįgaliųjų dienos centro lankytojai ir įstaigos darbuotojai. Daug džiaugsmo tą dieną suteikė aitvarų kėlimas į dangų. Po šėlsmo su aitvarais vyko sportinės varžybos. Rungtims vadovavo viešnios iš Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio. Tai specialistės I. Rinkevičiūtė-Jevdokūnina ir S. Naujalė, Vidaus tyrimų grupės tyrėja K. Rūgštelytė ir policijos savanorės Kristina ir Aistė. Jos suorganizavo viktoriną bei rodė filmukus apie saugų elgesį su ugnimi ir prie vandens telkinių, skaičiavo rezultatus, nugalėtojus apdovanojo medaliais, padėkos raštais, dovanėlėmis, saldumynais. O tokią karštą dieną visus atvesino UAB „Rivona“ dovana – ledai. Gerų emocijų netrūko.

Rugpjūčio 14 d. vaikai sulaukė staigmenų ir svečių – Alytaus miesto teatro režisierės L. Liausaitės, kartu su skulptorium Mindaugu. Vaikai susipažino su moliu, jo lipdymo menu, taip ugdydami savo kūrybinius įgūdžius.

Rugpjūčio 29 d.  VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų kieme  vyko Vaikų dienos centrų suvažiavimas „Dzūkijos vaikų vasara-2″. Į linksmą ir spalvingą šventę susirinko Prienų socialinių paslaugų centro vaikų dienos grupę, Varėnos vaikų dienos centrą „Versmė“, Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro vaikų ir paauglių dienos ir užimtumo centrą, Alovės, Krokialaukio ir Alytaus VšĮ „Padovanokime šypseną“, SOS vaikų kaimų Alytaus vaikų dienos centrą, „Paramos šeimai“ Seirijų bendruomenės komiteto vaikų dienos centrą „Šilas“, Alytaus rajono Butrimonių gimnazijos vaikų dienos centrą  lankantys vaikai ir juos lydintys darbuotojai, Alytaus vaikų globos namų globotiniai.

Susirinkusiuosius linksmino ir renginį vedė Alytaus miesto teatro aktorės Onutė Gudaitytė ir Inesa Pilvelytė, o joms draugiją palaikė policijos talismanas – šuo Amsis. Visi dalyviai  ne tik daug žaidė, dalyvavo sporto rungtyse bet ir gavo prizų, dovanų ir vaišių.

Rugsėjo 5 d. Vaikų dienos centro lankytojai dalyvavo Alytaus kraštotyros muziejaus surengtoje „Grikių šventėje“. Šios šventės metu vaikai tapo ne tik masiškiausios šventės liudininkais, bet ir dalyviais. O edukacinė programa praturtino ne tik žinias, bet ir vaizduotę.

Rugsėjo 25 d. VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre vyko renginys Socialinių darbuotojų dienai paminėti. Susirinko gausus būrys įstaigos darbuotojų, klientų, svečių, pasveikinti socialinį darbą dirbančių. Vaikai šiai dienai ruošėsi visą rugsėjo mėnesį – gamino iš popieriaus įvairiaspalves gėles, kurias pasirodymo metu įteikė susirinkusiems, repetavo pasirodymą, kūrė sceninį įvaizdį.

Vaikų dienos centro lankytojai dalyvavo Alytaus miesto teatro vykdomame projekte „Kūrybos pievos“. Projektą remia Lietuvos Kultūros taryba, priemonė: „Teigiamo meno poveikio žmogaus sveikatai ir socialiniai gerovei skatinimas“. Šiame projekte Alytaus miesto socialinių paslaugų centras yra partneris. Vaikai dalyvavo 11 užsiėmimuose su Alytaus miesto teatro režisiere L. Liausaite, grimere O. Gudaityte, chareografė G. Strikytė ir skulptoriumi Mindaugu Jakučioniu.

2014 m. Krizių centre dirbantis socialinis darbuotojas ir psichologas teikia intensyvią krizių įveikimo pagalbą asmeniui, kuris dėl susiklosčiusių aplinkybių šeimoje išgyvena krizę:  orientuojamasi į žmogaus savijautą, akcentuojami jo jausmai, siekiama sužinoti, kaip klientas atsidūręs krizėje suvokia šią situaciją ir  ką jis pasiryžęs padaryti, kad įveiktų kilusius sunkumus. Sprendžiant susidariusią krizinę situaciją siekiama ugdyti asmens brandą ir gebėjimus įveikti krizes. Be individualių konsultacijų, socialinis darbuotojas ir psichologas palaiko ryšį su kliento artimaisiais, siekdamas į pagalbos procesą įjungti ir likusius šeimos narius. Kontakto metu asmuo informuojamas apie užimtumo galimybes ir jų naudą įveikiant krizę.

Per 2014 m. 25 socialinės rizikos šeimos pateko į 29 krizines situacijas:

 

Intensyvią krizių įveikimo pagalbą šiose šeimos gavo 109 asmenys (64 vaikai, 25 motinos ir 20 tėvų). Krizių centro socialinė darbuotoja į krizines situacijas patekusioms šeimoms suteikė 499 paslaugas, o šeimoms, kurios nebuvo patekę į krizines situacijas – 216 paslaugų.

2014 m. vyko socialinės darbuotojos vedami Tėvų palaikymo ir užimtumo grupių susitikimai, skirti socialinės rizikos šeimų nariams. Tėvų palaikymo grupės susitikimai skirti toms socialinės rizikos šeimoms, kuriose nustatyta laikinoji vaikų globa. Šių šeimų tėvai susirenka į grupių susitikimus, kad galėtų pasidalinti išgyvenamais jausmais, patirtimi ir palaikyti vieni kitus, sprendžiant šią krizinę situaciją. Įvyko 50 Tėvų palaikymo grupės susitikimų, kuriuose dalyvavo iš viso 68 asmenys (sąrašinis į krizines situacijas patekusių šeimų dalyvavusių tėvų skaičius yra 16, neesančių krizinėje situacijose kitų šeimų tėvai – 28). Tėvų užimtumo grupę lanko krizinėje situacijoje esančios mamos (tėvai), auginančios vaikus. Kartu jos atsiveda ir savo mažamečius vaikus. Susitikimų metu mamos užsiima įvairiais rankdarbiais, maisto gamyba, eina į spektaklius, muziejaus renginius, o kartu atėję vaikai – žaidžia, piešia ir užsiima kita veikla. Įvyko 50 Tėvų užimtumo grupės susitikimų, kuriuose dalyvavo iš viso 79 asmenys (sąrašinis į krizines situacijas patekusių šeimų dalyvavusių tėvų skaičius yra 16, neesančių krizinėje situacijose kitų šeimų tėvai – 28).

Socialinio ir psichologinio palaikymo grupės

 

Krizių centro socialinė darbuotoja ir psichologė pravedė socialinio ir psichologinio palaikymo grupės:

Eil. Nr.

Grupė

Grupės susitikimų skaičius

Sąrašinis dalyvių skaičius

1.

Tėvų užimtumo grupė

50

44

2.

Tėvų palaikymo grupė

50

               27

3.

Savitarpio pagalbos grupė

41

               25

 

Psichologės veikla:

1. Konsultavimas. 2014 m. suteikta 125 konsultacijos 24 šeimoms, iš jų 19 – socialinės rizikos šeimų (25 asmenys) ir 5 – kitų įstaigos klientų šeimos (7 asmenys). Psichologo konsultacijai klientus dažniausiai nukreipia su šeima dirbančios socialinės darbuotojos, dienos centro ir krizių centro darbuotojos.

 

Dažniausios klientų problemos

 

 1. 2.      Psichologinis švietimas ir psichologinių problemų prevencija

2.1. Prevencinio – švietėjiško pobūdžio užsiėmimai  su vaikais

Užsiėmimų tikslas yra padėti vaikams draugiškai ir kūrybiškai bendrauti tarpusavyje, išmokti būti ir dirbti kartu kaip komandai, išmokti atpažinti savo jausmus ir juos adekvačiai išreikšti savo elgesiu, augti kaip asmenybei. Užsiėmimai vyksta kartą per savaitę. Užsiėmimuose vystoma diskusija ir veikla, susieta su vaikams aktualia tema ar jausmų, emocijų įvairove, žmogaus elgesiu ir pan., Pokalbių, piešinių, žaidimų pagalba vaikai skatinami išmokti atpažinti ir išreikšti savo jausmus, tinkamus elgesio ir gyvenimo visuomenėje būdus, ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.

2014 m. įvyko 40 užsiėmimų penktadieniais, kuriuose dalyvavo iš viso 285 vaikai (vaikų skaičius pagal sąrašą yra 62).

2.2. Užsiėmimai su vaikais pagal amžiaus grupes

Psichologės vedamų užsiėmimų vaikams pagal amžiaus grupes tikslas – skatinti vaikus draugiškai ir kūrybiškai bendrauti su panašaus amžiaus grupės vaikais, mokytis reikšti savo nuomonę ir kartu gerbti kitaip galvojančius. Užsiėmimų metu vaikai patys siūlo jiems įdomias ir aktualias pokalbių temas, kurias dažniausiai asociacijų pagalba atspindi ant konferencijų lentos arba popieriuje. Kiekviena vaikų grupelė sugalvojo ir išsirinko savo pavadinimą, apsibrėžė savo darbo taisykles, pasiūlė juos dominančias temas. Užsiėmimai yra prevencinio švietėjiško pobūdžio ir kiekvienai vaikų grupei paprastai vyksta kartą per savaitę.

2014 m. įvyko 125 užsiėmimai, kuriuose dalyvavo iš viso 320 vaikų (vaikų skaičius pagal sąrašą yra 54):

Eil. Nr.

Vaikų grupė

Užsiėmimų skaičius

Vaikų skaičius pagal sąrašą

Iš viso dalyvavo vaikų:

1.

„Lėlė“

(jaunesnės nei 10 m. mergaitės)

35

12

67

2.

„Mergaičių klubas“

(vyresnės nei 10 m. mergaitės)

30

7

47

3.

„Mineriai“

(jaunesni nei 10 m. berniukai)

43

27

173

4.

„Grove street“

(vyresni nei 10 m. berniukai)

17

8

33

Viso:

125

54

320

2.3.Savitarpio pagalbos grupė

2014 m. vyko psichologės vedami savitarpio pagalbos grupės susitikimai, skirti socialinės rizikos šeimų nariams. Šie grupės susitikimai yra prevencinio-švietėjiško pobūdžio ir vyksta kartą per savaitę, paprastai ketvirtadieniais. Dalyvavimas grupėje – laisvanoriškas, neįpareigojantis. Į grupę ateina socialinės rizikos šeimų nariai – tiek moterys, tiek vyrai. Įvyko 41 savitarpio pagalbos grupės susitikimas, kuriuose dalyvavo iš viso 132 asmenys (sąrašinis dalyvių skaičius yra 25).

Sausio 13 d. Vaikų dienos centre vyko psichologės vedamas užsiėmimas vaikams „Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena“. Su vaikais buvo kalbama apie tragiškus šios dienos įvykius, apie tai, kuo ji svarbi Lietuvai ir kiekvienam iš mūsų. Vaikai pasakojo, kaip savo mokyklose ryte uždegė žvakutes languose, dalinosi savo žiniomis apie Sausio 13-ąją ir vardino tragiškai  žuvusiųjų vardus.

Užsiėmimo metu buvo uždegtos žvakutės žuvusiems už Lietuvos laisvę atminti ir pagerbti. Vaikai taip pat dalinosi savo mintimis apie laisvę, kaip jie ją supranta, ir ką laisvė reiškia kiekvienam iš jų. Vaikų mintys ir darbeliai apie laisvę įprasminti bendrame kūrinyje.

Sausio 29 d. psichologė skaitė paskaitą tema „Stresas. Streso valdymas“. Paskaitos tikslas – supažindinti socialinės rizikos šeimų tėvus su stresą sukeliančiais veiksniais, streso požymiais, jo žala organizmui ir streso valdymo rekomendacijomis.

Paskaitoje dalyvavo 8 socialinės rizikos šeimų atstovai. Paskaitos metu kalbėta apie stresą sukeliančias priežastis, apie mūsų organizmo reakcijas į stresą, kaip atpažinti patiriamo streso požymius. Paskaitos dalyviai sužinojo apie streso sukeliamą žalą, kad stiprus arba užsitęsęs stresas gali turėti neigiamų psichinių ir fiziologinių padarinių žmogaus sveikatai. Dalyviai taip pat dalinosi savo streso valdymo patirtimi, ir kartu susipažino su bendromis streso valdymo rekomendacijomis.

Tarpininkavimas aprūpinant neįgaliuosius techninės pagalbos priemonėmis

2014 m. buvo išduota techninės pagalbos priemonių 83 Alytaus miesto neįgaliesiems ir pensijinio amžiaus asmenims. 132 Alytaus miesto gyventojai grąžino techninės pagalbos priemones į centrą.

Išvados:

 1. VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre teikiamos specialiosios socialinės paslaugos sutrikusio intelekto kitą sunkią negalią turintiems ir senyvo amžiaus asmenims.
 2. Negalių asmenų artimiesiems sudaromos galimybės tęsti darbinę ir visuomeninę veiklą, nepriklausyti nuo šeimos nario negalės.
 3. Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas socialinės rizikos šeimoms ir jų vaikams.
 4. Pagalba asmeniui įveikiant krizines situacijas.
 5. Teikiamos socialinės paslaugos mažina socialiai pažeidžiamų asmenų grupių atskirtį visuomenėje.