Klientų priėmimo tvarka

Viešoji įstaiga Alytaus miesto socialinių paslaugų centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, nutarimais, Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais ir kitais teisės aktais, įstaigos įstatais bei šia tvarka.

1. Asmuo (šeimos narys), pageidaujantis naudotis VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro teikiamomis paslaugomis, raštu kreipiasi į Alytaus miesto savivaldybės socialinės paramos skyrių.

2. Socialinės rizikos šeimos į įstaigą nukreipiamos Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu ir Alytaus miesto savivaldybės socialinės paramos skyriuje įgalioto asmens sprendimu.

3. Paskyrus socialines paslaugas, asmuo (išskyrus socialinės rizikos šeimas) nukreiptas į įstaigą turi pateikti raštišką prašymą, kuriame būtų apibrėžta socialinių paslaugų trukmė ir dažnumas:

3.1. pagalbos į namus paslaugos suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims, vaikams su negalia, kt. asmenims (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekusiems asmenims) ir jų šeimoms teikiamos iki 10 val. per savaitę. Pagalbos į namus paslauga susideda ne mažiau  kaip iš 3 paslaugų

3.2. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos socialinės rizikos vaikams, vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims, socialinės rizikos asmenims ir jų šeimoms, teikiamos pagal poreikį.

3.3. dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos teikiamos nuo 2 iki 8 val. per parą iki 5 kartų per savaitę.

3.4. dienos socialinės globos paslaugos institucijoje teikiamos nuo 3 val. iki 5 dienų per savaitę.

4. Asmenys, jaunesni nei 18 metų (išskyrus socialinės rizikos šeimas), į centrą priimami raštišku tėvų (globėjų) prašymu atostogų laikotarpiui. Išimtiniais atvejais tėvų (globėjų) prašymu tas laikotarpis pratęsiamas.

5. Sutarčių pasirašymas:

5.1. Priimant asmenį į įstaigą pasirašoma mokėjimo už socialines paslaugas sutartis tarp paslaugų gavėjo (globėjo) ir Alytaus miesto savivaldybės (išskyrus socialinės rizikos šeimas).

5.2. Tarp paslaugų gavėjo (jo globėjo) ir VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro pasirašoma socialinių paslaugų teikimo sutartis (išskyrus socialinės rizikos šeimas).

6. Į įstaigą nepriimami asmenys:

6.1. agresyvūs, keliantys pavojų sau, kitiems įstaigos klientams ir darbuotojams;

6.2. sergantys ūmiais infekciniais ir somatiniais susirgimais;

6.3. sergantys aktyviąja tuberkulioze;

6.4. sergantys odos infekcinėmis ligomis;

6.5. sergantys lėtiniu alkoholizmu ir narkomanija;

6.6. piktnaudžiaujantys kvaišalais;

6.7. gyvenantys asocialiai ir nesilaikantys elementarių higieninių reikalavimų (neįgalūs)) ir senyvo amžiaus asmenys);

6.8. nekorektiškai bendraujantys su socialiniais darbuotojais ir kitais paslaugų gavėjais, žodžiais ar veiksmais žeminantys jų orumą.