2013 metų veiklos ataskaita

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

Viešoji įstaiga Alytaus miesto socialinių paslaugų centras (toliau – viešoji įstaiga) teikia socialines paslaugas neįgaliesiems, senyvo amžiaus asmenims, socialinės rizikos šeimoms ir kitiems socialinių paslaugų reikalingiems asmenims.

Įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus, vykdant visuomenei naudingą veiklą. Įstaiga organizuoja socialines paslaugas ir jas viešai teikia visuomenės nariams.

Vykdydama Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos sistemos įgyvendinimo programą, įstaiga įgyvendina veiklos tikslus ir uždavinius, susijusius su socialinėmis paslaugomis.

Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre.

Įstaigos kodas 302591747.

Buveinė – Naujoji g. 64, LT-62384 Alytus.

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

Įstaigos lėšų šaltiniai yra Alytaus miesto savivaldybės biudžeto tiksliniai finansavimai (įskaitant valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti skirtas lėšas) programai vykdyti, juridinių ir fizinių asmenų teikiama parama, pajamos iš ūkinės, komercinės veiklos, pajamos už teikiamas  socialines paslaugas ir kitos teisėtai gautos lėšos.

1.      Informacija apie VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro veiklos tikslus, pobūdį ir veiklos rezultatus per finansinius metus

Įstaigos veiklos tikslai: sudaryti sąlygas įvairių socialinių grupių asmenims ugdyti ir stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, padėti gerinti jų gyvenimo kokybę ir įveikti socialinę atskirtį.

Įstaigos veiklos sritys:

Socialinė priežiūra (pagalba į namus; socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas).

Socialinė globa (dienos socialinė globa institucijoje; dienos socialinė globa asmens namuose).

Aprūpinimas neįgaliųjų techninės pagalbos priemonėmis.

2.      VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro dalininkas ir jo įnašo vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje:

Įstaigos steigėja – Alytaus miesto savivaldybės taryba. Įstaigos savininkė – Alytaus miesto savivaldybė,  įnašų vertė 2013 m. metų pradžioje ir pabaigoje – 187514 Lt., Viešosios įstaigos savininko kapitalas yra lygus jo įnašo vertei.

3.      VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius:

Gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus

Lėšų šaltinis Suma (Lt)
Alytaus miesto savivaldybės administracija 1353792
t.s. savivaldybės lėšos (savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti) 342000
lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti 1004300
Visuomenės sveikatos priežiūros programa, projektas „Gyvename sveikai“ 7492
Kitas finansavimas 61742
Alytaus rajono savivaldybės administracija  (pagal finansavimo sutartį) 16514
Darbo birža (viešųjų darbų įgyvendinimas ir finansavimas) 18308
Alytaus miesto savivaldybės administracija (viešųjų darbų įgyvendinimas ir finansavimas) 12662
Vaiko gerovės 2013-2018 metų programa, projektas „Padėkime vieni kitiems“ 4058
Šeimos gerovės ir vaiko teisių apsaugos politikos įgyvendinimas programa, projektas „Renkuosi sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą“ 10200
Iš viso 1415534

 

Gautų  lėšų panaudojimas pagal išlaidų rūšis

Išlaidų rūšis Suma (Lt)
Darbo užmokestis 1004600
Socialinio draudimo įmokos 307617
Kitiems einamiems tikslams (garantinis fondas) 1800
Ryšių paslaugos 3091
Komunalinės paslaugos 34996
Iš jų: šildymas 25633
       Elektreos energija 6285
      Vandentiekis ir kanalizacija 3078
Kitos prekės 11041
Kitos paslaugos 9841
Mityba 27063
Transporto išlaikymas 15485
Iš viso 1415534

 

Gautos veiklos pajamos per finansinius metus

Paslaugos pavadinimas Suma (Lt)
Dienos socialinė globa institucijoje 51757
Dienos socialinė globa asmens namuose 64429
Socialinė priežiūra asmens namuose 14639
Iš viso 130825

 

4.      Informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus:

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas per 2013 metus – 0 Lt.

Perleistas ilgalaikis materialusis turtas per 2013 metus – 0 Lt.

5.      VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro veiklos sąnaudos per finansinius metus – 1505787 Lt, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui 1019107 Lt.

6.      VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje:

Darbuotojų skaičius 2013 metų pradžioje – 56, iš jų 1 darbuotojas yra tikslinėse atostogose.

Darbuotojų skaičius 2013 metų pabaigoje – 58, iš jų 1 darbuotojas yra tikslinėse atostogose.

7.      VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro sąnaudos valdymo išlaidoms – 0 Lt.

8.      Duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms

Direktorė –  Gita Špucienė. Įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui –  51105 Lt. ir kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms – 0 Lt.

9.      VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms

Įstaiga kolegialių organų neturi

10.  Viešosios įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims.

Išlaidų išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims ataskaitiniais metais nebuvo.

11.      Viešosios įstaigos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir bendradarbiavimas su kitomis įstaigomis.

2013 m.  18  darbuotojų buvo sudarytos sąlygos kelti kvalifikaciją:

 Kauno kartų namuose, tema „Motinos ir vaiko įgalinimas gyventi savarankiškai“;  Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakulteto organizuojamuose mokymuose, tema „Naujos pagalbos vaikui, suaugusiam ir šeimai galimybės. Ką atskleidžia sisteminė fenomenologinė psichoterapija ir šeimos konsteliacija“.

UAB Saugaus darbo garanto roganizuojamuose mokymuose „LR DK pakeitimai. Naudingos rekomendacijos ir praktiniai patarimai. Nauja asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarka“.

 „Suminės darbo laiko apskaitos ypatumai“, „Informacija apie darbuotojų saugos būklės ir darbo vietų atitiktį teikimo Valstybinei darbo inspekcijai tvarka“.

 UAB Žinių centro organizuojamuose mokymuose „Organizacijos dokumentų valdymas. Elektroninio archyvo informacinė sistema“.

Europos ekonominės erdvės programoje „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“, bei kvalifikaciniuose mokymuose „Tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimas ir plėtra, siekiant užtikrinti veiksmingą kompleksinę pagalbą vaikams ir jų tėvams“.

2013 m. atestavosi  2 socialiniai darbuotojai ir įgijo socialinio darbuotojo kvalifikaciją.

Per 2013 m. įstaiga pasirašė 6 bendradarbiavimo sutartis su kitomis įstaigomis (Neįgaliųjų reabilitacijos centru, Alytaus miesto policijos komisariatu, Alytaus poliklinika, Neįgaliųjų užimtumo dienos centru ir kt.). Taip pat galioja dar 7  bendradarbiavimo sutartys, pasirašytos 2012 m.

12.      Projektinė veikla VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre

2012 m. VšĮ Alytaus miesto centras teikė  paraiškas projektams ir labdaringoms akcijoms.

Įstaiga aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje. 2013 m. buvo gautas finansavimas ir įgyvendinami šie projektai:

„Gyvename sveikai“. Tikslas  – ugdyti vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius ir skatinti sportinį aktyvumą. Projektas finansuojamas įgyvendinant Alytaus miesto savivaldybės administracijos programą „Visuomenės sveikatos priežiūra“.

„Padėkime vieni kitiems“ – teikiamos kompleksinės paslaugos krizines situacijas išgyvenantiems tėvams, auginantiems vaikus. Projektas finansuojamas įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vaiko gerovės programą 2013–2018 metais.

„Renkuosi sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą“. Tikslasugdyti vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius, skatinančius visavertę asmenybės raidą. Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos socialinės aspaugos ir darbo ministerija.

Socialiniai darbuotojai apie savo vykdomą veiklą, dalyvavimą akcijose informuoja visuomenę miesto spaudoje, savivaldybės ir įstaigos interneto tinklalapiuose.

2013 m. pateiktos paraiškos projektams pagal Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą: „Mes už sveiką gyvenseną“, „Propoguojam sveiką gyvenseną“,  „Rūpinkimės savo sveikata“,  „Mokomės gyventi sveikai“.

Pasiektų rezultatų apibūdinimas

Socialinės priežiūros paslaugomis asmens namuose 2013 m.  pasinaudojo 54 asmenys, tai sudaro 39 % viso suteiktų paslaugų neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims laiko.

Pagalbos į namus paslaugų gavėjai – tai senyvo amžiaus ir suaugę asmenys su negalia, kurie dėl amžiaus ar neįgalumo praradę gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Per 2013 m. pagalbos į namus paslaugų gavėjams buvo organizuotos maitinimo ir pagalbos namuose paslaugos – pirkti maisto produktai, gaminti pusryčiai ir pietūs, plauti indai, tvarkyti butai, atliktos asmens higienos paslaugos, tarpininkauta ir atstovauta medicininėse įstaigose.

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugomis 2013 m. pasinaudojo 52 asmenys, tai sudaro 38% viso suteiktų paslaugų  neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims laiko.

2013 m. VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai teikė  asmenims gyvybiškai svarbias paslaugas, kad asmuo galėtų oriai gyventi savo namuose. Klientų artimieji buvo konsultuojami apie specialius neįgalių ir senyvo amžiaus asmenų poreikius pagal šiuo metu galiojančius įstatymus, apmokėjimo už socialines paslaugas tvarką. Tarpininkauta tarp įvairių institucijų siekiant produktyviai suteikti socialines paslaugas. Įstaigoje pastoviai kaupiami duomenys apie teikiamų socialinių paslaugų poreikį.

Dienos socialinės globos institucijoje  paslaugomis 2013 m. pasinaudojo 32 sunkios proto negalės asmuo, tai sudaro 23 % viso suteiktų paslaugų neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims laiko.

Sutrikusio intelekto dienos socialinės globos padalinio lankytojai, gaunantys socialines paslaugas institucijoje kiekvieną darbo dieną, ryte į įstaigą atvežami, o vakare namo parvežami neįgaliesiems pritaikytu mikroautobusu. Ugdomi neįgaliųjų socialiniai, buitiniai, higieniniai, darbinio užimtumo įgūdžiai. Įstaigoje neįgalieji užsiima mėgiama veikla tarp bendraminčių ir draugų, integruojasi į visuomenę bei turi lygiavertes galimybes dalyvauti bendruomenės gyvenime.

Neįgaliųjų artimieji nuolat konsultuojami ir informuojami apie specialius proto negalės žmonių poreikius, neįgalaus jų šeimos nario pomėgius bei savijautą institucijoje. Informacija teikiama ir apie pasikeitimus įstaigoje. Neįgaliųjų šeimų nariai tapo mažiau priklausomi nuo šeimos nario negalės, atsirado galimybė išsilaikyti darbo rinkoje.

Neįgaliųjų dienos centre per 2013 m. buvo organizuojamos parodos, išvykos renginiai.

Sausio 10 d. Neįgaliųjų dienos centro lankytojai dalyvavo pilietinėje akcijoje ,,Atmintis gyva, nes liudija“, skirtoje Laisvės gynėjų dienai atminti.

Vasario 12 d. Neįgaliųjų dienos centre vyko Užgavėnių šventė. Centro lankytojai ir darbuotojai kepė blynus, dainomis, šokiais linksmino ir  į ratelį kvietė praeivius. Per Užgavėnes  buvo deginoma Morė, žiema vejama iš kiemo.

Vasario 12 d. Neįgaliųjų dienos centre paminėjome Šv. Valentino dieną. Centro lankytojai buvo skatinami dar labiau vieni kitus gerbti, suprasti  ir mylėti. Išgirsti ir užjausti šeimos narius, draugus ir jiems padėti.

Vasario 14 d. Neįgaliųjų dienos centro lankytojai dalyvavo VšĮ „Mūsų atgaiva“ organizuotoje parodoje „Statau namą su draugais“.

Kovo 4 d. Neįgaliųjų dienos centro lankytojai dalyvavo Velykinėje mugėje, kuri vyko Alytaus miesto bendruomenės centre.

Balandžio 3 d. Neįgaliųjų dienos centro lankytojai dalyvavo susitikime su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos darbo ministre A. Pabedinskiene ir kitais ministerijos darbuotojais. Šis vizitas centro lankytojams paliko labai didelį įspūdį.

Balandžio 6 d. Neįgaliųjų dienos centre kaip ir kasmet vyko  Velykinė popietė. Neįgaliuosius ir jų tėvelius linksmino Velykų bobutė, vyko margučių ridenimo varžytuvės.

Balandžio 10 d. Neįgaliųjų dienos centro lankytojai dalyvavo tradiciniame XI tarptautiniame neįgaliųjų vaikų ir jaunimo teatrų festivalyje ,,Džiaugsmo ašara 2013“, vykusiame Alytaus kultūros ir komunikacijos centre. Šio festivalio metu centro lankytojai pristatė naują mini spektaklėlį pagal liaudies pasaką „Vilkas ir septyni ožiukai“.

Balandžio mėn. įstaiga dalyvavo akcijoje „Darom“. Visi centro lankytojai ir darbuotojai kartu švarino centro ir ne tik aplinką.

Gegužės 6 d. Neįgaliųjų dienos centre buvo minima Motinos diena. Lankytojai ruošė rankdarbius, juos vežė namo ir dovanojo savo mamoms.

Gegužės 31 d. Neįgaliųjų dienos centre buvo minima motinos diena. Lankytojai ruošė rankų darbo darbelius, juos vežė namo ir dovanojo savo mamoms.

Liepos 12 d. Neįgaliųjų dienos centro lankytojai dalyvavo išvykoje ,,Pasižvalgykime po Alytų“. Išvykos metu buvo aplankyta: Alytaus piliakalnis, Dainų slėnis, Alytaus šilelis. Išvykos į gamtą organizuojamos viso šiltojo sezono metu.

Rugsėjo 8 d. Neįgaliųjų dienos centro lankytojai dalyvavo respublikinėje neįgaliųjų darbų parodoje, mugėje ir koncerte ,,Tau, Vilniau“.

Rugsėjo 11 d. Neįgaliųjų dienos centro lankytojai dalyvavo išvykoje į Kalvarijos rajone Trakėnų kaime įsikūrusį zoologijos sodą. Dideliame 5 ha plote įsikūrusiame sode iškylautojai matė liūtą, tigrus, lamas, zebrą, asilą ir kt.

Rugsėjo 26 d. Lapkričio 11 d. Neįgaliųjų dienos centre buvo suorganizuota išvyka į Merkinės mišką. Lankytojai ir darbuotojai, nešini pintinėmis ir kibirėliais, ieškojo grybų, brukniavo. Pasivaikščiojimas po mišką, mokymasis pažinti grybus labai sudomino neįgaliuosius centro lankytojus.

Spalio 15 d. Neįgaliųjų dienos centro lankytojai vyko  į Alytaus kraštotyros muziejų.  Ten visi dalyvavo edukacinėje programoje- žvakių liejimas. Lankytojai pačių išlietas žvakes parsivežė namo.

Lapkričio  mėn.  Neįgaliųjų dienos centro lankytojai dalyvavo tradiciniame Kalėdinių piešinių konkurse, kurį organizuoja Lietuvos specialiosios kūrybos draugija ,,Guboja“.

Lapkričio 15 d. Neįgaliųjų dienos centre vyko Rudenėlio šventė. Eksponuojamos parodos, kurioje darbai buvo gaminti tik iš  rudens gėrybių, pakviesti pasižiūrėti ir lankytojų tėvai/globėjai.

Lapkričio 27 d.  trys neįgaliųjų dienos centro lankytojai ir jų mamos dalyvavo tarptautinėje neįgaliųjų žmonių dienos šventėje ,,Esame drauge“. Šia progai koncertas vyko Vilniuje, Filharmonijoje.

Gruodžio 5 d. Alytaus miesto savivaldybėje vyko neįgaliųjų lankytojų darbų paroda „Maži stebuklai“. Pristatyme dalyvavo neįgalieji, jų tėvai/globėjai, savivaldybės miesto atstovai, bendruomenės nariai.

Gruodžio 6 d. Alytaus dailiųjų amatų mokykloje vyko mugė ,,Kalėdų angelo belaukiant“. Mugėje dalyvavo ir mūsų centro lankytojai bei darbuotojai.

Gruodžio 27 d. centre vyko neįgalių  lankytojų bei jų tėvų Kalėdinė popietė.  Renginio metu neįgalieji tėveliams parodė naują mini spektaklėlį, visus aplankė Kalėdų senis.

2013 m. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos buvo suteiktos 148 socialinės rizikos šeimoms (503 asmenys), 61 % viso suteiktų paslaugų paramos šeimai padalinyje. Socialiniai darbuotojai šeimoms teikė socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas, siekdami skatinti ir prireikus atkurti jų savarankiškumą atliekant įvairias asmeniniame ir visuomeniniame gyvenime reikalingas funkcijas (pagalba tvarkant pinigų apskaitą, mokant mokesčius, prižiūrint ir auklėjant vaikus). Šeimos buvo informuojamos socialinės paramos, gydymo nuo priklausomybės ligų klausimais. Socialiniai darbuotojai klientus konsultavo individualiai ir grupėje.

Individualios konsultacijos vyko šiomis temomis: „Kaip tikslingai panaudoti gaunamas pajamas“, „Įpročiai, nuo kurių priklauso vaikų sveikata“,  „Tėvų bendravimo su vaiku svarba“, „Bendravimas su paaugliais“, „Gyvenamų patalpų priežiūra“  ir kt.

Grupinės konsultacijos: „Vaiko priežiūra nuo gimimo iki 3 metų“, „Vaikai turintys problemų mokykloje„, „Kaip atpažinti delikventinį elgesį“, „Konfliktų sprendimas“, „Alkoholio žala“, „Smurtautojas šeimoje“. Grupiniuose užsiėmimuose dalyvauja asmenys iš socialinės rizikos šeimų, kiti specialistai.

  Tarpininkaujama šeimai tvarkant reikalingus dokumentus (piniginei socialinei paramai, išmokoms vaikams, mokinių socialinei paramai, socialiniam būstui, nemokamai teisinei pagalbai gauti ir kt.). Taip pat tarpininkaujama su sveikatos priežiūros įstaigomis.

Nepasiturinčios šeimos gauna paramą, vykdant akciją „Alytiškis – alytiškiui“. Šios akcijos tikslas – rinkti paramą (baldus, buitinę techniką, drabužius, avalynę, vaikiškas knygeles, žaislus, indus, rūbus, vaikų priežiūros priemones ir t. t.). Akciją remia Alytaus miesto bendruomenė, įvairių įstaigų kolektyvai. Akcija tęstinė, ji vyksta nuo  2013 m. balandžio 24 d.  2013 m. akcijoje dalyvavo ir paramą skyrė 84 Alytaus miesto  gyventojai ir 27 įstaigos. Paramą gavo 61 šeima.

   Teikiant socialines paslaugas didelis dėmesys skiriamas glaudžiam bendradarbiavimui su medicinos darbuotojais, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir Vaiko teisių apsaugos skyrių specialistais, švietimo sistemos darbuotojais, teisėsaugos pareigūnais, nevyriausybinių organizacijų darbuotojais.

   Nuo 2012-08-24 socialiniai darbuotojai darbui su rizikos šeimomis dirba pagal įstaigos direktorės įsakymu patvirtintą Socialinės priežiūros – socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų teikimo socialinės rizikos šeimoms tvarkos aprašą, kuris reglamentuoja socialinių paslaugų sudėtį, teikimo sąlygas ir darbo organizavimo tvarką socialinės rizikos šeimai.

Dirbant su šeimomis aktyviai vykdoma prevencinė-švietėjiška veikla, organizuojamos išvykos, šventės, tėvų darbų parodos.

Prevencinė švietėjiška veikla socialinės rizikos šeimų nariams 2013 m.

Sausio 24 d. Alytaus miesto socialinių paslaugų centre vyko susitikimas, kurio metu įstaigos psichologė skaitė paskaitą „Tėvų ir vaikų santykiai: auklėjimo stiliai“. Paskaitos tikslas – supažindinti tėvus su vaikų auklėjimo stilių ypatumais. Kalbant apie vaikų auklėjimo stilių silpnąsias bei stipriąsias ypatybes, dalyviai dalijosi savo asmeniniu patyrimu, diskutavo apie bausmių ir paskatinimų taikymą, susipažino su praktiniais patarimais, padedančiais stiprinti tėvų ir vaikų bendradarbiavimą.

   Vasario 28 d. vyko susitikimas, kurį vedė įstaigos psichologė ir socialinė darbuotoja, tema „Pozityvus bendravimas su vaiku“. Susitikimo tikslas – ugdyti tėvystės įgūdžius, supažindinti tėvus su pozityvumo samprata, pagrindinėmis pozityvaus auklėjimo taisyklėmis.

   Kovo 21 d. Alytaus miesto socialinių paslaugų centre apsilankė Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė V. Piščikienė. Ji vedė susitikimą su socialinės rizikos šeimų nariais tema „Piniginės socialinės paramos teikimo sąlygos“. Jo metu V. Piščikienė kalbėjo apie naujausius piniginės socialinės paramos teikimo srities įstatymų ir sprendimų pakeitimus.

Balandžio 18 d. Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato nepilnamečių reikalų pareigūnų veiklos grupės vyresnysis specialistas Donatas Griškaitis vedė užsiėmimą tema „Vaikų ir tėvų pareigos bei atsakomybė“. Kalbėta apie pagrindines vaikų ir tėvų teises ir pareigas, atsakomybę gyvenant šeimoje, tinkamą tėvų valdžios panaudojimą, rūpestį dėl vaiko gerovės.

Balandžio 30 d. socialinės rizikos šeimų nariai apsilankė spektaklyje „Tamsta mokytojas“, kuris vyko Alytaus miesto teatre. Į spektaklį rinkosi tėvai, jų vaikai ir socialiniai darbuotojai.

Gegužės 14 d. susitikimą centre pravesti buvo pakviesta Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stebėseną, Jovita Katkauskaitė. Popietės tikslas – supažindinti šeimos narius su valstybės finansuojamomis prevencinėmis programomis (gimdos kaklelio, krūties, prostato vėžio, širdies ir kraujagyslių ligų, vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programomis).

Birželio 27 d. socialinė darbuotoja Ieva Šeškutė pakvietė šeimos narius į praktinį kūrybinį užsiėmimą, kurio metu buvo išbandyti originalūs vaisių ir daržovių patiekimo būdai. Susirinko gausus būrys dalyvių.

Liepos 11 d. Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė Inga Modėjūtė vedė paskaitą tema „Sveikas žmogus“. Susitikimo metu buvo daug kalbama apie vaikų mitybą,  blogus maitinimosi įpročius, kaip ir kur laikyti maisto produktus. Taip pat buvo išdalinti informaciniai lankstinukai.

Rugpjūčio 14 d. buvo pakviesta Alytaus Putinų gimnazijos socialinė pedagogė Rimtautė Marčiulionienė. Susirinkusieji tėvai buvo supažindinti su patyčių paplitimo mastu, aptarė visuomenės nuostatas patyčių tema, paminėjo patyčių pasekmes ne tik aukai, bet ir skriaudėjui. Socialinė pedagogė akcentavo tėvų indėlio svarbą, sprendžiant patyčių problemą ugdymosi įstaigose.

Rugsėjo 17 d.  centre vyko susitikimas su Alytaus teritorinės darbo biržos Alytaus skyriaus Darbo rinkos paslaugų poskyrio stebėsenos ir paslaugų vyriausiąja specialiste Erika Karalaitiene tema „Pasiruošimas pokalbiui dėl darbo“. Susitikimo metu vyko praktiniai mokymai, kaip tinkamai parengti gyvenimo aprašymą, motyvacinį ir kreipimosi laiškus bei kaip juos siųsti darbdaviams, pasiruošti pokalbiui su drabdaviu. Taip pat klausytojams buvo pristatomos Darbo biržos paslaugos, aptariamas darbo paieškos procesas, supažindinama su darbo paieškos būdais, pagrindiniais dokumentais, reikalingais ieškantis darbo. Susirinkusieji buvo smalsūs ir aktyvūs.

Spalio mėn. Socialinių paslaugų centre buvo surengta rudens paroda, kurios darbų autoriai ir vaikų, ir tėvai.  Įstaigos galerija pasipuošė įvairiaspalviais eksponatais. Parodos atidaryme dalyvavę tėvai pristatė savo darbus, prie vaišių stalo su kitais dalijosi savo patirtimi rankdarbių gamyboje.

Lapkričio 29 d. socialinė darbuotoja Laima Baliukonienė sukvietė Alytaus miesto socialinės rizikos šeimų narius, įstaigos darbuotojus į adventinio susikaupimo vakarą „Pėdelės“. Svečiuose taip pat dalyvavo kunigai Vytautas ir  Valdas.

Gruodžio mėn. vyko popietė, kurios metu Visuomenės sveikatos biuro specialistė Jovita Katkauskaitė vedė paskaitą „sveika mityba“.

2012 m. vaikų dienos centrą lankė 52 vaikai iš socialinės rizikos šeimų, 22 % viso suteiktų paslaugų paramos šeimai padalinyje. Kiekvieną dieną centro lankytojams buvo organizuojamas maitinimas, pagalba ruošiant pamokas, ugdomi  socialiniai ir kasdieninio gyvenimo įgūdžiai, vaikai mokomi plautis rankas prieš valgį ir po jo, išsiplauti indus pavalgius, nuvalyti stalą, susitvarkyti darbo ar žaidimo vietą. Centre jie žaidžia sportinius, lavinamuosius, kūrybiškumą skatinančius ir kompiuterinius žaidimus.

Vaikų dienos centre per 2013 m. buvo organizuojamos parodos, išvykos renginiai:

Sausio 9  d. Vaikų dienos centro lankytojai vyko į Alytaus kraštotyros muziejų. Ten buvo  eksponuojama senųjų radijų „Alio, alio! Kalba radijas…“ parodą.  Išvykos tikslas – supažindinti vaikus su senoviniais  radijo imtuvais. Parodą pristatė jos kuratorius V. Dunderis.

Užgavėnės – tai žiemos šventė, kurios metu visomis išgalėmis vejame žiemą iš kiemo ir kviečiame greičiau sugrįžti pavasarį.  Tą dieną Vaikų dienos centro lankytojai padėti žiemą išvyti, vyko į Alytaus kraštotyros muziejuje organizuojamą Užgavėnių šventę. Muziejuje buvo pristatytos Užgavėnių kaukės, kurios dalyvavo parodoje-konkurse „Išgąsdink žiemą“, tai buvo bendras vaikų darbas.

Vasario 14 d. Vaikų dienos centre nerimo juokas. Vaikai aktyviai klijavo vieni  kitiems širdeles, sveikino su Šv. Valentino diena, taip pat nepamiršo ir įstaigos darbuotojų.

Vasario 15 d. vaikai kartu su socialiniais darbuotojais atkakliai kalbėjo apie artėjančią valstybinę šventę vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną.

Vasario 19 d.  Vaikų dienos centre vyko maisto ruošimo darbai. Vaikai prieš mėnesį laiko sodino svogūnus, juos laistė, prižiūrėjo ir kai jie išleido laiškus, nutarė, kad mokysis gaminti šaltibarščius, į kuriuos dės savo užaugintus ekologiškus svogūnų laiškus.

Vasario 20 d. Vaikų dienos centro lankytojai Alytaus miesto teatre stebėjo spektaklį „Medinuko, vardu Pinokis, pamokančios istorijos“. Vaikai grožėjosi aktorių kostiumais, suvaidintų emocijų išraiškomis, garso ir šviesų efektais, neįprastomis dekoracijomis. Teatras ugdo vaikų kūrybiškumą, dėmesingumą, turtina žodyną, plečia akiratį, socializuoja.

Kovo 3 d. vaikai kartu su socialinėmis darbuotojomis dalyvavo Alytaus miesto bendruomenės centre surengtoje Kaziuko mugėje.

Kovo mėn. visi miesto gyventojai žiniasklaidos priemonėmis buvo pakviesti į VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro lankytojų pavasarinių darbelių parodą „Sveikas, marguti“. Ši paroda buvo eksponuojama Alytaus neįgaliųjų dienos užimtumo centre.

Kai paklausi Vaikų dienos centrą lankančių paauglių, ką jie gali pasakyti apie paauglystę, visi šypsodamiesi atsako: „Paauglystė – tai laikotarpis, kai tave nervina visi, išskyrus tave patį“. Todėl socialinės darbuotojos nusprendė paklviesti vaikus ir tėvus į Alytaus miesto teatrą pažiūrėti spektaklio „Brendimo kančios“. Socialinės darbuotojos džiaugėsi, kad spektaklis žiūrovams neprailgo, priešingai – užvedė diskusiją, kurią ruošiamės pratęsti susitikimo metu įstaigoje.

Kovo 7 d. Vaikų dienos centro lankytojai vyko į Alytaus miesto kino teatrą „Dainava“ žiūrėti animacinio filmo „Sniego karalienė“. Animacinis filmas buvo rodomas 3D formatu. Tai vaikams paliko didelį įspūdį.

Artėjant Velykoms socialinės darbuotojos organizavo išvyką į Alytaus tautodailės dirbtuves. Dirbtuvėse pasitiko menininkė iš Lazdijų  Lina Valutkevičienė, kuri šiltai priėmė, mokė margučių skutinėjimo meno.  Lina Valutkevičienė vaikams papasakojo apie kiaušinių marginimo tradicijas, paaiškino kiaušinių marginimo simbolius.

Kovo 28 d. vaikams buvo pristatytas kasmetinis Žaliojo kodo konkursas. Paaiškinta, kad Žaliojo kodo kunkursuose gali dalyvauti įvairios įstaigos, kuriose lankosi vaikai ir gamina kūrybinius darbelius iš antrinių žaliavų. Kalbėta, kokios yra antrinės žaliavos, kaip rūšiuoti ir panaudoti šiukšles, nereikalingus daiktus.

Šiais metais vyksta projektas „1000 žiedų mamai“ ir 2013 metų konkursas „Žaliųjų paslapčių dalybos“. Su vaikais aptarta, ką galėtų įdomaus ir išradingo pagaminti projektui. Po bendro pasitarimo nuspręsta iš spalvotų plastikinių kamštelių sukurti gėlių žiedų kompoziciją. Vaikai noriai ėmėsi darbo, dėliojo spalvotus kamštelius, klijavo su karštais klijais. Kūrybinis darbas pavadintas „Gėlių žiedų pieva“.

Balandžio 8–9  d. Vaikų dienos centro lankytojai dalyvavo diskusijoje su socialiniais darbuotojais tema „Prekyba žmonėmis“. Vaikai žiūrėjo filmuką, pritaikytą jų amžiui apie prekybą žmonėmis, kurį analizavo pritaikydami informaciją, sužinotą iš straipsnių.

Balandžio 24 d. įstaigoje vykusiame akcijos „Alytiškis – alytiškiui“ renginyje vaikai vaidinimo forma pristatė Vaikų dienos centro veiklą. Pasiruošimas šventei skatino naujas idėjas, kūrybinį aktyvumą, pasireiškaintį įvairios veiklos metu.

Balandžio 27 d. Alytaus dailiųjų amatų mokykloje vyko Jurginių mugė, kurios metu įstaigos Dienos centrų lankytojai stebėjo amatų demonstravimą, grožėjosi keramikos, tekstilės, medžio gaminiais, pasivaišino vietoje virta žuviene. Mugės metu įstaigos klientai, pasipuošę prekystalius, praeiviams pristatinėjo ir savo rankdarbius.

Gegužės 7 d.  Vaikų dienos centre vyko renginys Motinos dienai paminėti. Vaikai kūrybingą pasirodymą dovanojo savo motinoms. Be nuoširdžiai atliktų dainų ir deklamuotų eilių vaikai pakvietė susirinkusius dalyvauti „Žaibo“ turnyre, po kurio buvo apdovanota gudriausia mama, atsakiusi į daugiausiai painiųjų klausimų.  Po pasirodymo buvo  vaišės, vyko diskusijos.

Gegužės 21 d. Alytaus miesto socialinių paslaugų centre popietes leidžiantys vaikai buvo pakviesti apsilankyti Alytaus apskrities policijos komisariate. Juos pasitiko Valdymo organizavimo skyriaus komisarė-inspektorė Vija Kudzienė. Inspektorė vaikus supažindino su policininkų darbu, policijos misija. Taip pat apsilankė esančiame muziejuje.

Gegužės 23 d. centro vaikai vyko į Alytaus apskrities priešgaisrinę gelbjimo tarnybą, kurioje susipažino su gaisrininko profesija, sužinojo, kaip reikia elgtis gaisro metu, taip pat pamatė ugniagesių gelbėtojų darbo metodus.

Gegužės 28 d. vaikai, lydimi socialinių darbuotojų, vyko į Alytaus miesto kraštotyros muziejų – edukacinį užsiėmimą „Puodininkystė“. Visi susipažino su keramikos istorija, savo rankomis iš rudo molio nusilipdė po puodelį.

 2013 m. gegužės 29–30 d. Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų Vaikų dienos centro lankytojai  sulaukė svečių su staigmenomis. Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai suorganizavo sporto popietę. Susitikimo metu būta daugiau veiksmo nei kalbų. Įvairių rungčių metu prireikė ne tik greičio, ištvermės, taiklumo ir vieningumo, bet ir pamąstymų, kūrybiškumo. Instruktorius Edmantas Svirinavičius kvietė vaikus sportuoti, lankyti treniruotes, tapti stipriems ir ištvermingiems.

Sporto popietėje dalyvavusiems vaikams buvo įteikti ištvermingiausio, taikliausio, sumaniausio dalyvio  diplomai. Amsio tortas, kurį atvežė Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato nepilnamečių reikalų pareigūnų veiklos grupės vyresnysis specialistas Donatas Griškaitis, teko ne tik dalyviams, bet ir sirgaliams – Neįgaliųjų dienos centro lankytojams.

2013 m. birželio 1 d. Seimo narė D. Mikutienė, Seimo tarpparlamentinių ryšių su Armėnijos Respublika grupės pirmininkė, kartu su socialiniais partneriais pakvietė į tradicinę 7-ąją socialinę akciją „Plauk garlaiviu Trakuose“, skirtą Vaikų gynimo dienai paminėti. Simbolinis bilietas į garlaivį – kiekvieno vaiko piešinys konkursui „Mes piešiame Armėniją“. Trakuose vaikai plaukė garlaiviu „Skaistis“ Galvės ežere, grožejosi Trakų pilimi, Užutrakio dvaro vaizdais, o pietus valgė gamtoje.

2013 m. birželio 20 d. įstaigos dienos centrų lankytojai buvo pakviesti į bendrovės „Rivona“ pažintinę ekskursiją. Lankytojus sutiko laboratorijos vedėja ir gamybos vadovė.

Birželio 21 d. sulaukėme svečių iš Alytaus tradicinio aikido klubo ir Vaikų laisvalaikio bei ugdymo centro „Kutis“. Aikido klubo vadovas Jonas Baliutis supažindino vaikus su japoniškų kovos menų tradicijomis, parodė savigynos pratimus. Vėliau vakai bendravo, vaišinosi,  susipažino, dalyvavo įvairiose sporto rungtyse.

Birželio 17 d. vaikai Vidzgirio botaniniame draustinyje ne tik išbandė savo fizines jėgas, daug vaikščiojo po draustinį, bet ir pamatė Radžiūnų piliakalnį, Nemuno salą, susipažino su saugomais augalais ir gyvūnais. Vyresnieji vaikai padėjo mažesniems įveikti nuovargį, draugiškai dalijosi vandeniu. Žygiu į Vidzgirio botaninį draustinį VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras pradėjo įgyvendinti projektą „Gyvename sveikai“, kurio tikslas – ugdyti vaikų lankančių Vaikų dienos centrą sveikos gyvensenos įgūdžius ir skatinti sportinį aktyvumą.

2013 m. birželio 25–27 d. vaikai lankėsi VŠĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centre, baidarių treniruotėse. Visas tris dienas su vaikais bendravo, juos mokė metodininkas žaidimų sporto šakoms Kęstutis Dambrauskas su šaunia komanda.

2013 m. liepos 2–4  d. Vaikų dienos centro lankytojai dalyvavo pažintinėse futbolo treniruotėse Alytaus sporto ir rekreacijos centro A. Matučio sporto bazės universaliame žaidimų aikštyne.

Liepos 16 d.  vaikai su socialine darbuotoja Jurgita Gurskiene vyko  į Dainavos pagrindinę mokyklą, kurioje vyko sveikatingumo renginys „Kai mūsų širdys plaka išvien“. Vaikų dienos centro lankytojų komanda „Greitis“ užėmė antrą vietą ir gavo iš Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro atminimo dovanėles.

Liepos 17 d. vaikams buvo suorganizuota išvyka į Alytaus aeroklubą, kartu paminint S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą 80-ąsias metines. Popietą vedė Aeroklubo viršininkas Kęstutis Urbanavičius.

Liepos 25 d.  Vaikų dienos centre vyko praktinis grupinis užsiėmimas su vaikais „Tilto statymas“ (pagal „Aviva Lietuva“ ir VO „Gelbėkit vaikus“ socialinę-edukacinę programą). Tikslas – atskleisti vaikų bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. Parodyti vaikams, kad jie gali susikalbėti, pasidalinti darbais, pasiskirstyti atsakomybėmis, padėti vienas kitam atlikti užduotis. Užsiėmimą vedė socialinė darbuotoja Ieva Šeškutė.

Liepos 26 d. vaikų dienos centro lankytojai dalyvavo Policijos departamento prie VRM kartu su Kūno kultūros ir sporto departamentu bei Lietuvos futbolo federacija organizuotame prevenciniame renginyje „Atostogauk su futbolu“. Renginio dalyviai gavo dovanų, vakarienę Dzūkų svetainėje ir bilietus į Europos U-19 futbolo čempionato varžybas, vykusias Alytaus miesto stadione.

Liepos 31 d., rugpjūčio 1–2 d. Vaikų dienos centro lankytojai kartu su socialinėmis darbuotojomis vyko į Alytaus miesto stadioną stebėti Baltijos šalių – Estijos, Latvijos ir Lietuvos jaunių lengvosios atletikos pirmenybių. Pirmą dieną vaikai stebėjo bėgimo su kliūtimis, disko metimo, šuolio į aukštį su kartimi ir kitas rungtis, vaikai turėjo galimybę visas šias rungtis išbandyti ir patys.

Rugpjūčio 7 d. vaikai sulaukė daug staigmenų ir svečių. Sporto popietės staigmenos visus džiugino, įgyvendinant projektą „Gyvename sveikai“, kurio tikslas – ugdyti vaikų lankančių Vaikų dienos centrą sveikos gyvensenos įgūdžius ir skatinti fizinį aktyvumą.

Rugpjūčio 12 d. Vaikų dienos centro lankytojai vyko į tinklinio turnyrą, Alytaus bendruomenės centro kieme. Vaikai žaidė tinklinį, dalyvavo estafetėse, gavo atminimo dovanėles, klausėsi apie sporto naudą.

Rugpjūčio 14 d. į Vaikų dienos centrą atvyko svečias iš Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato nepilnamečių reikalų pareigūnų veiklos grupės vyresnysis specialistas Donatas Griškaitis.  Jis vedė popietę „Patyčioms – ne!“, kurios tikslas aptarti patyčių žalą, kaip su jomis kovoti, jas atpažinti, kaip netapti patyčių auka ar jų liudininku, kokia atsakomybė laukia nepilnamečio skriaudėjo ar jo tėvų.

Rugpjūčio 26–29 dienomis vaikų dienos centro lankytojai vyko į pažintines orientacinio sporto treniruotes Alytaus sporto ir reakreacijos centre, A. Matučio sporto bazėje.

Rugsėjo 6 d. Vaikų dienos centro lankytojai dalyvavo Alytaus kraštotyros muziejaus surengtoje Grikių šventėje.

Rugsėjo 13–20 d. vaikai kartu su socialinėmis darbuotojomis vyko į pažintines dziudo treniruotes Alytaus sporto ir rekreacijos centro A. Matučio sporto bazėje.

Rugsėjo 9 d. Vaikų dienos centre apsilankė svečias iš VšĮ Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro. Vaikai susipažino su sveikos mitybos piramide, gaminosi užkandžius ir saldumynus iš džiovintų vaisių, riešutų, trapučių, medaus ir kitų sveikų produktų. Popietei lėšos skirtos, įgyvendinant projektą „Gyvename sveikai“.

Vykdant projektą „Gyvename sveikai“  rugsėjo 12 d. vaikai dalyvavo švietėjiško pobūdžio užsiėmime apie asmens higienos įgūdžius. Kiekvienas gavo dovanų dantų šepetėlį, vaikiškos dantų  pastos ir skysto muilo.

Spalio 5  d. vykdant prevencinę veiklą su šeimomis ir jose augančiais vaikais, socialiniai darbuotojai, rizikos šeimų vaikai ir tėvai vyko į Alytaus miesto teatrą, stebėti spektaklio „Lakštingala“, pagal Oskarą Vaildą.

Spalio 7  d. centro lankytojai vyko į Baltijos cirko pasirodymą. Šiais metais vaikai jau antrą kartą stebi padovanotą cirko programą.

 Spalio 9 d. vaikai lydimi socialinių darbuotojų, vyko į Alytaus tautodailės dirbtuves susipažinti su eksponuojama mandalų paroda. Tautodailininkė Jurgita Treinytė papasakojo apie skulptūras iš šieno, kokiu būdu jos gaminamos, parodė, kaip patiems pasigaminti.

Spalio 24 d. Vaikų dienos centro lankytojai sulaukė svečių iš Danijos. Kai kurie vaikai stengėsi panaudoti savo anglų kalbos žinias ir pabendrauti su svečiais, jiems padėjo socialinės darbuotojos.

Spalio 29 d. dalyvavome Rudeninėje šeimų šventėje. Į rudeninę popietę susirinko tėvai, kurių kūrybiniai darbai buvo eksponuojami įstaigoje. Vaikai turėjo galimybę apžiūrėti parodą, susipažinti su darbų gaminimo technika, suprasti jog už tinkamą veiklą gali būti apdovanoti, pasveikinti, pagirti.

Spalio mėn. popietę Vaikų dienos centro lankytojai, šiltai apsirengę ir pasirinkę sau tinkamus įrankius, įsitraukė į kiemo darbus. Talkininkams netrūko geros nuotaikos ir jėgų įveikti dideles lapų paklodes.

Lapkričio 5 d. Vaikų dienos centro lankytojai vyko į Alytaus tautodailės dirbtuves dalyvauti pažintinėje programoje „Metalo plastika“.

Lapkričio 21 d. vaikus ir jų tėvelius Alytaus miesto teatro direktorė Laura Radzevičiūtė pakvietė stebėti spektaklį „Superagentas 000“.

Lapkričio 23 d. vaikai kartu su tėvais ir socialinėmis darbuotojomis dalyvavo Jūratės Leikaitės-Aškinienės animacinių filmų peržiūroje ir edukacinėje programoje „Animacijos magija“.

Lapkričio 28 d. vaikai vyko į Alytaus tautodailės dirbtuves dalyvauti pažintinėje programoje „Lėlės“.

Gruodžio mėnesį Vaikų dienos centro lankytojai turėjo galimybę pristatyti savo gamintus darbelius Alytaus dailiųjų amatų mokykloje vykusioje Kalėdų mugėje. Taip pat vaikų pagamintų kalėdinių darbelių paroda visą gruodį buvo eksponuojama „Swedbank“ patalpose. Visi gyventojai per Alytaus miesto žiniasklaidą buvo pakviesti pasižiūrėti parodos.

Gruodžio 23 d. Vaikų dienos centro lankytojai sulaukė jaunųjų policijos remėjų kartu su Amsiu. Visi žaidė orientacijos, atminties lavinimo žaidimus, bendravo. Daug džiaugsmo suteikė vaikų draugas šuo Amsis.

Gruodžio 18 d. vaikai kartu su tėvais dalyvavo prieškalėdinio susikaupimo ir Kūčių ramybės popietėje. Vėliau vaikai sulaukė Kalėdų Senelio su maišu dovanų.

  Jau tapo tradicija, jog prieš pat šv. Kalėdas Alytaus miesto savivaldybę pasiekia dovanos iš Ročesterio miesto (JAV). 2013 m. gruodžio 30 d. Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoja Nijolė Makštutienė apsilankė Vaikų dienos centre ir atvežė vaikams kalėdines dovanėles iš Ročesterio miesto (JAV). Vaikai neslėpė džiaugsmo, deklamavo eilėraščius, bendravo su svečiais.

2013 m. pagalba krizinėje situacijoje buvo suteikta  40  asmenims, 17 % viso suteiktų socialinių paslaugų socialinės rizikos šeimoms. Socialinis darbuotojas ir psichologas, dirbantys krizių centre, teikia individualias konsultacijas asmeniui, kuris dėl susiklosčiusių aplinkybių šeimoje išgyvena krizę. Konsultacijų metu orientuojamasi į žmogaus savijautą, akcentuojami jo jausmai. Siekiama sužinoti, kaip klientas, atsidūręs krizėje, suvokia šią situaciją ir  ką jis pasiryžęs daryti, kad įveiktų kilusius sunkumus. Sprendžiant susidariusią krizinę situaciją siekiama ugdyti asmens brandą ir gebėjimus įveikti krizes. Be individualių konsultacijų, socialinis darbuotojas palaiko ryšį su kliento artimaisiais, siekdamas į pagalbos procesą įtraukti ir likusius šeimos narius. Siekiant užtikrinti kliento gerovę bendradarbiaujama su kitų sričių specialistais: psichologais, gydytojais, vaikų teisių tarnybos specialistais, policija ir kt. Kontakto metu asmuo informuojamas apie užimtumo galimybes ir jų naudą.

2013 m. vyko psichologės vedami prevencinio švietėjiško pobūdžio užsiėmimai su vaikais. Užsiėmimų tikslas – padėti vaikams draugiškai ir kūrybiškai bendrauti tarpusavyje, dirbti kartu kaip komandai, išmokti atpažinti savo jausmus ir juos adekvačiai išreikšti savo elgesiu, augti kaip asmenybei. Užsimėmimai vyksta kartą per savaitę, paprastai penktadieniais.

2013 m. įvyko 38 psichologės vedami prevencinio-švietėjiško pobūdžio užsiėmimai su vaikais.

Balandžio mėn. pradėti psichologės užsiėmimai su vaikais pagal amžiaus grupes: mergaitės (jaunesnės nei 10 m.) – „Lėlė“, mergaitės (vyresnės nei 10 m.) – „Mergaičių klubas“, berniukai (jaunesni nei 10 m.) – „Mineriai“, berniukai (vyresni nei 10 m.) – „Grove street“. Šių užsiėmimų tikslas – skatinti vaikus draugiškai ir kūrybiškai bendrauti su panašaus amžiaus grupės vaikais mokytis, reikšti savo nuomonę ir kartu gerbti kitaip galvojančius. Užsiėmimai yra psichologinio prevencinio pobūdžio ir kiekvienai vaikų grupei vyksta kartą per savaitę. Per 2013 m. įvyko 86 užsiėmimai.

2013 m. vyko psichologės vedami savitarpio pagalbos grupės susitikimai yra skirti socialinės rizikos šeimų nariams. Šie susitikimai yra prevencinio švietėjiško pobūdžio ir vyksta kartą per savaitę.

Grupės susitikimų tikslai yra sudaryti socialinės rizikos šeimų nariams galimybes susitikti vieniems su kitais, pakeisti aplinką, pabendrauti, aptarti rūpesčius ir problemas bei dalijantis savo asmenine patirtimi padėti rasti galimus jų sprendimo būdus; gerinti grupės narių emocinę savijautą ir pasitikėjimą savimi.

Dalyvavimas grupėje – savanoriškas, neįpareigojantis. Į grupę ateina socialinės rizikos šeimų nariai – tiek moterys, tiek vyrai. Grupėje visi nariai yra lygiateisiai dalyviai, kurie yra skatinami kalbėti apie jiems aktualias problemas ir kitas svarbias gyvenimo temas. Grupės nariai, bendraudami vieni su kitais, kalbėdami apie savo rūpesčius, mokosi įsisąmoninti bei reikšti savo jausmus, prisiimti atsakomybę už savo sprendimus, valdyti savo emocijas ir elgesį, bei padėti kitiems jos nariams. Bendra veikla, grupės narių priėmimas ir palaikymas padeda geriau pažinti save, pagerinti emocinę būseną, į problemas pažvelgti iš šalies ir pamatyti galimus kitus jų sprendimo būdus. 2013 m. įvyko 37 psichologės vedamų savitarpio pagalbos grupės susitikimų.

2013 m. krizinės situacijos įvyko 35 socialinės rizikos šeimose, kurių priežastys:  piknaudžiavimas alkoholiu ir vaikų paėmimas iš šeimos, šeimos nario sunki liga. Krizių centro socialinė darbuotoja šioms šeimoms teikė informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir bendravimo paslaugas. Šeimoms buvo padalinti lankstinukai su informacija apie AA grupę, suteikta informacija apie gydymąsi nuo alkoholio, apie vykstančią Tėvų palaikymo grupę. Tarpininkauta bendraujant su kitų įstaigų specialistais.

Apsilankiusius įstaigoje socialinė darbuotoja mokė rašyti CV, informavo socialinio būsto, dokumentų tvarkymo vaiko išlaikymo fondui klausimais, DNR tyrimo atlikimo klausimais, tarpininkavo kartu su klientais Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriuje, Alytaus butų ūkyje, suteikė informaciją apie laisvas darbo vietas Alytaus teritorinėje darbo biržoje. Socialinis darbuotojas kartu su šeima ar asmeniu, atsidūrusiu krizinėje situacijoje, analizavo šeimos probleminę situaciją, ieškojo veiksmingų problemos sprendimo būdų.

Vasario 14 d. Krizių centro socialinė darbuotoja sukvietė socialinės rizikos šeimų moteris į susitikimą, kuriame buvo mokomos verti iš koroliukų.  Juos vedė viena iš moterų, kuri karoliukų verimą vadina „užkrečiamąja liga“.

Balandžio mėnesį Krizių centro socialinė darbuotoja subūrė Tėvų palaikymo grupę. Tai tęstinė grupė. Ši grupė skirta tėvams, kurių vaikams nustatyta laikinoji globa. Kai vaikai paimami iš šeimos, visi šeimų nariai išgyvena krizinę situaciją. Todėl Krizių centro socialinė darbuotoja, pastebėjusi, kad ne visos šeimos nori pasinaudoti individualiomis psichologo ar socialinio darbuotojo konsultacijomis, subūrė grupę, kurios susitikimo metu vyksta grupinis konsultavimas, siekiama išspręsti bendras problemas, dalijamasi vienas su kitu savo patirtimi, ištverme ir viltimi. Per 2013 m. įvyko 35 Tėvų palaikymo grupės susitikimai.

2013 m. įstaigos psichologė ir Krizių centro socialinė darbuotoja lankėsi socialinės rizikos šeimose kartu su socialinėmis darbuotojomis.

Tarpininkavimas aprūpinant neįgaliuosius techninės pagalbos priemonėmis

Socialinių paslaugų centre organizuojamas neįgaliųjų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis. Per 2013 m.:

 Išduodant neįgaliųjų techninės pagalbos priemones buvo tarpininkauta 88 Alytaus miesto neįgaliesiems ir pensininkams. 127 gyventojai grąžino technines pagalbos priemones į centrą.

 

Išvados:

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre teikiamos specialiosios socialinės paslaugos sutrikusio intelekto, kitą sunkią negalią turintiems ir senyvo amžiaus asmenims, socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas socialinės rizikos šeimoms ir jų vaikams, pagalba asmeniui įveikiant krizines situacijas. Teikiamos socialinės paslaugos mažina socialiai pažeidžiamų  asmenų grupių atskirtį visuomenėje. Centro lankytojams ugdomi socialiniai, buitiniai, higieniniai ir  darbiniai įgūdžiai.

 

Direktorė Gita Špucienė