Karjera

VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS SKELBIA ATRANKĄ SOCILINIO DARBUOTOJO DARBUI SU ŠEIMOMIS PAREIGOMS UŽIMTI

Įmonės kodas, 302591747, Naujoji g.64, 63162 Alytus
(3 etatai) nuo 2018 m. liepos 9 d.

Darbo pobūdis:

1. Darbuotojas einantis šias pareigas vykdo šias funkcijas:
1.1.vadovaujantis žmogiškomis vertybėmis, abipusės pagarbos, tarpusavio bendradarbiavimo principais, planuoja ir teikia socialinę pagalbą šeimoms jų socialinėje aplinkoje, susitinkant su šeima socialinių paslaugų centre ar kitose sutartose vietose, palaikant kontaktą su šeima kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, telefonu;
1.2. dirba socialinį darbą su vaiku ir šeima, juos konsultuojant (individualiai ir grupėmis), teikiant emocinę bei socialinę pagalbą ir didinant šeimos motyvaciją dalyvauti kompleksinės pagalbos ar prevencinės pagalbos teikimo procese, pozityvios tėvystės mokymuose, šeimos stiprinimo programose, nesmurtinio elgesio mokymo programose, priklausomybės ligų gydymo ir kitose programose;
1.3. teikia šeimai reikalingą informaciją ir žinias, ugdyti tėvystės įgūdžius, socialinius įgūdžius, skatinant glaudesnį šeimos santykį su socialine aplinka, organizuoti šeimų pagalbos sau grupes, kitą prevencinę pagalbą ir kt.;
1.4. tarpininkauja šeimai dėl pagalbos priemonių (pvz., psichologinės pagalbos, psichosocialinės pagalbos krizių centre ar pagalbos šeimai tarnyboje, paslaugų vaikų dienos centre, piniginės socialinės paramos, užimtumo, sveikatos priežiūros, švietimo ir ugdymo, socialinio būsto, specialiųjų pagalbos priemonių, specializuotos pagalbos centrų kompleksiškai teikiamos pagalbos), parengtia šeimos narius kreiptis į kitas valstybės ir (ar) savivaldybių institucijas, įstaigas ar organizacijas, kuriose šeima gali gauti pagalbą, nusiunčia ir, esant poreikiui, palydi į jas;
1.5. bendradarbiauja ir veikia kartu su atvejo vadybininku organizuojant, planuojant ir teikiant pagalbą šeimai, teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos šeimai efektyvumo, keičiasi informacija apie situaciją šeimoje su atvejo vadybininku, informuoja jį apie pokyčius šeimoje;
1.6. teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos plano, jame numatytų priemonių vaikui ir jo šeimai, atsižvelgiant į pakitusius šeimos poreikius ir (ar) pakitusią šeimos situaciją, tikslinimo;
1.7. dalyvauja atvejo nagrinėjimo posėdžiuose;
1.8. dalyvauja kuriant bei plėtojant pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų sistemą savivaldybėje;
1.9. Užtikrina buities tyrimo aktų pateikimą Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus specialistams, dėl piniginės socialinės paramos ir išmokų vaikams mokėjimo nepinigine forma.
1.10. Dalyvauja įstaigos organizuojamuose mokymuose, procesų valdymo diegime, teikia veiklos tobulinimo pasiūlymus.

Darbo užmokestis:
Pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 2017-01-17 įstatymą Nr. XIII-198. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 4,7 BD ir 25 proc. priedams ir priemokoms.

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:

2. Socialinis darbuotojas turi turėti aukštąjį socialinio darbo arba jam prilygintą išsilavinimą ir vieną iš galiojančių kvalifikacinių kategorijų.
3. Privalumas socialinio darbo patirtis su šeimomis.
4. Gebėti:
5.1. sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
5.2. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
5.3. priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti;
5.4. dirbti komandoje.
6. Mokėti:
6.1. valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti ir analizuoti informaciją;
6.2. rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
6.3. dirbti „Microsoft Office“ kompiuterio programų paketu.
6.4. Išmanyti paramos šeimai padalinio veiklos organizavimą ir veiklą reglamentuojančius dokumentus, įstaigos tikslus ir uždavinius, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, raštvedybą.
6.5. Laikosi Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymų, atsako už Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių socialinių paslaugų teikimą, vykdymą.
Pretendentai gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotu laišku.

Atranka vyks liepos 3 dieną, 10 val. Atvykus su savimi turėti gyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką
Išsamią informaciją apie skelbiamą atranką galima gauti tel. (8 315) 21 570.

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras skelbia konkursą Paramos šeimai padalinio vedėjo pareigoms užimti.

Daugiau informacijos

2017-07-27  VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centrui reikalingas psichologas. Darbo sutartis terminuota.

Kreiptis tel. (8 315) 51124 nuo 8.00 iki 17.00 valandos.

 

 

Versija neįgaliesiems

  • A  A  A  A  

Įrašų archyvas