2012 metų veiklos ataskaita

 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Viešoji įstaiga Alytaus miesto socialinių paslaugų centras (toliau – viešoji įstaiga) teikia socialines paslaugas neįgaliesiems, senyvo amžiaus asmenims, socialinės rizikos šeimoms ir kitiems socialinių paslaugų reikalingiems asmenims.

Įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus, vykdant visuomenei naudingą veiklą. Įstaiga veikia socialinių paslaugų organizavimo srityje ir viešai teikia šių sričių paslaugas visuomenės nariams.

Vykdydama Alytaus miesto savivaldybės administracijos programą „Socialinės paramos sistemos įgyvendinimas“, įstaiga įgyvendina veiklos tikslus ir uždavinius susijusius su socialinėmis paslaugomis.

Įstaiga įregistruota: Juridinių asmenų registre

Įstaigos kodas: 302591747

Buveinė: Naujoji g. 64, LT- 62384 Alytus

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

Įstaigos lėšų šaltiniai yra Alytaus miesto savivaldybės biudžeto tiksliniai finansavimai (įskaitanat valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdytti lėšas) programai vykdyti, juridinių ir fizinių asmenų teikiama parama, pajamos iš ūkinės komercinės veiklos, pajamos už teikiamas  socialines paslaugas bei kitos teisėtai gautos lėšos.

 1. Informacija apie VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro veiklos tikslus, pobūdį ir veiklos rezultatus per finansinius metus

 

Įstaigos veiklos tikslai: sudaryti sąlygas įvairių socialinių grupių asmenims ugdyti ir stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, padėti gerinti jų gyvenimo kokybę ir įveikti socialinę atskirtį.

Įstaigos veiklos sritys:

Socialinė priežiūra (pagalba į namus; socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas).

Socialinė globa (dienos socialinė globa institucijoje; dienos socialinė globa asmens namuose).

Aprūpinimas neįgaliųjų techninės pagalbos priemonėmis.

 

 1. VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje:

 

Įstaigos steigėja – Alytaus miesto savivaldybės taryba. Įstaigos savininkė – Alytaus miesto savivaldybė,  įnašų vertė 2012 m. metų pradžioje ir pabaigoje – 187514 Lt.

 

 1. VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas pagal išlaidų rūšis:

 

Gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus

Lėšų šaltinis

Suma (Lt)

Alytaus miesto savivaldybės administracija

1207528

t.s. savivaldybės biudžetas

434475

lėšos valstybės savivaldybei perduotoms funkcijoms vykdyti

768562

lėšos valstybės savivaldybei perduotoms funkcijoms vykdyti (papildomos)

4491

Kitas finansavimas

73166

Alytaus rajono savivaldybės administracija  (pagal finansavimo sutartį)

15845

Darbo birža (darbo įgūdžių įgijimo rėmimas ir finansavimas)

3659

Darbo birža (viešųjų darbų įgyvendinimas ir finansavimas)

31528

Alytaus miesto savivaldybės administracija (viešųjų darbų įgyvendinimas ir finansavimas)

22134

Iš viso

1280694

Gautos veiklos pajamos per finansinius metus

Paslaugos pavadinimas

Suma (Lt)

Dienos socialinė globa institucijoje

40728

Dienos socialinė globa asmens namuose

59866

Socialinė priežiūra asmens namuose

17314

Iš viso

117908

Lėšų panaudojimas pagal išlaidų rūšis

Išlaidų rūšis

Lėšų suma (Lt)

Darbo užmokestis

923848

Socialinio draudimo įmokos

283764

Ryšių paslaugos

6556

Komunalinės paslaugos

48840

Iš jų: šildymas

37087

       Elektreos energija

7691

      Vandentiekis ir kanalizacija

4062

Kitos prekės

15935

Kitos paslaugos

16444

Mityba

34242

Transporto išlaikymas

25780

Komandiruotės išlaidos

54

Medikamentai (darbuotojų sveikatos patikrinimas)

185

Kvalifikacijos kėlimas

159

Spaudiniai

1086

Iš viso

1356893

 

 1. Informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus:

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas per 2012 metus – 5800 Lt.

Perleistas ilgalaikis materialusis turtas per 2012 metus – 0 Lt.

 

 1. VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro veiklos sąnaudos per finansinius metus – 1401227 Lt, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui 1205655 Lt.

 

 1. VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje:

Darbuotojų skaičius 2012 metų pradžioje – 49, iš jų 1 darbuotojas yra tikslinėse atostogose.

Darbuotojų skaičius 2012 metų pabaigoje – 56, iš jų 1 darbuotojas yra tikslinėse atostogose.

 1. VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro sąnaudos valdymo išlaidoms – 0 Lt.

 

 1. Duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms

Direktorė –  Gita Špucienė. Įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui –  28132 Lt. ir kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms – 0 Lt.

 1. VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms

Įstaiga kolegialių organų neturi

 

 1. Viešosios įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims.

Išlaidų išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims ataskaitiniais metais nebuvo.

 

 1. Viešosios įstaigos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir bendradarbiavimas su kitomis įstaigomis.

 

Įstaigos socialiniams darbuotojams buvo sudarytos sąlygos kelti kvalifikaciją Prienų globos namuose, tema: „Vadyba socialiniame darbe“. Mokymų trukmė 20 ak. val. iš jų 8 teorinės  ir  12 praktinių valandų.  Kvalifikaciją kėlė 14 socialinių darbuotojų.

Alytaus profesinio rengimo centre, tema: :Konfliktų sprendimas socialiniame darbe‘  kodas 596876287. Mokymų trukmė 16 ak. Iš jų 8 teorinės ir 8 praktinės valandos. Kvalifikaciją kėlė 14 socialinių darbuotojų.

2012 m. rugsėjo mėn. VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre vyko socialinių darbuotojų atestacija. Reikiamą kvalifikacinių mokymų valandų kiekį išklausė, pateikė reikiamus dokumentus ir atestavosi 12 įstaigos socialinių darbuotojų.

Per 2012 m. įstaiga pasirašė 11 bendradarbiavimo sutarčių su kitomis įstaigomis (Neįgaliųjų reabilitacijos centru, Alytaus miesto teatru, Dailiųjų amatų mokykla, Visuomenės sveikatos biuru ir kt.).

 1. Projektinė veikla VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre

2012 m. VšĮ Alytaus miesto centras teikė  paraiškas projektams ir labdaringoms akcijoms:

„2012 m. Tarptautinė Kalėdų labdaros mugė“

“Dalyvavimas akcijoje su vaikais, lankančiais Vaikų dienos centrą”

“Projektas gauti paramai Šv. Kelėdų proga” – gauta maisto banko ir Kraft Foods parama, surengta Kalėdinė šventė socialinės rizikos šeimų  vaikams.

Pateikta paraiška projektui “Gyvename sveikai”.

      Pasiektų rezultatų apibūdinimas

Socialinės priežiūros paslaugomis asmens namuose 2012 m.  pasinaudojo 52 asmenys, 51 % viso suteiktų paslaugų neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims laiko.

Pagalbos į namus paslaugų gavėjai tai senyvo amžiaus  ir suaugę asmenys su negalia, kurie dėl amžiaus ar neįgalumo praradę gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

Per 2012 metus pagalbos į namus paslaugų gavėjams buvo organizuotos maitinimo ir pagalbos namuose paslaugos – pirkti maisto produktai, gaminti pusryčiai ir pietūs, plauti indai, tvarkyti butai, atliktos asmens higienos paslaugos, tarpininkauta ir atstovauta midicininėse įstaigose.

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugomis 2012 m. pasinaudojo 58 asmenys, 41 % viso suteiktų paslaugų   neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims laiko.

2012 metais VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai teikė  asmenims gyvybiškai svarbias paslaugas, kad asmuo galėtų oriai gyventi savo namuose. Klientų artimieji buvo konsultuojami apie specialius neįgalių ir senyvo amžiaus asmenų poreikius pagal šiuo metu galiojančius įstatymus, apmokėjimo už socialines paslaugas tvarką. Tarpininkauta tarp įvairių institucijų siekiant produktyviai suteikti socialines paslaugas. Įstaigoje pastoviai kaupiami duomenys apie teikiamų socialinių paslaugų poreikį.

Dienos socialinės globos institucijoje  paslaugomis 2012 m. pasinaudojo 32 sunkios proto negalės asmenys, 22% viso suteiktų paslaugų   neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims laiko.

Sutrikusio intelekto dienos socialinės globos padalinio lankytojai, gaunantys socialines paslaugas institucijoje kiekvieną darbo dieną ryte į įstaigą atvežami, o vakare namo parvežami neįgaliesiems pritaikytu mikroautobusu. Ugdomi neįgaliųjų socialiniai, buitiniai, higieniniai, darbinio užimtumo įgūdžiai. Įstaigoje neįgalieji užsiima mėgiama veikla bendraminčių ir draugų tarpe, integruojasi į visuomenę bei turi lygiavertes galimybes dalyvaujant bendruomenės gyvenime.

Neįgaliųjų artimieji nuolat konsultuojami ir informuojami apie specialius proto negalės žmonių poreikius, neįgalaus jų šeimos nario pomėgius bei savijautą institucijoje. Informacija teikiama ir apie pasikeitimus įstaigoje. Neįgaliųjų šeimų nariai tapo mažiau priklausomi nuo šeimos nario negalės, atsirado galimybė išsilaikyti darbo rinkoje.

Neįgaliųjų dienos centre per 2012 m. buvo organizuojamos parodos, išvykos renginiai:

Sausio 13 d. centro darbuotojai ir  lankytojai dalyvavo Respublikinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“. Akcija skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti.

Vasario 14 d. centre buvo minima Šv. Valentino diena. Šią dieną, kai visuomet skatinome vieni kitus gerbti, suprasti  ir mylėti. Išgirsti ir užjausti šeimos narius, draugus ir jiems padėti.

Vasario 22 d. užgavėnių šventėje centro lankytojai ir darbuotojai kepė blynus, dainomis, šokiais linksmino ir  ratelį kvietė praeivius. Per užgavėnias deginome morę, vijome žiemą iš kiemo.

Balandžio 11 d. Centre vyko velykinė popietė. Ši pavasarinė šventė džiugina visus centro lankytojus.  Jie nešėsi iš namų margučius  labai noriai dalyvo margučių ridenimo varžytuvėse, visus aplankė velykų bobutė su dovanomis. Grojant akordeonui visi linksminosi, vaišinosi ir džiaugėsi ateinančiu pavasariu.

Balandžio 20 d. Tarptautinis neįgaliųjų vaikų ir jaunimo teatrų festivalis „Džiaugsmo ašara – 2012“. VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro neįgalieji lankytojai pasirodė su nauju spektakliu pagal Ivano Krylovo pasakėčią „Kvartetas“.

Gegužės 5 d. Neįgalieji centro lankytojai lydimi darbuotojų vyko į Gelgaudiškyje vykusią Stasiuko mugę.  Šioje jau tradicine tapusioje mugėje prekiavo centro lankytojų gamintais rankų darbo darbais.

Gegužės 7 d. neįgaliųjų dienos centre lankėsi mokiniai iš Likiškėlių pagrindinės mokyklos. Siekdami padaryti šventę neįgaliųjų dienos centro lankytojams mikiniaia parodė linksmą programėlę.  Po nuotaikingo moksleivių koncerto žiūrovai ir  atlikėjai kartu šoko, vaišinosi arbata.

Gegužės 4 d. neįgaliųjų dienos centre buvo minima motinos diena. Darbingesni ir turintys daugiau darbinių įgūdžių centro lankytojai darė dovanėles savo ir draugų, kurie nesugeba to padaryti mamytėms. Dovanėles visi vežėsi į namus, kad motinos dieną galėtų pasveikinti mamytes.

Gegužės 25 d. dalyvavome VšĮ „Mūsų atgaiva“ atvirų durų dienos.

Rugsėjo 21 d. – spalio 1 d. Alytaus miesto savivaldybėje  buvo eksponuojama neįgaliųjų  centro lankytojų darbų paroda „Rudens pašvaistė“. Kadangi šios parodos pristatymo neorganizavome, todėl darbuotojai su centro lankytojais rugsėjo 27 d. nuvyko pasigrožėti eksponuojama paroda. Visi džiaugėsi gražiais darbais, Alytaus miesto mero pasakytais palinkėjimais.

Rugsėjo 27 d. Socialinio darbuotojo dienos proga įstaigoje vyko renginys. Jo metu vaikų ir neįgaliųjų dienos centrų lankytojai savo pasirodymais sveikino visus socialinius darbuotojus dirbančius VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre.  Šventę stebėjo svečiai išAlytaus miesto  savivaldybės ir visi centre dirbantys socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai.

Spalio 29 d. Alytaus neįgaliųjų reabilitacijos centre vyko neįgaliųjų dienos centro darbų parodos „Rudens sūkury“ pristatymas . Į renginį buvo pakviesti lankytojų tėveliai, Reabilitacijos centro darbuotojai ir pacientai. Neįgaliųjų dienos centras pasirodė su nauja programėle, sveikino svečius su spektakliu „Kvartetas“.

Lapkričio 7 d. įstaigoje lankėsi svečiai iš Baltarusijos – Minsko miesto Maskvos rajono socialinės apsaugos valdybos administracijos atstovė, gyventojų teritorinių socialinio aptarnavimo centrų atstovai, nevyriausybinės organizacijos „BelAPDliMI“ nariai, privačių įmonių darbuotojai.

Lapkričio 8-22 d. paroda „Mano dovana“.

Gruodžio 19- sausio 7 d. Alytaus miesto savivaldybėje buvo eksponuojama neįgaliųjų dienos centro lankytojų darbų paroda „Audžiam žiemą“. Gruodžio 21 vyko parodos pristatymas, kurio metu koncertavo Šaltinių pagrindinės mokyklos moksleivės, centro lankytojai susirinkusiems Alytaus miesto savivaldybės atstovams dovanojo po simbolinį kalėdinį žaisliuką.

Gruodžio 27 d. Kalėdinė popietė neįgaliųjų centro lankytojams ir jų artimiesiems.

 

2012 m. Socialinių įgūdžių ugdymo ir plaikymo paslaugos buvo suteiktos 139 socialinės rizikos šeimų (475 asmenys) 56 % viso suteiktų paslaugų paramos šeimai padalinyje. Socialiniai darbuotojai socialinės rizikos šeimų narius skatina, prireikus padeda atkurti jų savarankiškumą atliekant įvairias asmeniame ir visuomeniniame gyvenime reikalingas funkcijas (padeda tvarkant pinigų apskaitą, mokant mokesčius, prižiūrint ir auklėjant vaikus įsigyti). Šeimos yra informuojamos ir konsultuojamos socialinės paramos, gydymo nuo priklausomybės ligų klausimais. Socialiniai darbuotojai tarpininkauja šeimoms tvarkant reikalingus dokumentus (piniginei socialinei paramai, įmokoms už vaikus, mokinių socialinei paramai, socialiniam būstui, nemokamai teisinei pagalbai gauti ir kt.)

Prevencinės – švietėjiškos veiklos socialinės rizikos šeimų nariams 2012 m.:

Sausio mėn. prevencinis-švietėjiškas susitikimas su AMS Socialinės paramos skyriaus vyr. specialiste, tema „Piniginės socialinės paramos teikimo sąlygos“.

Vasario mėn. seminaras „Sveikas žmogus Lietuvos ateitis“ pravedė AMS Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

Kovo mėn. vykdytant švietėjišką veiklą  buvo pakviesta Alytaus dekanato Caritas vadovė.

Balandžio mėn. 18 d. popietė–seminaras tema ,,Deviacija kaip socialinė–edukacinė problema“. Seminarą vesti buvo pakviestas Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Nepilnamečių reikalų pareigūnų veiklos grupės vyresnysis specialistas Donatas Griškaitis.

Gegužės mėn. įvyko susitikimas su VTAS vyriausiąja specialiste Jūrate Magilevičiūte, kuri skaitė paskaitą tema ,, Vaikų teisės ir pareigos“.

Birželio mėn. vyko susitikimas–popietė ,, Sveika mityba“. Į susitikimą atvyko Visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė Renata Kuodienė.

Liepos mėn. susitikimas su psichologe Ona Gylyte, tema „Bendravimo ypatymai šeimoje“. Susitikimo tikslas – atskleisti bendravimo ypatumus, kurie lemia šeimoje augančio vaiko asmenybės formavimąsi.

Rugpjūčio mėn. susitikimas „Vaikų patyčios – visuomenės problema“, kurį vedė Alytaus poliklinikos psichikos sveikatos centro medicinos psichologė Violeta Bucevičiūtė.

Rugsėjo mėn. vyko susitikimas su Alytaus teritorinės darbo biržos Alytaus skyriaus Darbo rinkos paslaugų poskyrio stebėsenos ir paslaugų vyriausiąja specialiste Erika Karalaitiene tema „Darbo paieška irgi yra darbas. Dialogas su darbdaviu“.

Spalio mėn. Alytaus miesto socialinių paslaugų centro socialinės darbuotojos kartu su šeimų nariais lankėsi Alytaus dailiųjų amatų mokykloje.

Lapkričio mėn. minint Pasaulinę smurto prieš vaikus prevencijos dieną, centre vyko susitikimas su socialinės rizikos šeimos nariais ir Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Nepilnamečių reikalų pareigūnų veiklos grupės vyresniuoju specialistu D. Griškaičiu.

Gruodžio mėn. vyko susitikimas su Maltos ordino atstove Alytaus mieste Onute Žilioniene ir socialinės rizikos šeimų nariais.

2012 m. vaikų dienos centrą lankė 59 vaikai iš socialinės rizikos šeimų, 24 % viso suteiktų paslaugų paramos šeimai padalinyje. Kiekvieną dieną centro lankytojams buvo organizuojamas maitinimas, pagalba ruošiant pamokas, ugdomi  socialiniai ir kasdieninio gyvenimo įgūdžiai, vaikai mokomi plautis rankas prieš valgį ir po jo, išsiplauti savo indus pavalgius, nuvalyti stalą, susitvarkyti darbo ar žaidimo vietą. Centre jie žaidžia sportinius, lavinamuosius, kūrybiškumą skatinančius ir kompiuterinius žaidimus.

Vaikų dienos centre per 2012 m. buvo organizuojamos parodos, išvykos renginiai:

Siekiant pateikti vaikams suprantama forma įvairių priklausomybių žalą organizmui, socialinės darbuotos pravedė seminarą žaidimų forma „Svaigalai kenkia visiems“. Prevencinė popietė „Patyčios kaip visuomenės problema“.

Išvyka į Tautodailės dirbtuves, į eksponuojamą kalvystės dirbinių parodą. Tautodailininkė  A.Lampickienė vaikams pristatė  kalvystės amatą.  Atsirado vaikų, kurie susidomėjo šiuo amatu.

Užgavėnės-linksma, nuotaikinga šventė. Šią dieną Socialinių paslaugų centro lankytojai  susipažino su šventės papročiaias ir tradicijomis, puošėsi savo pasidarytomis kaukėmis, dalyvavo vaidinime. Į persirengėlių būrį įsijungė ir VšĮ „Mūsų atgaiva“ lankytojai.

Balandžio mėn. socialiniai darbuotojai suorganizavo vaikams išvyką į Alytaus tautodailės dirbtuves, kur vaikai buvo mokomi marginti kiaušinius su vašku. Vaikai vyko į Alytaus neįgaliųjų reabilitacijos centrą, kur buvo eksponuojama velykinė paroda ,, Pavasario simfonija” ir  šios parodos atidarymo šventė. Vaikų dienos centro vaikų kūrybinis darbas ,,Margos Šv. Velykos“ dalyvavo Žaliojo kodo konkurse. Vaikų kūrybiniai darbai antrus metus sunčiami į Žaliojo kodo konkursą. Projekto tikslas, išradingai ir netradiciškai papuošti Vaikų dienos centrą. Projekto uždaviniai, panaudoti antrines žaliavas vaikų kūryboje, ugdyti atsakingą ryšį su gamta, mokyti vaikus išradingai kurti ir džiaugtis savo išradingumu. Vaikai vyko į senųjų žaislų parodą, eksponuojamą galerijoje ,,Skrydis“. Išvykos tikslas – supažindinti vaikus su praeitų dešimtmečių žaislais, su žaislais, kuriais žaidė mūsų tėvai, seneliai, proseneliai.

Gegužės mėn. centro salėje buvo surengta šventė ,,Tau , mano mamyte“. Į šventę atvyko Vaikų dienos centrą lankančių vaikų mamos, svečiai. Vaikai sveikino savo mamas: dainavo, deklamavo eilėraščius, dovanojo bučinius ir įvairiaspalves gėles. Tą patį mėnesį vaikai buvo pakviesti Europos Parlamento narės Radvilės Morkūnaitės – Mikulėnienės dalyvauti projekto ,,Žaliasis kodas“ konkurso ,,Žalieji žaidimai“ dalyvių apdovanojime. Vaikai Vilniaus Lėlės teatre vykusioje šventėje žiūrėjo lėlių spektaklį ,,Bitė Maja“. Konkurso dalyviams buvo įteiktos ekologiškos dovanėlės.

Birželio mėn. vyko į Afganistano karo muziejų. Išvykos tikslas – supažindinti vaikus su istorija, su dešimtmetį trukusiu karu Afganistane.

Liepos mėn. Vaikų dienos centro lankytojai vyko į krepšinio varžybas „Kai mūsų širdys plaka išvien“. Renginį organizavo Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras ir Sporto klubas „Adelveisas“. Krepšinio varžybų tikslas – skatinti vaikus užsiimti sportine veikla, propaguoti sveiką gyvenseną ir turiningai praleisti vasaros atostogas. Dalyvavusieji gavo padėkas ir dovanas.

Rugpjūčio mėn. Alytaus miesto socialinių paslaugų centre organizuota Vaikų dienos centro lankytojų gyvūnų paroda „ Mano augintinis“. Šventė vyko Socialinių paslaugų centro kieme. Vaikai buvo kviečiami dalyvauti su savo augintiniais arba tiesiog atvykti į renginį. Šventės tikslas – sužinoti kokius gyvūnus namuose augina ir prižiūri Vaikų dienos centrą lankantys vaikai, ugdyti atsakomybę.

Vaikai svečiavosi akmenų kolekcionieriaus Vaclovo Jankausko sodyboje.

Susitiko su prichologe – „Pasakų herojų pėdomis“. Susitikimo tikslas – pasakų herojų vaidmenimis skatinti vaikų savęs pažinimą ir pozityvų bendravimą. Vaikai piešė pasakų herojus, aptarinėjo juos, jų vaidmenis, jausmus.

Vyko į Alytaus miesto VPK 2-ąją policijos nuovadą, į tyrėjo Vito Sujetos organizuojamą švietėjišką – prevencinį renginį „Sustok, prieš įlipdamas į žalingų įpročių karuselę, sustabdyk draugą ir ištiesk jam pagalbos ranką“. Prevencinio renginio tikslas – supažindinti vaikus su žalingais įpročiais, su fizinio aktyvumo svarba, su taisyklėmis keliuose ir pagrindinėmis saugumo priemonėmis.

Rugsėjo 1 dienai skirtos šventės metu Vaikų dienos centre apsilankė Alytaus miesto baikerių klubo „Copper Heart“ baikeriai, atvežę vaikams ne tik ledų šiltą rugsėjo dieną, bet ir linksmybes, besivažinėjant gaudžiančiais motociklais. Nemažai vaikų dar net nebuvo sėdėję ant motociklo, o apie galimybę juo pasivažinėti daugelis tik svajojo. Įspūdžių ir emocijų nulipę nuo motociklo neslėpė nei vienas.

Rugsėjo mėn. Vaikų dienos centre apsilankė Nepilnamečių reikalų pareigūnų prevencijos veiklos grupės specialistės I.Jevdokūnina ir S. Vitkauskaitė. Popietės tikslas-supažindinti vaikus su tykančiais pavojais mokykloje, namuose, gatvėje, atpažinti juos, mokėti jų išvengti. Specialistės vaikams rodė prevencinius filmukus apie telefoninius sukčius, apie petardas, gatvėje tykančius pavojus. Buvo užduodami klausimai, vyko diskusija.

Rugsėjo 27 d. minėjome Socialinių darbuotojų dieną. Vaikų dienos centro lankytojai, įstaigos darbuotojams ir svečiams padovanojo insenizaciją pagal A.Matučio pasakėčią „Tuoj ir rytoj“. Vaikai susirinkusius ne tik pradžiugino savo linksmu pasirodymu, bet ir nustebino savo sukurtais darbeliais, kuriuos įteikė kiekvienam susirinkusiam, kaip dovanėlę.

Spalio mėn. vaikai kartu su socialinėmis darbuotojomis paruošė savo rudeninių darbelių parodą Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje Vidzgirio filiale. Paroda vadinosi „Rudenėlio taku“. Visi gyventojai buvo pakviesti pasižiūrėti parodos per Alytaus miesto žiniasklaidą.

Spalio 11-18 dienomis lankėsi Alytaus kultūros ir komunikacijos centre. Centro direktoriaus pavaduotoja D.Andruškevičienė papasakojo kokia veikla galima užsiimti centre, kokie vyksta vaikų užimtumo būreliai. Vaikai apžiūrėjo tuo metu eksponuojamas parodas, sudalyvavo Dzūkijos cirko artistų ir breiko šokių treniruotėsė, galėjo išbandyti breiko šokių žingsnelių, o cirko treniruotės metu sužinoti kaip kurias artistų pasirodymų paslaptis.

Visų šventųjų išvakarėse Vaikų dienos centre buvo aptariamos šios liturginės šventės metu puoselėjamos tradicijos, pasidalinta kiekvieno patirtimi. O savo kūrybinius gebėjimus, sumanumą ir kruopštumą išbandyti su 10 kg. sveriančiu moliūgu. Greitai jis pavirto žaismingu žibintu. Moliūgo skaptavimo procesas pareikalavo ir komandinio darbo įgūdžių:vaikams teko dalintis idėjomis, rasti vieningą nuomonę.

Lapkričio mėn. atėjusiems į Vaikų dienos centrą vaikams buvo segamos T raidės, akcijos simbolis-Tolerancija pasauliui. Svarbiausias šios akcijos tikslas – ugdyti toleranciją, gebėjimą suprasti kitus, padovanoti šypseną, bendravimą. Buvo rodomas filmukas apie toleranciją.

Pirmąją kalendorinę žiemos dieną, Alytaus kraštotyros muziejuje vyko šeimų popietė „Kalėdinių žaisliukų gamyba“. Šią popietę vaikai iš įvairiausių medžiagų dekoravo žaisliukus. Mažieji turėjo galimybę pasitelkti fantaziją ir kūrybiškumą. Kūrybinio proceso eigoje vaikai galėjo geriau vieni kitus pažinti, daugiau sužinoti apie kiekvieno pomėgius, ugdyti savarankiško darbo įgūdžius.

Gruodžio mėn. vaikai kartu su socialinėmis darbuotojomis paruošė žiemos tema darbelių parodą Alytaus kultūros ir komunikacijos centre. Visi gyventojai buvo pakviesti pasižiūrėti parodos per Alytaus miesto žiniasklaidą. Dailiųjų amatų  mokyklos surengtoje kalėdinėje mugėje dalyvavo ir Vaikų dienos centro lankytojai. Vaikai kartu su socialinėmis darbuotojomis galėjo ne tik įvertinti tautodailininkų darbus, bet ir patys tapti mugės prekybininkais.

Prieš šventes Vaikų dienos centras pakvipo kūčiukais. Socialinės darbuotojos vaikus mokė maišyti tešlą ir formuoti kūčiukus. Manome, kad jaunoms šeimininkėms šiei įgūdžiai bus naudingi ateityje. O be to tai daryti buvo labai linksma.

Jau tapo tradicija, jog prieš pat šv. Kalėdas Alytaus miesto savivaldybę pasiekia dovanos iš Ročesterio miesto (JAV). Gruodžio 20 d. dalis iš bent šimto dovanėlių buvo įteiktos Vaikų dienos centro lankytojams. Čia mažiesiems ir jų tėveliams buvo surengta kalėdine šventė. Šventinio renginio metu vaikučiai susirinkusiems parodė vaidinimą „Nykštukų fabrikas“.

2012 m. pagalba krizinėje situacijoje buvo suteikta  49  asmenims, 20 %. viso suteiktų socialinių paslaugų socialinės rizikos šeimoms. Socialinis darbuotojas ir psichologas dirbantys krizių centre teikia individualias konsultacijas asmeniui, kuris dėl susiklosčiusių aplinkybių šeimoje išgyvena krizę. Konsultacijų metu orientuojamasi į žmogaus savijautą, akcentuojami jo jausmai. Siekiama sužinoti, kaip klientas atsidūręs krizėje suvokia šią situaciją ir  ką jis  pasiryžęs padaryti, kad įveiktų kilusius sunkumus. Sprendžiant susidariusią krizinę situaciją siekiama ugdyti asmens brandą ir gebėjimus įveikti krizes. Be individualių konsultacijų, socialinis darbuotojas palaiko ryšį su kliento artimaisiais, siekdamas į pagalbos procesą įjungti ir likusius šeimos narius. Siekiant užtikrinti kliento gerbūvį – bendradarbiaujama su kitų sričių specialistais: psichologais, gydytojais, vaikų teisių tarnybos specialistais, policija ir kt. Kontakto metu asmuo informuojamas apie užimtumo galimybes ir jų naudą.

2012 m. vyko psichologės vedami prevencinio-švietėjiško pobūdžio užsiėmimai su vaikais. Užsiėmimų tikslas – padėti vaikams draugiškai ir kūrybiškai bendrauti tarpusavyje, dirbti kartu kaip komandai, išmokti atpažinti savo jausmus ir juos adekvačiai išreikšti savo elgesiu, augti kaip asmenybei. Užsimėmimai vyksta kartą per savaitę, paprastai penktadieniais.

2012 m. įvyko 16 psichologės vedamų prevencinio-švietėjiško pobūdžio užsiėmimų suvaikais.

2012 m. vyko psichologės vedami savitarpio pagalbos grupės susitikimai, skirti socialinės rizikos šeimų nariams. Šie grupės susitikimai yra prevencinio-švietėjiško pobūdžio ir vyksta kartą per savaitę, paprastai ketvirtadieniais.

Grupės susitikimų tikslai yra:

 • sudaryti socialinės rizikos šeimų nariams galimybes susitikti vieniems su kitais, pakeisti aplinką, pabendrauti, aptarti rūpesčius ir problemas, bei dalijantis savo asmenine patirtimi padėti rasti galimus jų sprendimo būdus;
 • gerinti grupės narių emocinę savijautą ir pasitikėjimą savimi.

Dalyvavimas grupėje – laisvanoriškas, neįpareigojantis. Į grupę ateina socialinės rizikos šeimų nariai – tiek moterys, tiek vyrai. Grupėje visi nariai yra lygiateisiai dalyviai, kurie yra skatinami kalbėti apie jiems aktualias problemas ir kitas svarbias gyvenimo temas. Grupės nariai, bendraudami vieni su kitais, kalbėdami apie savo rūpesčius, mokosi įsisąmoninti bei reikšti savo jausmus, prisiimti atsakomybę už savo sprendimus, valdyti savo emocijas ir elgesį, bei padėti kitiems jos nariams. Bendra veikla, grupės narių priėmimas ir palaikymas padeda geriau pažinti save, pagerinti emocinę būseną, į problemas pažvelgti iš šalies ir pamatyti galimus kitus jų sprendimo būdus. 2012 m. įvyko 13 psichologės vedamų savitarpio pagalbos grupės susitikimų.

 Tarpininkavimas aprūpinant neįgaliuosius techninės pagalbos priemonėmis

2012 m. buvo pasirašyta 130 sutarčių neįgaliųjų techninei pagalbai išduoti. Naudą gavo 120 Alytaus miesto gyventojų.

 

Išvados:

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centre teikiamos specialiosios socialinės paslaugos sutrikusio intelekto kitą sunkią negalią turintiems ir senyvo amžiaus asmenims, socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas socialinės rizikos šeimoms ir jų vaikams, pagalba asmeniui įveikiant krizines situacijas. Teikiamos socialinės paslaugos mažina socialiai pažeidžiamų  asmenų grupių atskirtį visuomenėje.  Centro lankytojams ugdomi socialiniai, buitiniai, higieniniai ir  darbiniai įgūdžiai.