Alytaus miesto socialinių paslaugų centro darbuotojai gali jums padėti

2019, sausio 11 | Naujienos

Dažnos šeimos gyvenime ateina toks momentas, kad prisireikia socialinio darbuotojo pagalbos. Ir tada mes jums sakome: „Nelikite vieni bėdoje, ateikite ir mes padėsime.“ Susirgo seni tėveliai, auginate neįgalų vaiką, įtraukė savo akivaran nepriklausomybė – visais šiais atvejais garantuojame jums savo pagalbą, palaikymą.

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras yra viena iš didžiausių mieste, socialines paslaugas teikiančių, įstaigų. Čia teikiamos socialinės priežiūros paslaugos asmens namuose, dienos socialinės globos paslaugos institucijoje ir asmens namuose, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos šeimoms, jų vaikams namuose ir paslaugų centre, tarpininkavimo paslaugos aprūpinant neįgaliuosius techninės pagalbos priemonėmis, teikiama psichosocialinė, materialinė pagalba šeimoms, atsidūrusioms krizinėse situacijose.

Dienos socialinė priežiūros (pagalbos) namuose teikiama senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia, kurie dėl amžiaus ar neįgalumo praradę gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.  Paslaugų gavėjams darbuotojai padeda nupirkti maisto produktų ir kitų prekių, pagamina maistą, išplauna indus, sutvarko kliento buvimo aplinką, palydi į gydymo ir kitas įstaigas. Pagal kliento poreikį suteikiama pagalba, padeda išsirašyti kompensuojamus vaistus ir juos nupirkti. Du kartus per metus tvarkoma kompensacijos už šildymą ir vandenį, komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

Dienos socialinės globa namuose teikiama asmenims, kurie negali savimi pasirūpinti ir kuriems nustatytas nuolatinės slaugos poreikis. Paslaugos teikiamos pagal savarankiškumo galimybes ir poreikį. Šiems paslaugų gavėjams teikiamos asmens higienos, maitinimo organizavimo, pagalbos buityje ir namų ruošoje paslaugos, medicininių paslaugų organizavimo paslaugos, kad klientas kuo ilgiau galėtų gyventi savo namuose, o dirbantys artimieji galėtų dirbti, turėtų atokvėpio minutes.

Lankytojai, gaunantys dienos socialinės globos paslaugas institucijoje (lankantys Neįgaliųjų dienos centrą) gali būti pagal negalios lygį kiekvieną darbo dieną ryte į įstaigą atvežami, o vakare namo parvežami neįgaliesiems pritaikytu mikroautobusu. Ugdomi neįgaliųjų socialiniai, buitiniai, higieniniai, darbinio užimtumo įgūdžiai, jie vyksta į ekskursijas, dalyvauja šventėse, lipdo, siuvinėja, neria, piešia. Įstaigoje neįgalieji užsiima mėgstama veikla bendraminčių ir draugų tarpe, bei turi lygiavertes galimybes dalyvaujant bendruomenės gyvenime.

Pagalba teikiama ir neįgaliųjų šeimai. Jie konsultuojami ir informuojami apie specialius proto negalės žmonių poreikius, neįgalaus jų šeimos nario pomėgius, bei savijautą institucijoje. Informacija teikiama ir apie pasikeitimus teisinėje sistemoje bei įstaigoje. Neįgaliųjų šeimų nariai tampa mažiau priklausomi nuo šeimos nario negalės, atsiranda galimybė integruotis arba išsilaikyti darbo rinkoje.

2016 metais VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras dalyvavo projektų konkursuose. Nuo 2017 m. sausio mėn. Neįgaliųjų dienos centre buvo teikiamos laikino atokvėpio paslaugos Alytaus regionui – namų aplinką atitinkančioje aplinkoje 13 sutrikusio intelekto asmenų, jų šeimų nariams, tėvams ar globėjams. Laikino atokvėpio paslauga buvo populiari. Klientai ir jų artimieji buvo patenkinti paslaugų teikimu ir mielai naudojosi teikiama paslaugą.

Laikino atokvėpio paslauga, visuotiniam dalininkų susirinkimui patvirtinus kainą (1 valandos kaina – 6,60 eurų), VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre nuo 2019 m. sausio 1 d. miesto gyventojams teikiama nuolatos. Tai paslaugų kompleksas teikiamas asmenims su proto ar (ir) psichikos negalia, jų šeimų nariams, tėvams ar globėjams įstaigos Neįgaliųjų dienos centre, kurie dėl tam tikrų priežasčių (liga, komandiruotė, atostogos, mokymasis, studijos ar kt.) laikinai ar darbo savaitės metu (neteikiama savaitgaliais) negali pasirūpinti ar prižiūrėti šių asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra ar globa. Laikino atokvėpio paslaugos teikimo tikslas – suteikti trumpalaikį poilsį šeimos nariams, tėvams ar globėjams, kurie rūpinasi asmenimis su proto ar (ir) psichikos negalia, padėti jiems atgauti energiją, jėgas, suteikti galimybę dalyvauti darbo rinkoje, sociokultūriniame visuomenės gyvenime. Iki šiol ši paslauga mieste nebuvo teikiama.

Paramos šeimai padalinyje socialiniai darbuotojai dirba su sunkumus paririančiomis šeimomis, kurios susiduria su įvairiomis problemomis. Jie skatina šeimų narius pozityviems pokyčiams, prireikus padeda atkurti jų savarankiškumą atliekant įvairias asmeniniame ir visuomeniniame gyvenime reikalingas funkcijas (padeda tvarkant pinigų apskaitą, mokant mokesčius, prižiūrint ir auklėjant vaikus). Šeimos yra informuojamos ir konsultuojamos socialinės paramos, gydymo nuo priklausomybės ligų klausimais, poreikiui esant palydimos pas gydytojus, juristus ar kitus specialistus. Socialiniai darbuotojai tarpininkauja šeimoms tvarkant reikalingus dokumentus (piniginei socialinei paramai, įmokoms už vaikus, mokinių socialinei paramai, socialiniam būstui, nemokamai teisinei pagalbai gauti ir kt.). VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras organizuoja kompleksinę pagalbą krizinėse ar sudėtingose situacijose atsidūrusioms šeimoms: psichologo konsultacijas, savitarpio pagalbos grupių užsiėmimus, efektyvios tėvystės mokymus.

2018 metų liepos 1 dieną įvykus esminiams pokyčiams vaiko teisių apsaugos sistemoje Lietuvoje, VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras vykdo ir atvejo vadybos funkciją. Įstaigoje dirbantys atvejo vadybininkai (socialiniai darbuotojai), koordinuoja kompleksinės pagalbos vaikui ir jo atstovams, teikimą, siekdami padėti įveikti iškilusius socialinius sunkumus šeimose. Atvejo vadybos proceso metu šeima gauna visas reikiamas paslaugas ir pagalbą, kurios yra orientuotos į iškilusios problemos sprendimą, šeimų patogumui visa pagalba ir paslaugos yra vienoje vietoje – VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre.

Vaikai, tame tarpe ir su  negalia, gali lankyti vaikų dienos centrą.  Centre vyksta įvairaus pobūdžio užimtumo veikla, prevenciniai užsiėmimai, švietėjiški užsiėmimai vaikams, teikiama pagalba besimokant. Ugdant vaikų kasdienio gyvenimo įgūdžius rengiami maisto gaminimo užsiėmimai, puoselėjamas savarankiškumo jausmas. Ugdant vaikų meninius gebėjimus, kūrybiškumą, rengiama įvairaus pobūdžio meniniai ir kūrybiniai užsiėmimai. Kasdienės veiklos metu su vaikais bendraujama įvairiomis temomis, vaikams leidžiama savarankiškai rinktis veiklą. Vaikai žaidžia kompiuterinius žaidimus, piešia, spalvina, žaidžia stalo žaidimus, aktyvius komandinius žaidimus. Vyksta daug švenčių, susitikimų, išvykų, edukacijų. Vaikai savarankiškai ir padedami darbuotojų ruošia namų darbus, mokyklinius projektus ir užduotis.

Visus įstaigos lankytojus, jų šeimas pagal poreikį gali konsultuoti psichologas. Be individualių konsultacijų, psichologas palaiko ryšį su kliento artimaisiais, siekdamas į pagalbos procesą įjungti ir likusius šeimos narius.

Taip pat išduodamos, Techninės pagalbos priemonės, Alytaus miesto neįgaliesiems ir pensijinio amžiaus asmenims su šeimos gydytojo siuntimu.

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras maloniai kviečia miesto gyventojus, naudotis teikiamomis centro paslaugomis. Dėl paslaugų gavimo kreiptis į Alytaus miesto savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrių, tel. (8 315) 56 660 arba į VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centrą, tel. ( 8 315) 51 124.

VšĮ Alytaus socialinių paslaugų centro informacija